Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mateo 12:1-50

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Si Jesus, “Kagurangnan kan Sabbath” (1-8)

  • Pinaumayan an sarong tawo na may paralisadong kamot (9-14)

  • Namumutan na lingkod nin Diyos (15-21)

  • Pinalayas an mga demonyo paagi sa banal na espiritu (22-30)

  • Kasalan na daing kapatawadan (31, 32)

  • An kahoy namimidbid sa bunga kaiyan (33-37)

  • Tanda ni Jonas (38-42)

  • Pag minabalik an maraot na espiritu (43-45)

  • Ina asin mga tugang ni Jesus (46-50)

12  Kan panahon na idto, nag-agi si Jesus sa kaumahan nin trigo sa aldaw nin Sabbath.* An mga disipulo niya nagkagurutom asin nagpuon na magrapgos nin trigo saka magkakan.  Kan mahiling ini kan mga Fariseo, sinabi ninda sa saiya: “Hilinga! Ginigibo kan mga disipulo mo an bakong suno sa Katugunan na gibuhon pag Sabbath.”  Sinabi niya sa sainda: “Ano dai nindo nabasa an ginibo ni David kan magutom siya saka an mga lalaking kairiba niya?  Bakong naglaog siya sa harong nin Diyos asin kinakan ninda an mga tinapay na pandulot, sarong bagay na bakong suno sa Katugunan na kakanon niya o kan kairiba niya, kundi para sana sa mga saserdote?  O dai nindo nabasa sa Katugunan na sa mga aldaw nin Sabbath, binabalga kan mga saserdote sa templo an Sabbath pero nagdadanay sindang daing sála?  Alagad sinasabi ko sa saindo na sarong bagay na urog pa kisa sa templo an uya digdi.  Minsan siring, kun nasabutan nindo an buot sabihon kaini, ‘Pagkahirak an gusto ko asin bakong atang,’ dai kutana nindo kinondenar an mga daing sála.  Huli ta an Aki nin tawo Kagurangnan kan Sabbath.”  Pagkahali sa lugar na iyan, nagpasiring siya sa sinagoga ninda, 10  asin uya! may sarong tawo na paralisado an sarong kamot! Kaya hinapot ninda siya, “Suno daw sa Katugunan na magpaumay pag Sabbath?” tanganing ikaakusar ninda siya. 11  Sinabi niya sa sainda: “Kun igwa kamo nin sarong karnero asin kun an karnerong iyan mahulog sa kalot sa aldaw nin Sabbath, siisay sa saindo an dai iyan kakaputan asin hahawason? 12  Mas mahalaga nanggad an tawo kisa sa karnero! Kaya suno sa Katugunan na gumibo nin marahay kun Sabbath.” 13  Dangan sinabi niya sa tawong paralisado an kamot: “Unata an kamot mo.” Inunat niya iyan, asin narahay iyan saka nagin arog kan saro pa niyang kamot. 14  Alagad an mga Fariseo nagruluwas asin nagkurumplutan na gadanon siya. 15  Kan maaraman ini ni Jesus, naghali siya duman. Dakul an nagsurunod man sa saiya, asin pinaumayan niya sinda gabos, 16  alagad istrikto niyang tinugon sinda na dai siya ipangistorya, 17  tanganing mautob an itinaram paagi ki Isaias na propeta, na nagsabi: 18  “Uya! An sakuyang lingkod na pinili ko, an sakong namumutan, na inuuyunan ko!* Ibubugtak ko sa saiya an sakong espiritu, asin ipapahiling niya nin malinaw sa mga nasyon kun ano an hustisya. 19  Dai siya makikiiwal o makurahaw man nin makusog, dai man madadangog nin siisay man an saiyang boses sa mayor na mga tinampo. 20  Dai niya rurunuton an lanog na tambo, asin dai niya papalsukon an mitsang madali nang maparong, sagkod na magibo niyang mangibabaw an hustisya. 21  Tunay nanggad, sa saiyang ngaran maglalaom an mga nasyon.” 22  Dangan dinara ninda sa saiya an sarong lalaking buta asin púla na sinasaniban nin demonyo, asin pinaumayan niya ini, kaya an lalaking púla nakataram saka nakahiling. 23  Buweno, an gabos na tawo napangalas na marhay asin nagpuon na magsabi: “Iyo na daw ini an Aki ni David?” 24  Pagkadangog kaini, an mga Fariseo nagsabi: “Kaya sana nakakapalayas nin mga demonyo an tawong ini dahil ki Beelzebub,* an tagapamahala kan mga demonyo.” 25  Huling aram niya an mga kaisipan ninda, sinabi niya sa sainda: “An lambang kahadian na nababanga minabagsak, asin an lambang siyudad o harong na nababanga dai makakatindog. 26  Sa kaparehong paagi, kun pinapalayas ni Satanas si Satanas, nababanga na siya; kun siring, paano makakatindog an saiyang kahadian? 27  Saro pa, kun nagpapalayas ako nin mga demonyo paagi ki Beelzebub, paagi kiisay pinapalayas sinda kan mga parasunod nindo? Dahil kaini, sinda an mahusgar sa saindo. 28  Pero kun paagi sa espiritu nin Diyos kaya nakakapalayas ako nin mga demonyo, uminabot na an Kahadian nin Diyos na dai nindo namamangnuhan. 