Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mateo 25:1-46

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • TANDA KAN PRESENSIYA NI CRISTO (1-46)

    • Ilustrasyon mapadapit sa sampulong daraga (1-13)

    • Ilustrasyon mapadapit sa mga talento (14-30)

    • An mga karnero asin an mga kanding (31-46)

25  “An Kahadian kan kalangitan ikakaagid sa sampulong daraga na nagkua kan saindang mga lampara asin nagluwas tanganing sabaton an nobyo.  An lima sa sainda mangmang, asin an lima mapagmansay.*  Huli ta an mga mangmang nagkurua kan saindang mga lampara pero dai nagdara nin reserbang lana,  alagad an mga mapagmansay nagdara nin reserbang lana sa mga lalagan ninda kaiba kan saindang mga lampara.  Mantang naaatraso an nobyo, sinda gabos tinurungka asin napaturog.  Kan mismong kamatangaan kan banggi, igwang nagkurahaw: ‘Yaon na an nobyo! Magruluwas kamo tanganing sabaton siya.’  Dangan an gabos na daragang idto nagburuhat asin inandam an saindang mga lampara.  An mga mangmang nagsabi sa mga mapagmansay, ‘Tawi kami kan lana nindo, ta mapapalsok na an mga lampara mi.’  An mga mapagmansay nagsimbag asin nagsabi: ‘Tibaad parareho lugod kitang kulangon. Marahay pang magduman kamo sa mga nagtitinda kaiyan, asin magbakal kamo nin para sa saindo.’ 10  Mantang paduman sinda tanganing bumakal kaiyan, nag-abot an nobyo. An andam na mga daraga naglaog kaiba niya sa bangkete sa kasal. Dangan, isinara an pinto. 11  Pagkatapos, an iba pa sa mga daraga nag-arabot man, na nagsasabi, ‘Ginoo, Ginoo, bukasi kami!’ 12  Bilang simbag sinabi niya, ‘Sasabihon ko sa saindo an totoo, dai ko kamo midbid.’ 13  “Kun siring, magdanay kamong mapagbantay huli ta dai nindo aram an aldaw ni an oras. 14  “Huli ta an Kahadian kaagid nanggad nin sarong tawo na madali nang magbiyahe pasiring sa ibang nasyon, asin ipinaapod niya an saiyang mga uripon saka ipinagkatiwala sa sainda an saiyang mga pagsadiri. 15  An saro sa sainda tinawan niya nin limang talento,* an saro man duwang talento, asin an saro pa sarong talento, depende sa kakayahan kan kada saro, dangan nagduman siya sa ibang nasyon. 16  An tinawan nin limang talento tulos na naghali asin ipinagnegosyo an mga iyan dangan nakaganar nin lima pa. 17  Siring man, an tinawan nin duwa nakaganar nin duwa pa. 18  Alagad an uripon na tinawan nin saro sanang talento naghali asin nagkalot sa daga saka itinago diyan an kuwarta* kan saiyang kagurangnan. 19  “Pakalihis nin halawig na panahon, an kagurangnan kan mga uripon na idto nag-abot asin nakipagkuwenta sa sainda. 20  Kaya an tinawan kan limang talento nagrani na may darang limang dagdag na talento asin nagsabi, ‘Kagurangnan, pinagkatiwalaan mo ako nin limang talento; hilinga, nakaganar ako nin lima pang talento.’ 21  An saiyang kagurangnan nagsabi sa saiya: ‘Magayon an ginibo mo, marahay asin maimbod na uripon! Nagin maimbod ka kun manungod sa dikit na bagay. Pagkakatiwalaan taka nin dakul na bagay. Makigaya-gaya ka sa saimong kagurangnan.’ 22  Sunod, an tinawan kan duwang talento nagrani asin nagsabi, ‘Kagurangnan, pinagkatiwalaan mo ako nin duwang talento; hilinga, nakaganar ako nin duwa pang talento.’ 23  An saiyang kagurangnan nagsabi sa saiya: ‘Magayon an ginibo mo, marahay asin maimbod na uripon! Nagin maimbod ka kun manungod sa dikit na bagay. Pagkakatiwalaan taka nin dakul na bagay. Makigaya-gaya ka sa saimong kagurangnan.’ 24  “Sa kahuri-hurihi, an uripon na tinawan kan sarong talento nagrani asin nagsabi: ‘Kagurangnan, midbid taka na tawong istrikto, na nag-aani sa dai mo pinagsabwagan asin nagtitipon sa dai mo pinagtahupan. 