Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mateo 27:1-66

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Itinao si Jesus ki Pilato (1, 2)

  • Nagbitay si Judas (3-10)

  • Si Jesus sa atubangan ni Pilato (11-26)

  • Tinuya-tuya sa publiko (27-31)

  • Ipinako sa sarong harigi sa Golgota (32-44)

  • An pagkagadan ni Jesus (45-56)

  • Paglubong ki Jesus (57-61)

  • Binantayan na marhay an lulubngan (62-66)

27  Kinaagahan, an gabos na panginot na saserdote asin kamagurangan kan banwaan nagkaigwa nin kumperensiya laban ki Jesus tanganing maipagadan siya.  Pagkagapos sa saiya, dinara ninda siya asin itinao ki Pilato, an gobernador.  Dangan kan mahiling kan traydor na si Judas na sinentensiyahan si Jesus nin kagadanan, grabe an pagbasol niya asin nagduman siya sa mga panginot na saserdote asin kamagurangan tanganing ibalik an 30 sinsilyong pirak,  na sinasabi: “Nagkasala ako kan trayduron ko an sarong inosente.” Sinabi ninda: “Anong labot mi diyan? Problema mo iyan!”  Kaya inapon niya sa templo an mga sinsilyong pirak asin naghali saka nagbitay.  Alagad kinua kan mga panginot na saserdote an mga sinsilyong pirak asin nagsabi sinda: “Bakong suno sa Katugunan na ilaag iyan sa sagradong sarayan nin kontribusyon, huli ta bayad iyan para sa dugo.”  Pagkatapos nindang mag-urulay-ulay, ginamit ninda an kuwarta tanganing bakalon an daga kan paragibo nin kuron para magin lulubngan nin mga taga ibang lugar.  Kaya, an dagang iyan inaapod na Lugar nin Dugo sagkod ngunyan.  Dangan nautob an itinaram paagi ki Jeremias na propeta: “Asin kinua ninda an 30 sinsilyong pirak, an kantidad na pambakal sa tawong iyan, na iprinesyo sa saiya kan nagkapira sa mga aki nin Israel, 10  asin itinao ninda iyan para sa daga kan paragibo nin kuron, siring kan ipinagbuot ni Jehova* sa sakuya.” 11  Pinatindog ngunyan si Jesus sa atubangan kan gobernador, asin hinapot siya kan gobernador: “Ika an Hadi kan mga Judio?” Nagsimbag si Jesus: “Ika na mismo an nagsabi.” 12  Alagad miyentras na inaakusaran siya kan mga panginot na saserdote asin kamagurangan, dai siya nagsimbag. 13  Dangan sinabi ni Pilato sa saiya: “Dai mo nadadangog kun gurano kadakul kan pig-aakusar ninda laban sa saimo?” 14  Alagad dai niya siya sinimbag maski sarong tataramon, kaya nagngalas na marhay an gobernador. 15  Pag kapiyestahan nin paskuwa, kinatudan na kan gobernador na palibrehon an sarong preso, kun siisay man an hagadon kan mga tawo. 16  Kan mismong panahon na iyan igwa sinda nin preso na bistadong kriminal na inaapod na Barabbas. 17  Kaya kan magkatiripon sinda, sinabi ni Pilato sa sainda: “Siisay an gusto nindong palibrehon ko, si Barabbas o si Jesus, an inaapod na Cristo?” 18  Aram kaya ni Pilato na dahil sa pagkauri kaya ninda siya itinao sa saiya. 19  Saro pa, mantang nakatukaw siya sa tukawan nin paghukom, nagpadara an agom niya nin mensahe sa saiya na nagsasabi: “Dai mo pagpakiaraman an matanos na tawong iyan, huli ta grabe an pagkapurisaw ko sa pangaturugan ko kasubanggi dahil sa saiya.” 20  Alagad an mga tawo kinumbinsir kan mga panginot na saserdote asin kan kamagurangan na hagadon na palibrehon si Barabbas asin ipagadan si Jesus. 21  Bilang simbag sinabi sa sainda kan gobernador: “Siisay sa duwa an gusto nindong palibrehon ko?” Sinabi ninda: “Si Barabbas.” 22  Sinabi ni Pilato sa sainda: “Ano ngunyan an gigibuhon ko ki Jesus, an inaapod na Cristo?” Gabos sinda nagsarabi: “Ibitay siya sa harigi!”