Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Roma 4:1-25

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Si Abraham ipinahayag na matanos dahil sa pagtubod (1-12)

    • Si Abraham, an ama kan mga may pagtubod (11)

  • Inako an panuga dahil sa pagtubod (13-25)

4  Kun arog kaiyan, ano an masasabi tang nakamtan ni Abraham, an satuyang apuon na ginikanan niyato?  Halimbawa, kun si Abraham ipinahayag na matanos dahil sa mga gibo, igwa kutana siya nin dahilan tanganing maghambog, alagad dai siya makakapaghambog sa atubangan nin Diyos.  Huli ta ano an sinasabi sa Kasuratan? “Si Abraham nagtubod ki Jehova,* asin ibinilang siya na matanos dahil diyan.”  Ngunyan sa tawo na nagtatrabaho, an bayad sa saiya dai ibinibilang na pagpahiling sa saiya nin daing kapantay na kabuutan kundi sarong bagay na dapat lang itao sa saiya.  Sa ibong na lado, sa sarong tawo na dai nagdedepende sa saiyang mga gibo kundi nagtutubod sa Saiya na nagpapahayag na matanos sa sarong parakasala, ibibilang siyang matanos dahil sa pagtubod niya.  Siring kan sinabi man ni David kan magtaram siya mapadapit sa kaugmahan kan tawo na ibinibilang nin Diyos na matanos na dai pinagbabasaran an mga gibo kan tawong iyan:  “Maugma an mga pinatawad sa saindang maraot na mga gibo asin tinahuban an mga kasalan;  maugma an tawo na an kasalan dai nanggad gigirumdumon ni Jehova.”*  Ngunyan, an kaugmahan daw na ini para sana sa mga tawong tinuri o para man sa mga tawong dai tinuri? Huli ta an sabi niyato: “Ibinilang si Abraham na matanos dahil sa saiyang pagtubod.” 10  Sa anong kamugtakan daw ibinilang siyang matanos? Kan siya tinuri na o kan dai pa siya tinuri? Kan dai pa siya tinuri. 11  Asin nag-ako siya nin tanda—an pagturi sa saiya—bilang tatak* kan saiyang pagigin matanos dahil sa pagtubod niya bago pa siya tinuri, na sa siring siya an magin ama kan gabos na may pagtubod maski bako sindang turi, tanganing ibilang sinda na matanos; 12  asin sa siring siya an magin ama kan mga tinuri, bako sana kan mga nangangapot sa saindang pagigin tinuri kundi pati man kan mga maingat na naglalakaw sa dalan nin pagtubod kapareho kan ginibo kan satuyang amang si Abraham kan siya bako pang turi. 13  Huli ta bakong paagi sa katugunan kaya nag-ako si Abraham o an mga gikan sa saiya* nin panuga na nagsasabing magigin tagapagmana siya nin sarong kinaban, kundi nag-ako siya kaiyan paagi sa pagigin matanos dahil sa pagtubod. 14  Huling kun an mga tagapagmana iyo an mga nangangapot sa katugunan, nagigin daing serbi an pagtubod asin nawawaran nin saysay an panuga. 15  An totoo, an Katugunan nagdadara nin kaanggutan, alagad kun mayo nin katugunan, mayo man nin ano man na pagbalga. 16  Iyan an dahilan kun taano ta paagi sa pagtubod an pag-ako kan panuga, tanganing magdepende iyan sa daing kapantay na kabuutan, para masigurado an kautuban kan panuga sa gabos na gikan sa saiya,* bako sana sa mga nangangapot sa Katugunan kundi pati man sa mga nangangapot sa pagtubod ni Abraham, na iyo an ama niyato gabos. 17  (Kauyon nanggad ini kan nasusurat: “Ginibo takang ama nin dakul na nasyon.”) Nangyari iyan sa atubangan nin Diyos, na sa saiya si Abraham igwa nin pagtubod—an saro na nagtatao nin buhay sa mga gadan asin nagtataram mapadapit sa mga bagay na dai pa na garo baga iyan iyo na.* 18  Maski ngani mayo nin dahilan na maglaom, pero base sa paglaom, nagtubod siya na siya an magigin ama nin dakul na nasyon, kauyon kan sinabi: “Magigin siring an mga magikan sa saimo.”* 19  Asin dawa dai man nangluya an saiyang pagtubod, inisip niya an kondisyon kan sadiri niyang hawak, na iyan haros gadan na (huli ta siya mga 100 anyos na), asin siring man an kawaran na nin kakayahan ni Sara na magkaaki. 20  Alagad huli sa panuga nin Diyos, dai lamang siya nagkaigwa nin pagduwa-duwa sa saiyang pagtubod; kundi nagin makusog siya dahil sa saiyang pagtubod, na pinapamuraway an Diyos 21  asin lubos na kumbinsido na kun ano an Saiyang ipinanuga kaya man Niyang gibuhon iyan. 22  Kaya, “ibinilang siya na matanos dahil diyan.” 23  Alagad, an mga tataramon na “ibinilang siya na matanos” dai isinurat para sana sa saiya, 24  kundi para man sa sato, na ibibilang na matanos, huli ta nagtutubod kita sa Saiya na nagbangon ki Jesus na satuyang Kagurangnan hali sa mga gadan. 25  Itinugot siyang magadan para sa satuyang mga kasalan asin ibinangon siya sa katuyuhan na ipahayag kitang matanos.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “garantiya; kumpirmasyon.”
Sa literal, “an saiyang banhi.”
Sa literal, “gabos niyang banhi.”
O posibleng “sa mga bagay na dai nag-eeksister na garo baga iyan nag-eeksister.”
Sa literal, “an saimong banhi.”