Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mateo 6:1-34

OUTLINE KAN MGA LAOG

 • SERMON SA BUKID (1-34)

  • Likayan an pasikat sanang pagkamatanos (1-4)

  • Kun paano mamimibi (5-15)

   • Modelong pamibi (9-13)

  • Pag-ayuno (16-18)

  • Kayamanan digdi sa daga asin sa langit (19-24)

  • Dai na magparahadit (25-34)

   • Padagos na hanapon nguna an Kahadian (33)

6  “Mag-ingat kamo na an saindong pagkamatanos dai magin pagpasikat sana sa mga tawo, huli ta kun gigibuhon nindo ini, mayo kamong aakuon na balos hali sa saindong Ama na nasa langit.  Kaya kun nagtatao ka nin tabang sa mga pobre* bilang pagpahiling nin pagkahirak, dai ka magpatanog nin trumpeta sa inutan mo, arog kan ginigibo kan mga parasagin-sagin sa mga sinagoga asin sa mga tinampo tanganing umawon sinda nin mga tawo. Sinisigurado ko sa saindo, yaon na sa sainda an bilog nindang balos.  Kaya ika, kun nagtatao ka nin tabang sa mga pobre, dai na dapat makaisi an saimong walang kamot kan ginigibo kan saimong tuong kamot,  tanganing magin sekreto an pagtabang mo sa mga pobre. Dangan babalusan ka kan saimong Ama na nakakahiling kan gabos na bagay.  “Siring man, kun namimibi kamo, dai kamo mag-arog sa mga parasagin-sagin, huli ta gusto nindang mamibi na nakatindog sa mga sinagoga asin sa mga kanto kan mayor na mga tinampo tanganing mahiling nin mga tawo. Sinisigurado ko sa saindo, yaon na sa sainda an bilog nindang balos.  Alagad kun ika namimibi, maglaog ka sa kuwarto mo asin pagkasara mo kan pinto, mamibi ka sa saimong dai nahihiling na Ama. Dangan babalusan ka kan saimong Ama na nakakahiling kan gabos na bagay.  Kun namimibi, dai nindo pagparauruutruhon an iyo man sanang mga tataramon arog kan ginigibo kan mga tawo kan mga nasyon, huli ta naghuhuna sinda na dadangugon sinda sa kadakulan kan saindang pigtataram.  Kaya dai nindo sinda pag-arugon, huli ta aram kan saindong Ama an mga kaipuhan nindo bago pa man kamo maghagad sa saiya.  “Kun siring, mamibi kamo nin arog kaini: “‘Ama niyamo na nasa langit, pakangbanalon an ngaran mo. 10  Dumatong lugod an Kahadian mo. Mangyari lugod an buot mo, kun paano sa langit, siring man sa daga. 11  Itao mo sa samo ngunyan an samuyang kakanon* para sa aldaw na ini; 12  asin patawadon mo kami sa samuyang mga kasalan,* kun paanong nagpatawad man kami sa mga nagkasala* sa samo. 13  Asin dai mo kami pagpabayaan na madaog nin sugot, kundi iligtas mo kami sa saro na maraot.’ 14  “Huli ta kun pinapatawad nindo an mga tawo sa mga kasalan ninda, papatawadon man kamo kan saindong langitnon na Ama; 15  pero kun dai nindo pinapatawad an mga tawo sa mga kasalan ninda, dai man papatawadon kan saindong Ama an mga kasalan nindo. 16  “Kun kamo nag-aayuno, dai na kamo magpahiling nin mamundong lalawgon* arog kan mga parasagin-sagin, huli ta pigraraot ninda an itsura kan saindang lalawgon* tanganing mahiling kan mga tawo na nag-aayuno sinda. Sinisigurado ko sa saindo, yaon na sa sainda an bilog nindang balos. 17  Pero ika, kun nag-aayuno ka, lahidan mo nin lana an saimong payo asin maglabar ka, 18  tanganing mahiling kang nag-aayuno, bako kan mga tawo, kundi kan saimong dai nahihiling na Ama. Dangan babalusan ka kan saimong Ama na nakakahiling kan gabos na bagay. 