* 23  Sinabi niya: “Taano? Anong maraot na bagay an ginibo niya?” Pero lalo pa sindang nagparakurahaw: “Ibitay siya sa harigi!” 24  Kan mahiling niyang dai iyan nin marahay na epekto, kundi nagkakariribok na an mga tawo, nagkua si Pilato nin tubig asin naghugas kan saiyang mga kamot sa atubangan kan mga tawo, na sinasabi: “Dai akong sála sa dugo kan tawong ini. Kamo an manimbag kaiyan.” 25  Sa siring sinabi kan gabos na tawo bilang simbag: “Kami asin an mga aki mi an maninimbag sa saiyang dugo.” 26  Dangan pinalibre niya si Barabbas, alagad ipinalatigo niya si Jesus asin itinao ini tanganing padusahan nin kagadanan sa harigi. 27  Dangan dinara si Jesus kan mga suldados kan gobernador palaog sa residensiya kan gobernador asin tiniripon ninda sa palibot niya an bilog na tropa nin mga suldados. 28  Asin hinubaan ninda siya saka sinulutan nin alikboy na mapulahon an kulor, 29  asin nagsalapid sinda nin matunok na mga tanom asin ginibo iyan na korona saka ibinugtak ninda iyan sa saiyang payo dangan naglaag sinda nin tambo sa tuong kamot niya. Asin nagruluhod sinda sa atubangan niya saka tinuya-tuya siya, na sinasabi: “Pag-umawon, ika na Hadi kan mga Judio!” 30  Asin linutaban ninda siya saka kinua an tambo dangan pinunan siyang pukpukon sa payo. 31  Kan huri, pagkatapos ninda siyang tuya-tuyaon, hinali ninda sa saiya an alikboy asin isinulot sa saiya an pang-ibabaw na mga bado niya saka dinara siya tanganing ipako sa harigi. 32  Mantang paluwas sinda, nahiling ninda an sarong taga Cirene na an pangaran Simon. Pinuwersa ninda an tawong ini na pasanon an hariging pasakitan* ni Jesus. 33  Asin kan makaabot sinda sa lugar na inaapod na Golgota, na an buot sabihon Lugar nin Bungo, 34  tinawan ninda siya nin arak na sinalakan nin apdo* tanganing inumon; alagad pakanamiti kaiyan, nagsayuma siyang inumon iyan. 35  Kan maipako na ninda siya sa harigi, pinagparte-parte ninda an saiyang pang-ibabaw na mga bado paagi sa burunutan, 36  asin nagturukaw sinda duman na nagbabantay sa saiya. 37  Ipinaskil man ninda sa may itaas kan saiyang payo an nakasurat na akusasyon sa saiya: “Ini si Jesus, an Hadi kan mga Judio.” 38  Dangan duwang tulisan an ibinitay sa mga harigi sa kataid niya, saro sa tuo niya asin saro sa wala. 39  Asin an mga nag-aaragi nagtataram manungod sa saiya na may pang-iinsulto, na nagpipiriling-piling 40  asin nagsasarabi: “Ika na magaba kan templo asin matindog kaiyan sa laog nin tulong aldaw, iligtas mo an sadiri mo! Kun aki ka nin Diyos, bumaba ka diyan sa hariging pasakitan!”* 41  Kapareho man kaiyan, an mga panginot na saserdote kaiba an mga eskriba asin an kamagurangan nagpuon na magtuya-tuya sa saiya, na sinasabi: 42  “An iba ilinigtas niya; an sadiri niya dai niya kayang iligtas! Siya an Hadi nin Israel; bumaba siya ngunyan sa hariging pasakitan,* asin maturubod kita sa saiya. 43  Sa Diyos siya nagtitiwala; iligtas Niya siya ngunyan kun nawiwilihan Niya siya, huli ta sinabi niya, ‘Ako an Aki nin Diyos.’” 44  Pati an mga tulisan na nasa mga harigi sa kataid niya tinutuya-tuya man siya. 45  Puon kan ikaanom na oras,* nagdiklom sa bilog na daga sagkod sa ikasiyam na oras.* 46  Kan mga ikasiyam na oras, nagkurahaw nin makusog si Jesus, na nagsasabi: “Eli, Eli, lama sabachthani?” na an buot sabihon, “Diyos ko, Diyos ko, ta’daw ta pinabayaan mo ako?” 47  Pagkadangog kaini, an nagkapira sa mga nakatindog duman nagpuon na magsabi: “Inaapod kan tawong ini si Elias.” 