Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Roma 12:1-21

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Ipresentar an saindong mga hawak bilang atang na buhay (1, 2)

  • Magkakalain na kakayahan pero sarong hawak (3-8)

  • Sadol para sa tunay na Kristiyanong pamumuhay (9-21)

12  Kun siring, nakikiulay ako sa saindo mga tugang base sa pagkahirak nin Diyos na ipresentar nindo an saindong mga hawak bilang atang na buhay, banal asin akseptable sa Diyos, na sa paaging iyan nagsasagibo kamo nin sagradong paglilingkod gamit an saindong kakayahan na mag-isip.  Asin dai na kamo magpamolde sa sistemang ini nin mga bagay,* kundi liwaton an saindong pagkatawo paagi sa pagbago kan saindong isip, tanganing mapatunayan nindo sa saindong sadiri an kabutan nin Diyos na marahay asin akseptable saka perpekto.  Paagi sa daing kapantay na kabuutan na ipinahiling sa sako, sinasabihan ko an lambang saro diyan sa saindo na dai magin sobra an hiling sa sadiri, kundi ipahiling nindo na igwa kamo nin tultol na isip, uyon sa pagtubod na itinao nin Diyos sa kada saro sa saindo.  Huli ta kun paanong an sarong hawak igwa nin dakul na kabtang, alagad an mga kabtang na iyan bakong parareho an gamit,  kita man, maski dakul, sarong hawak na kasaro ni Cristo, alagad bilang mga indibidwal, kita mga kabtang na magkakoronektar sa lambang saro.  Kaya, mantang tinawan kita nin mga kakayahan* na nagkakalain-lain base sa daing kapantay na kabuutan na ipinahiling sa sato, kun iyan pagpropesiya,* magpropesiya kita uyon sa pagtubod na itinao sa sato;  o kun iyan paglilingkod sa iba, ipagpadagos ta an paglilingkod na iyan; o para sa nagtutukdo, ipagpadagos niya an pagtutukdo;  o para sa nagpapakusog nin buot,* magtao siya nin pampakusog nin buot;* para sa nagdidistribwir,* gibuhon niya iyan nin bukas-palad; para sa nanginginot, gibuhon niya iyan na may kahigusan;* para sa nagpapahiling nin pagkahirak, gibuhon niya iyan nin gikan sa puso.  An saindo lugod na pagkamuot magin daing pagsagin-sagin. Kaungisan an maraot; mangapot sa kun ano an marahay. 10  Bilang magturugang na nagkakaminuruutan, magin mapagpadangat kamo sa lambang saro. Sa pagtao nin respeto sa lambang saro, kamo an manginot. 11  Magin mahigos,* bakong hugakon.* Maglaad sa kaigutan paagi sa espiritu. Magpauripon ki Jehova.* 12  Ipag-ugma an saindong paglaom. Magtagal sa irarom nin kasakitan. Magin matiyaga sa pagpamibi. 13  Ihiras sa mga disipulo* kun anong igwa kamo sigun sa saindang mga pangangaipo. Ugalion an pagigin mapag-istimar. 14  Padagos na ipahayag na mawot nindo an ikakarahay kan mga parapersegir asin dai nindo sinda pagmaldisyunon. 15  Makiugma sa mga nag-uugma; makitangis sa mga nagtatangis. 16  Mansayon an iba na kapareho kan pagmansay nindo sa saindong sadiri; dai magparaisip nin mga bagay na halangkawon, kundi magkaigwa nin mapakumbabang atitud. Dai nindo pagsabihon sa saindong sadiri na madunong kamo. 17  Dai magbalos nin maraot sa siisay man na naggibo sa saindo nin maraot. Isip-isipon kun anong mga bagay an magigibo nindo na magigin marahay sa paghiling kan gabos na tawo. 18  Kun posible, sagkod na magigibo nindo, makipagkatuninungan sa gabos na tawo. 19  Dai nanggad kamo magbalos, mga namumutan, kundi halaton an kaanggutan nin Diyos; huli ta nasusurat: “‘Sakuya an pagbalos; ako an mabalos,’ an sabi ni Jehova.”* 20  Imbes, “kun an saimong kaiwal nagugutom, pakakana siya; kun siya napapaha, tawi siya nin maiinom; huli ta sa paggibo kaini magtatambak ka nin naglalaad na mga baga sa saiyang payo.”* 21  Dai mo pagtugutan na madaog ka kan maraot, kundi padagos na daugon nin marahay an maraot.

Mga Nota

Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
Sa literal, “balaog.”
Hilingon an “Propesiya” sa Glosaryo.
O “nagsasadol.”
O “magtao siya nin sadol.”
O “nagtatao nin kontribusyon.”
O “kaigutan.”
O “maigot.”
O “Dai pagparapaliman-limanan an saindong trabaho.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “mga banal.”
Hilingon sa Glosaryo.
An buot sabihon, pinapalumoy an buot nin sarong tawo asin tinutunaw an saiyang katagasan.