AWAKE!

Alok: Gusto takang tawan kaining pinakabagong Awake!

Hapot: Hilingon mo tabi ining hapot sa pahina 2. Ano an masasabi mo?

Teksto: Lu 7:35

Totoo mismo ini sa Bibliya. Maaraman mo sa magasin na ini kun taano.

AWAKE!

Hapot: Sa hiling mo, makakatabang daw an sinasabing ini kan Bibliya?

Teksto: Mat 6:34

Alok: [Buksan an artikulong “The Bible’s Viewpoint—Anxiety.”] Ipinapahiling digdi kun pa’no kita matatabangan kan Bibliya na atubangon an mga kahaditan.

Itinotokdo kan Biblia

Hapot: Dakul na nagtutubod sa Diyos an gustong mas maparani pa Saiya. Aram mo daw na ineenkaminar kita kan Bibliya na rumani sa Diyos?

Teksto: Sant 4:8a

Alok: An librong ini dinisenyo para tabangan kitang mas makanuod dapit sa Diyos paagi sa Bibliya. [Itampok an kapitulo 1 kan librong Itinotokdo kan Biblia.]

GUMIBO NIN SADIRING PRESENTASYON

Gamiton an sampol na mga presentasyon sa inutan para makagibo nin sadiri mong presentasyon sa paglilingkod sa langtad.