29  O paano malalaog nin siisay man an harong nin sarong makusog na tawo asin makukua an mga pagsadiri kaini kun dai niya nguna gapuson an makusog na tawo? Saka sana niya masasamsaman an harong kaini. 30  An siisay man na bakong kampi sa sako tumang sa sako, asin an siisay man na dai ko kaibang nagtitipon nagpapawarak. 31  “Sa dahilan na ini, sinasabi ko sa saindo, an gabos na klase nin kasalan asin paglanghad* nin mga tawo papatawadon, alagad an paglanghad tumang sa espiritu dai papatawadon. 32  Halimbawa, an siisay man na magtaram nin sarong bagay tumang sa Aki nin tawo papatawadon sa kasalan na iyan; alagad an siisay man na magtaram tumang sa banal na espiritu dai papatawadon sa kasalan na iyan, dai, sa sistema man na ini nin mga bagay* o sa maabot na sistema nin mga bagay. 33  “Magsalang gibuhon nindong marahay an kahoy asin an bunga kaiyan o gibuhon nindong raot an kahoy asin an bunga kaiyan, huli ta an kahoy namimidbid sa bunga kaiyan. 34  Mga aki nin mga rimuranon, paano kamo makakataram nin marahay na mga bagay atang maraot kamo? Huli ta sa kapanuan kan puso nagtataram an nguso. 35  An marahay na tawo nagpapaluwas nin marahay hali sa natipon niyang marahay na mga bagay, mantang an maraot na tawo nagpapaluwas nin maraot hali sa natipon niyang maraot na mga bagay. 36  Sinasabi ko sa saindo na sa Aldaw nin Paghukom, maninimbag an mga tawo sa gabos na daing saysay na bagay na pigtataram ninda; 37  huli ta sa saimong mga tataramon ika ipapahayag na matanos, asin sa saimong mga tataramon ika huhusgaran na may sála.” 38  Dangan bilang simbag sa saiya, an nagkapira sa mga eskriba asin sa mga Fariseo nagsabi: “Paratukdo, gusto ming makahiling nin tanda hali sa saimo.” 39  Sinimbag niya sinda: “An henerasyon na maraot asin bakong maimbod sa Diyos* sigeng hanap nin tanda, alagad ta dai nin tanda na itatao sa henerasyon na iyan apuwera sa tanda ni Jonas na propeta. 40  Huli ta kun paanong si Jonas nasa tulak kan dakulaon na sira sa laog nin tulong aldaw asin tulong banggi, an Aki nin tawo mamumugtak man sa irarom nin daga sa laog nin tulong aldaw asin tulong banggi. 41  Pag-abot kan paghukom, an mga taga Nineve mabarangon kaiba kan henerasyon na ini asin kokondenaron ninda iyan, huli ta nagsurulsol sinda sa ihinulit ni Jonas. Alagad uya! sarong labi pa ki Jonas an yaon digdi. 42  Pag-abot kan paghukom, an reyna kan timog mabangon kaiba kan henerasyon na ini asin kokondenaron niya iyan, huli ta hali sa kapuro-puruhi kan daga, nagduman siya ki Solomon tanganing dangugon an kadunungan kaini. Alagad uya! sarong labi pa ki Solomon an yaon digdi. 43  “Pag an sarong maraot na espiritu minaluwas sa sarong tawo, minaagi iyan sa marang mga lugar sa paghanap nin pahingaluan asin dai nakakakua. 44  Dangan minasabi iyan, ‘Mabalik ako sa harong na linuwasan ko,’ asin pag-abot kaiyan, mahihiling kaiyan an harong na daing nakaistar alagad biyong malinig asin nasasamnuhan. 45  Dangan minahali iyan saka minaiba nin pitong iba pang espiritu na mas maraot kisa saiya, asin pagkatapos makalaog, minaistar sinda diyan; asin an huring kamugtakan kan tawong iyan nagigin mas grabe kisa kan inot. Arog man kaiyan an mangyayari sa maraot na henerasyon na ini.” 46  Miyentras na nagtataram pa siya sa mga tawo, an saiyang ina asin mga tugang na lalaki nakatindog sa luwas asin gusto siyang makaulay. 47  Kaya may nagsabi sa saiya: “Nakatindog sa luwas an saimong ina asin mga tugang, gusto kang makaulay.” 48  Bilang simbag sinabi niya sa nagtaram sa saiya: “Siisay an sakuyang ina, asin siisay an sakuyang mga tugang?” 49  Dangan iminustra niya an saiyang kamot sa namumugtakan kan saiyang mga disipulo asin sinabi niya: “Sinda an sakuyang ina asin mga tugang! 50  Huli ta an siisay man na naggigibo kan kabutan kan sakong Ama na nasa langit, siya an sakuyang tugang na lalaki asin tugang na babayi asin ina.”

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
O “inuuyunan kan sakuyang kalag!”
Sarong apod ki Satanas.
Hilingon sa Glosaryo.
O “sa panahon man na ini.” Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
Sa literal, “asin parapakisambay.”