25  Kaya natakot ako asin naghali saka itinago ko sa daga an saimong talento. Uni, ibalik ko na sa saimo.’ 26  Bilang simbag sinabi sa saiya kan saiyang kagurangnan: ‘Maraot asin hugakon na uripon, bakong kasasabi mo pa sanang nag-aani ako sa dai ko pinagsabwagan asin nagtitipon sa dai ko pinagtahupan? 27  Kun siring, idineposito mo kutana sa bangko an kuwarta* ko, asin pag-abot ko ikakabalik kutana iyan sa sako na may kaibang tubo. 28  “‘Kaya, kuana nindo sa saiya an talento asin itao iyan sa saro na may sampulong talento. 29  Huli ta an siisay man na igwa, tatawan nin mas dakul pa, asin magkakaigwa siya nin abundansiya. Alagad an saro na mayo, maski an yaon sa saiya kukuanon sa saiya. 30  Asin iapon nindo sa kadikluman sa luwas an daing serbing uripon. Duman mangyayari an saiyang pagtangis asin an pagragot kan saiyang mga ngipon.’ 31  “Pag uminabot an Aki nin tawo na may kamurawayan, pati an gabos na anghel na kairiba niya, matukaw siya sa saiyang mamuraway na trono. 32  An gabos na nasyon titiripunon sa atubangan niya, asin pagsusuwayon niya an mga tawo, kun paanong isinusuway nin pastor an mga karnero sa mga kanding. 33  Asin ibubugtak niya sa saiyang tuo an mga karnero, alagad sa saiyang wala an mga kanding. 34  “Dangan an Hadi masabi sa mga nasa tuo niya: ‘Madya, kamong mga binendisyunan kan sakuyang Ama, manahon nindo an Kahadian na inandam para sa saindo puon pa sa pagkaestablisar kan kinaban. 35  Huli ta nagutom ako asin tinawan nindo ako nin makakakan; napaha ako asin tinawan nindo ako nin maiinom. Nagin estranghero ako asin inistimar nindo; 36  huba ako* asin binaduan nindo. Nagkahilang ako asin inataman nindo. Nasa presuhan ako asin dinalaw nindo ako.’ 37  Dangan an mga matanos masimbag sa saiya: ‘Kagurangnan, kasuarin mi ika nahiling na gutom asin pinakakan mi ika, o paha asin tinawan mi ika nin maiinom? 38  Kasuarin mi ika nahiling na estranghero asin inistimar mi ika, o huba asin binaduan mi ika? 39  Kasuarin mi ika nahiling na may hilang o nasa presuhan asin dinalaw mi ika?’ 40  Bilang simbag an Hadi masabi sa sainda, ‘Sinisigurado ko sa saindo, kun paanong ginibo nindo iyan sa saro sa mga pinakahababa an kamugtakan sa mga tugang kong ini, ginibo nindo iyan sa sakuya.’ 41  “Dangan masabi siya sa mga nasa wala niya: ‘Rumayo kamo sa sako, kamong mga isinumpa, duman kamo sa daing katapusan na kalayo* na inandam para sa Diyablo asin sa saiyang mga anghel. 42  Huli ta nagutom ako, pero dai nindo ako tinawan nin makakakan; asin napaha ako, pero dai nindo ako tinawan nin maiinom. 43  Nagin estranghero ako, pero dai nindo ako inistimar; huba ako, pero dai nindo ako binaduan; may hilang ako asin nasa presuhan, pero dai nindo ako inataman.’ 44  Dangan masimbag man sinda: ‘Kagurangnan, kasuarin mi ika nahiling na gutom o paha o estranghero o huba o may hilang o nasa presuhan asin dai mi ika inasikaso?’ 45  Dangan masimbag siya sa sainda, na sinasabi: ‘Sinisigurado ko sa saindo, kun paanong dai nindo iyan ginibo sa saro sa mga ini na pinakahababa an kamugtakan, dai nindo iyan ginibo sa sakuya.’ 46  An mga ini paparaon nin daing sagkod,* alagad an mga matanos magkakamit nin buhay na daing katapusan.”

Mga Nota

O “madunong.”
An sarong Griegong talento katumbas nin 20.4 kilos. Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “pirak.”
Sa literal, “pirak.”
O “kulang an sulot ko.”
Nanunungod ini sa daing sagkod na kalaglagan. Hilingon an “Gehenna” sa Glosaryo.
Sa literal, “mapasiring sa daing katapusan na pagkatakras.”