19  “Dai na kamo magparatipon nin kayamanan para sa saindong sadiri digdi sa daga, kun sain rinaraot iyan nin mga insekto asin takla saka may mga parahabon* na nanglalaog. 20  Imbes, magtipon kamo para sa saindong sadiri nin kayamanan sa langit, kun sain daing mga insekto o takla na nangraraot, asin daing mga parahabon na nanglalaog. 21  Huli ta kun hain an saimong kayamanan, yaon man duman an saimong puso. 22  “An lampara kan hawak iyo an mata. Kaya, kun an saimong mata nakapokus,* magigin maliwanag an bilog mong hawak. 23  Pero kun an saimong mata maurihon,* magigin madiklom an bilog mong hawak. Kun an liwanag na yaon sa saimo kadikluman palan, grabe nanggad na kadikluman iyan! 24  “Dai nin siisay man na makakapaglingkod bilang uripon nin duwang kagurangnan; huli ta magsalang ikakaungis niya an saro asin mamumutan an saro, o magigin maimbod siya sa saro asin hahabuan an saro. Dai kamo makakapaglingkod bilang uripon nin Diyos asin nin Kayamanan. 25  “Huli kaini sinasabi ko sa saindo: Dai na kamo magparahadit manungod sa saindong buhay* kun ano an saindong kakakanon o kun ano an saindong iinumon, o manungod sa saindong hawak kun ano an saindong isusulot. Bako daw na mas mahalaga an buhay* kisa sa kakanon asin an hawak kisa sa bado? 26  Masdan nindong marhay an mga gamgam* sa kalangitan; dai sinda nagsasabwag nin banhi o nag-aani o nagtitipon sa mga kamalig. Pero, pinapakakan sinda kan saindong langitnon na Ama. Bako daw na mas mahalaga kamo kisa sainda? 27  Siisay sa saindo an sa paghadit makakadagdag nin maski dikit* sa lawig kan saiyang buhay? 28  Siring man, taano ta nahahadit kamo manungod sa ibabado nindo? Makanuod kamo sa mga tanom na may burak* sa kalangtadan, kun paano sinda nagtutubo; dai sinda nagpapagal, ni nagpupuron* man sinda; 29  alagad sinasabi ko sa saindo na maski si Solomon sa gabos niyang kamurawayan dai nasamnuhan nin arog sa saro sa mga ini. 30  Ngunyan, kun binabaduan nin Diyos sa arog kaining paagi an mga tanom sa kalangtadan, na ngunyan yaon asin sa aga iaapon sa hurno, bako daw na mas tatawan niya kamo nin ibabado, kamo na kakadikit an pagtubod? 31  Kaya dai kamo nuarin man maghadit asin magsabi, ‘Ano an kakakanon mi?’ o, ‘Ano an iinumon mi?’ o, ‘Ano an isusulot mi?’ 32  Huli ta an gabos na ini iyo an mga bagay na pigpaparahanap kan mga tawo kan mga nasyon. Aram kan saindong langitnon na Ama na kaipuhan nindo an gabos na bagay na ini. 33  “Kun siring, padagos na hanapon nguna an Kahadian saka an saiyang katanusan, asin an gabos na iba pang bagay na ini idadagdag sa saindo. 34  Kaya dai kamo nuarin man maghadit manungod sa masunod na aldaw, huli ta an masunod na aldaw magkakaigwa kan sadiri kaiyan na mga kahaditan. Tama na sa kada aldaw an sadiri kaiyan na mga problema.

Mga Nota

Hilingon an “Tabang sa mga pobre” sa Glosaryo.
Sa literal, “tinapay.”
Sa literal, “utang.”
Sa literal, “may utang.”
O “pandok.”
O “pinapabayaan ninda an saindang itsura.”
O “mahábas.”
O “malinaw.” Sa literal, “simple.”
Sa literal, “maraot.”
O “kalag.”
O “an kalag.”
O “bayong.”
Sa literal, “nin sarong maniko.” Hilingon an “Maniko” sa Glosaryo.
O “sa mga liryo.”
Hilingon an “Pagpuron” sa Glosaryo.