48  Asin an saro sa sainda tulos na nagdalagan saka nagkua nin espongha asin ibinuntog iyan sa maalsom na arak dangan ilinaag sa sarong tambo asin itinao iyan sa saiya tanganing inumon. 49  Alagad an iba pa sa sainda nagsabi: “Pabayai siya! Hilingon ta kun baga mag-abot si Elias tanganing iligtas siya.” 50  Sa giraray, nagkurahaw nin makusog si Jesus dangan nautsan.* 51  Asin uya! an kurtina kan santuwaryo nabanga, puon sa itaas sagkod sa ibaba, asin nagkaigwa nin linog, asin an mga gapo nagkabaraak. 52  Asin an mga lulubngan* nagkaburuksan, asin dakul na bangkay kan mga banal na nagturog sa kagadanan an nakaarapon sa luwas 53  (asin pagkatapos siyang maibangon, may mga tawo na hali sa sementeryo na nagralaog sa banal na siyudad), asin an mga iyan nagkahiriling nin dakul na tawo. 54  Alagad kan an paglinog saka an mga bagay na nangyayari mahiling kan opisyal nin hukbo asin kan kairiba niyang nagbabantay ki Jesus, nagkatarakot sinda nin grabe asin nagsabi: “Siguradong ini an Aki nin Diyos.” 55  Asin dakul na babayi, na nag-iba ki Jesus hali sa Galilea tanganing magtabang sa saiya, an yaon duman asin nagmamasid sa huruharayo; 56  kabilang sa sainda si Maria Magdalena asin si Maria na ina ni Santiago saka Joses pati an ina kan mga aking lalaki ni Zebedeo. 57  Huling hapon nang marhay, nag-abot an sarong mayaman na taga Arimatea na an pangaran Jose, na nagin disipulo man ni Jesus. 58  Nagduman siya ki Pilato asin hinagad an hawak ni Jesus. Dangan ipinagbuot ni Pilato na itao iyan sa saiya. 59  Kinua ni Jose an hawak, pinatos iyan nin malinig asin marahay na klaseng telang lino, 60  saka ilinaag iyan sa bago niyang lulubngan,* na tinuki niya sa gapo. Asin pagkatapos na paligidon an sarong dakulang gapo pasiring sa entrada kan lulubngan,* naghali siya. 61  Alagad si Maria Magdalena asin an saro pang Maria nagdanay duman, na nakatukaw sa atubangan kan lulubngan. 62  Kan sunod na aldaw, na iyo an aldaw pagkatapos kan Pag-andam,* an mga panginot na saserdote asin an mga Fariseo nagtiripon sa atubangan ni Pilato, 63  na sinasabi: “Kagurangnan, natatandaan mi an sinabi kan impostor kan siya buhay pa, ‘Pakalihis nin tulong aldaw ibabangon ako.’ 64  Kaya, ipagbuot mong bantayan na marhay an lulubngan sagkod sa ikatulong aldaw, tanganing dai magduman an mga disipulo niya asin habunon siya saka sabihon sa mga tawo, ‘Ibinangon siya hali sa mga gadan!’ Asin an huring pandadayang ini magigin mas grabe pa kisa sa inot.” 65  Sinabi ni Pilato sa sainda: “Sige, kua kamo nin mga guwardiya. Pabantayan nindo iyan sa pinakamarahay na paaging aram nindo.” 66  Kaya nagduman sinda asin sinigurado nindang nasaraduhan iyan na marhay* kan gapo asin nagpuwesto sinda diyan nin guwardiya.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “Padusahan siya nin kagadanan sa harigi!”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
Sarong mapait na likido.
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
An buot sabihon, mga alas dose nin udto.
An buot sabihon, mga alas tres nin hapon.
Sa literal, “isinuko an saiyang espiritu.”
O “mga lulubngan na girumduman.”
O “lulubngan na girumduman.”
O “lulubngan na girumduman.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa orihinal na lengguwaheng Griego, ipinaparisa na igwang ginibo sa gapong pansara tanganing maaraman enkaso may maghiro kaini.