Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Roma 10:1-21

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Kun paano makaabot sa pamantayan nin Diyos para sa katanusan (1-15)

    • Hayagan na pagpahayag (10)

    • An pag-apod ki Jehova nangangahulugan nin kaligtasan (13)

    • Magayon na mga bitis nin mga parahulit (15)

  • Hinabuan an maugmang bareta (16-21)

10  Mga tugang, tunay nanggad na an minamawot kan sakuyang puso asin an ipinagngangayo-ngayo* ko sa Diyos iyo an saindang kaligtasan.  Huli ta ako makakapagpatotoo na igwa sinda nin kaigutan para sa Diyos, alagad bakong uyon sa tamang kaaraman.  Asin dahil dai ninda aram an pamantayan nin Diyos para sa katanusan kundi gusto nindang magbugtak kan sadiri nindang pamantayan, dai sinda nagpasakop sa pamantayan nin Diyos para sa katanusan.  Huli ta natapos an Katugunan paagi ki Cristo, tanganing an siisay man na nagtutubod ibilang na matanos.  Nagsurat si Moises manungod sa pagigin matanos paagi sa Katugunan: “An tawong naggigibo kan mga bagay na ini mabubuhay paagi kaiyan.”  Alagad manungod sa pagigin matanos na resulta nin pagtubod, arog kaini an sabi: “Dai ka magsabi sa saimong puso, ‘Siisay an masakat sa langit?’ buot sabihon, sumakat duman tanganing ibaba si Cristo,  o, ‘Siisay an mababa sa kairaruman?’* buot sabihon, bumaba duman tanganing ibangon si Cristo hali sa mga gadan.”  Imbes, ano an sabi kaiyan? “An tataramon harani sa saimo, sa saimo mismong nguso asin sa saimo mismong puso”; an buot sabihon, “an tataramon” mapadapit sa pagtubod, na satuyang ihinuhulit.  Huli ta kun hayagan mong ipinapahayag paagi sa saimong nguso na si Jesus Kagurangnan, asin sa saimong puso nagtutubod ka na ibinangon siya nin Diyos hali sa mga gadan, maliligtas ka. 10  Huling sa saiyang puso, an saro nagtutubod para maibilang na matanos, alagad paagi sa nguso an saro hayagan na nagpapahayag para sa kaligtasan. 11  Huli ta sinasabi sa Kasuratan: “An siisay man na siya an sinasarigan kan pagtubod dai makakamati nin pagkasudya sa saiyang linalauman.” 12  Huling mayo nin pagkakalain an Judio asin an Griego. Igwa nin saro sanang Kagurangnan na namamahala sa gabos, na nagtatao nin dakul na bendisyon sa gabos na nag-aapod sa saiya. 13  Huli ta “an gabos na nag-aapod sa ngaran ni Jehova* maliligtas.” 14  Alagad, paano sinda maapod sa saiya kun dai sinda nagtutubod sa saiya? Paano man sinda matubod sa saiya kun dai man sindang nadadangog manungod sa saiya? Asin paano man sinda madangog kun mayo nin maghuhulit? 15  Dangan paano man sinda maghuhulit kun dai man sinda isinugo? Siring kan nasusurat: “Kagayon kan mga bitis kan mga nagpapahayag nin maugmang bareta mapadapit sa marahay na mga bagay!” 16  Minsan siring, bako gabos sinda nagkuyog sa maugmang bareta. Huling sinabi ni Isaias: “Jehova,* siisay an nagtubod sa mensaheng nadangog hali sa samo?”* 17  Kaya nagkakaigwa nin pagtubod pagkatapos na madangog an mensahe. Asin an mensahe nadadangog pag may nagtataram manungod sa Cristo. 18  Alagad an hapot ko, Dai daw talaga sinda nakadangog? Imposible iyan ta “sa bilog na daga nakalakop an saindang patotoo, asin sa kapuro-puruhi kan daga nakaabot an saindang mensahe.” 19  Alagad an hapot ko pa, Dai daw talaga nakaaram an Israel? Inot, sinabi baga ni Moises: “Papamation ko kamo nin pagkauri paagi sa ibang nasyon; papaangguton ko kamo nin grabe paagi sa sarong nasyon na mayong pakasabot.” 20  Asin si Isaias man makusog an buot na nagsabi: “Nanumpungan ako kan mga dai naghahanap sa sako; namidbid ako kan mga dai naghahapot manungod sa sako.” 21  Pero sinabi niya mapadapit sa Israel: “Bilog na aldaw kong inuunat an sakuyang mga kamot sa pag-agda sa sarong banwaan na masinuway asin matagas an payo.”

Mga Nota

An pagngayo-ngayo sarong udok na pamibi na diyan biyong ihinahayag nin saro an saiyang mga namamatian.
O “bûngaw.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “nagtubod sa ibinareta mi?”