Imahinaron an mga pangyayari sa Bibliya mantang dinadangog an mada-download na mga audio recording na may mga sound effect, orihinal na musika, asin komentaryo. Igwa man nin mga video sa lengguwaheng pasenyas.

Pumili nin lengguwahe sa lista nin mga lengguwahe, asin i-click an Hanapon tanganing mahiling kun anong dramatikong pagbasa sa Bibliya an makukua sa piniling lengguwahe. I-type an porsiyon kan titulo kan libro o kan audio drama tanganing mahiling an hinahanap na drama.