Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Roma 16:1-27

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Ipinamidbid ni Pablo si Febe na sarong ministro (1, 2)

  • Pangungumusta sa mga Kristiyano sa Roma (3-16)

  • Patanid manungod sa pagkabaranga (17-20)

  • Pangungumusta hali sa mga kapwa trabahador ni Pablo (21-24)

  • An sagradong hilom hayag na ngunyan (25-27)

16  Buot kong ipamidbid* sa saindo an satuyang tugang na babayi na si Febe, na sarong ministro kan kongregasyon sa Cencrea,  tanganing maugma nindo siyang akuon bilang kapwa niyato parasunod sa Kagurangnan sa paaging maninigo para sa mga banal asin maitao sa saiya an ano man na tabang na tibaad kaipuhanon niya, huli ta siya mismo nagin parasurog man sa dakul, pati na sa sako.  Ipaabot nindo an sakong pangungumusta ki Prisca asin Aquila, na sakuyang mga kapwa trabahador ki Cristo Jesus.  Isinapeligro ninda an saindang buhay para sa sako,* asin sa sainda nagpapasalamat bako lang ako kundi pati na an gabos na kongregasyon kan mga nasyon.  Pakikumusta man an kongregasyon na nagtitiripon sa harong ninda. Ikumusta nindo ako sa namumutan kong si Epeneto, na kabilang sa mga inot na bunga sa Asia para ki Cristo.  Pakikumusta ako ki Maria, na maigot na nagseserbi diyan sa saindo.  Ikumusta nindo ako sa sakong mga paryente asin mga kapwa preso na si Andronico asin Junias, mga lalaking midbid na marhay kan mga apostol asin mas haloy nang kasaro ni Cristo kisa sako.  Pakipaabot kan sakong pangungumusta ki Ampliato, na namumutan kong tugang sa Kagurangnan.  Ikumusta nindo ako ki Urbano, na kapwa niyato trabahador ki Cristo, asin sa namumutan kong si Estaquis. 10  Pakikumusta ako ki Apeles, na kinawiwilihan ni Cristo. Pakikumusta ki Aristobulo asin sa mga kairiba niya sa harong. 11  Ikumusta nindo ako sa paryente kong si Herodion. Ikumusta nindo ako ki Narciso asin sa mga kairiba niya sa harong na nagtutubod sa Kagurangnan. 12  Pakikumusta nindo ako ki Trifena asin Trifosa, mga babaying maigot na naglilingkod para sa Kagurangnan. Pakikumusta ako ki Persis, na satuyang namumutan, huling saro siyang babaying maigot na naglilingkod para sa Kagurangnan. 13  Ikumusta nindo ako ki Rufo, na mahusay na lingkod kan Kagurangnan, asin sa saiyang ina na garo ina ko na man. 14  Pakikumusta ako ki Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, asin sa mga tugang na kaibanan ninda. 15  Pakikumusta ki Filologo asin Julia, ki Nereo asin sa tugang niyang babayi, saka ki Olimpas, asin sa gabos na mga banal na kairiba ninda. 16  Kumustahon nindo an lambang saro paagi sa makikatuod na hadok.* Nagpapakumusta sa saindo an gabos na kongregasyon kan Cristo. 17  Ngunyan mga tugang, sinasadol ko kamo na bantayan nindo idtong mga nagkakawsa nin pagkabaranga asin nin pagrayo kan iba sa pagtubod, mga bagay na bakong kauyon kan katukduan na nanudan nindo. Likayan nindo sinda. 18  An arog kaya kaiyan na mga tawo bakong mga uripon kan Cristo na satuyang Kagurangnan, kundi mga uripon kan mga pagmawot kan saindang hawak,* asin paagi sa mahamis na mga tataramon saka pambubuladas dinadaya ninda an puso kan mga madaling patubudon. 19  An saindong pagigin masinunod naririsa kan gabos, kaya nauugma ako para sa saindo. Alagad buot kong magin madunong kamo kun mapadapit sa marahay, pero inosente kun mapadapit sa maraot. 20  Asin sa dai na mahahaloy, an Diyos na nagtatao nin katuninungan marunot ki Satanas sa irarom kan saindong mga bitis. Lugod na mapasaindo an daing kapantay na kabuutan kan satuyang Kagurangnan na Jesus. 21  Si Timoteo, na sakuyang kapwa trabahador, nagpapakumusta sa saindo, asin siring man si Lucio, Jason, asin Sosipater, na mga paryente ko. 22  Ako, si Tercio, na pinasurat kan surat na ini, nagpapaabot sa saindo kan sakuyang pangungumusta bilang parasunod kan Kagurangnan. 23  Si Gayo, na nagpadagos sa sako sa saiyang harong, na diyan nagtitiripon man an bilog na kongregasyon, nagpapakumusta sa saindo. Si Erasto, an tesorero* kan siyudad, nagpapaabot nin pangungumusta, asin siring man si Cuarto na saiyang tugang. 24  *—— 25  Asin ngunyan, pag-umawon Siya, an saro na makakaparigon sa saindo kauyon kan ipinapahayag kong maugmang bareta asin kan paghuhulit mapadapit ki Jesu-Cristo, kauyon kan paghahayag kan sagradong hilom na itinago nin haluyon na panahon 26  alagad ihinayag na ngunyan asin ipinaisi sa tahaw kan mga nasyon paagi sa mga propesiya sa Kasuratan. Kauyon ini kan pagbuot nin Diyos na nabubuhay sagkod lamang, tanganing sinda magturubod asin magin masinunod. 27  Sa Diyos, na iyo an solamenteng madunong, mapasaiya lugod an kamurawayan sagkod lamang paagi ki Jesu-Cristo. Amen.

Mga Nota

O “Irinerekomendar ko.”
O “sakong kalag.”
Sa literal, “banal na hadok.”
O “kan saindang mga tulak.”
O “katiwala.”
Hilingon an nota sa Mateo 17:21.