Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Pagkondukta nin pag-adal sa Bibliya sa Czech Republic

WORKBOOK SA PAGTIRIPON NA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Abril 2018

Sampol na Pakikipag-ulay

Serye nin mga pakikipag-ulay dapit sa Bibliya asin maugmang buhay.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

An Paskuwa Asin an Memoryal—Mga Pagkakaagid Asin Pagkakalain

Dawa ngani an Paskuwa dai man nagserbing anino kan Memoryal, an nagkapirang aspekto kan Paskuwa may kahulugan para sa sato.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Padumán Kamo Asin Gumibo nin mga Disipulo—Taano, Sain, Asin Paano?

An paggibo nin disipulo nangangahulugan nin pagtukdo sa iba na gibuhon an gabos na bagay na ipinagbuot ni Jesus. Kaiba sa pagbuot na gumibo nin mga disipulo an pagtukdo sa mga tinutukduan na iaplikar an katukduan asin arugon an halimbawa ni Jesus.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Paghuhulit Asin Pagtutukdo—Mahalagang Marhay sa Paggibo nin mga Disipulo

Pinagbutan ni Jesus an saiyang mga parasunod na padumán asin gumibo nin mga disipulo. Ano an kalabot digdi? Paano ta matatabangan an iba na mag-uswag sa espirituwal?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Pinatawad Na an mga Kasalan Mo”

Ano an manunudan ta sa milagrong isinurat sa Marcos 2:5-12? Paano ini makakatabang sa sato na makatagal pag kita naghihilang?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Pagpaumay sa Aldaw nin Sabbath

Taano ta namundong marhay si Jesus sa kaisipan kan Judiong mga lider nin relihiyon? Anong mga hapot an magpapahiling kun baga inaarog ta an pagmalasakit ni Jesus?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

May Kapangyarihan si Jesus na Buhayon Liwat an Satong mga Namumutan

An paghurop-hurop sa mga rekord kan Bibliya dapit sa pagkabuhay liwat makakapakusog kan satong pagtubod sa maabot na pagkabuhay liwat.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Gamiton nin Mahusay an mga Kasangkapan sa Satong Toolbox sa Pagtutukdo

Para makapagtukdo nin epektibo, kaipuhan tang manudan na gamiton nin mahusay an satong mga kasangkapan sa pagtutukdo. Ano an satong panginot na kasangkapan? Paano ta mapapauswag an paggamit kan mga kasangkapan sa satong Toolbox sa Pagtutukdo?