Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Marcos 7:1-37

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Ibinuyagyag an mga tradisyon nin tawo (1-13)

  • Minagikan sa puso an nagpapaati sa tawo (14-23)

  • An pagtubod nin sarong babayi na tubong Fenicia sa Siria (24-30)

  • Pinaumayan an sarong bungog (31-37)

7  An mga Fariseo asin an nagkapira sa mga eskriba na nag-arabot hali sa Jerusalem nagtiripon sa palibot niya.  Asin nahiling ninda an nagkapira sa mga disipulo niya na nagkakarakan na bakong malinig an mga kamot, an buot sabihon, dai nahugasan.*  (Huli ta an mga Fariseo asin an gabos na Judio dai nagkakakan na dai naghugas kan saindang mga kamot abot sa siko dahil pinangangaptan ninda an tradisyon kan mga tawo kan inot na mga panahon,  asin kun sinda minaabot hali sa saudan, dai sinda nagkakakan na dai naghugas. Dakul na iba pang tradisyon an minana asin pinangangaptan ninda, siring baga nin mga pagpalubog sa tubig nin mga kopa, mga pitsel, asin mga lalagan na tanso.)  Kaya an mga Fariseo asin mga eskribang ini naghapot sa saiya: “Taano ta an mga disipulo mo dai nagsusunod sa tradisyon kan mga tawo kan inot na mga panahon, kundi nagkakakan sinda na bakong malinig an mga kamot?”  Sinabi niya sa sainda: “Tama nanggad an propesiya* ni Isaias manungod sa saindo mga parasagin-sagin, siring kan nasusurat, ‘An banwaan na ini nagtataong onra sa sakuya paagi kan saindang mga ngabil, alagad an saindang mga puso harayuon sa sako.  Daing kamanungdanan an padagos na pagsamba ninda sa sakuya, huli ta itinutukdo ninda an mga pagbuot nin mga tawo bilang mga doktrina.’  Binubutasan nindo an pagbuot nin Diyos asin pinangangaptan an tradisyon nin mga tawo.”  Dugang pa, sinabi niya sa sainda: “Matibayon nindong linulusutan an pagbuot nin Diyos tanganing mapagdanay an saindong tradisyon. 10  Halimbawa, sinabi ni Moises, ‘Tawan mo nin onra an saimong ama saka an saimong ina,’ asin, ‘An siisay man na nagmamaldisyon* sa saiyang ama o ina dapat na gadanon.’ 11  Pero an sinasabi nindo, ‘Kun sabihon nin sarong tawo sa saiyang ama o sa saiyang ina: “Ano man na bagay na igwa ako na mapapakinabangan nindo, iyan corban (an buot sabihon, sarong dulot na idinusay sa Diyos),”’ 12  dai na nindo siya pinapagibo nin ano man para sa saiyang ama o sa saiyang ina. 13  Sa siring ginigibo nindong daing saysay an tataramon nin Diyos paagi sa saindong tradisyon na ipinapamana nindo. Asin dakul na bagay na arog kaini an ginigibo nindo.” 14  Kaya inapod niya giraray an mga tawo asin sinabi niya sa sainda: “Magdangog kamo gabos sa sako, asin sabuton nindo an kahulugan. 15  Mayong ano man na minalaog sa sarong tawo gikan sa luwas niya an nakakapaati sa saiya; kundi an mga bagay na minaluwas sa tawo iyo an nagpapaati sa saiya.” 16  *—— 17  Pagkabayai niya sa mga tawo, naglaog siya sa sarong harong asin an saiyang mga disipulo naghapot sa saiya manungod sa ilustrasyon na iyan. 18  Kaya sinabi niya sa sainda: “Arog man ninda kamo na dai nakakasabot? Dai nindo aram na mayong ano man na minalaog sa sarong tawo gikan sa luwas an nakakapaati sa saiya, 19  huli ta iyan minalaog, bako sa saiyang puso, kundi sa saiyang tulak, asin ilinuluwas iyan sa kasilyasan?” Sa siring ipinahayag niyang malinig an gabos na kakanon. 20  Dugang pa, sinabi niya: “An minaluwas sa sarong tawo iyo an nagpapaati sa saiya. 21  Huli ta sa laog, hali sa puso nin mga tawo, minagikan an maraot na mga kaisipan, seksuwal na imoralidad,* mga paghabon, mga paggadan, 22  mga pakikisambay, kahanaban, maraot na mga gibo, pandadaya, daing pakundangan na paggawi,* maurihon na mata, paglanghad, kapalangkawan, asin pagkabakong tultol nin pag-iisip. 23  An gabos na maraot na bagay na ini minagikan sa laog asin nagpapaati sa tawo.” 24  Hali duman, nagpasiring siya sa rehiyon nin Tiro asin Sidon. Sa lugar na iyan, naglaog siya sa sarong harong asin habo niyang may makaisi kaiyan, pero nariparo pa man giraray siya. 25  Sarong babayi na igwang sadit na aking babayi na may maraot na espiritu an tulos na nakabareta manungod sa saiya asin nagduman saka nagluhod sa may pamitisan niya. 26  An babayi sarong Griego na tubong Fenicia, sa Siria; asin sige siyang pakimahirak sa saiya na palayason an demonyo sa aki niya. 27  Alagad sinabi niya sa saiya: “Pabayai ngunang mabasog an mga aki, dahil bakong tama na kuanon an tinapay kan mga aki asin iapon iyan sa sadit na mga ido.” 28  Alagad nagsimbag sa saiya an babayi: “Iyo, Kagurangnan, pero maski baga an sadit na mga ido na nasa irarom kan lamesa nagkakakan kan mga rakdag kan sadit na mga aki.” 29  Huli kaiyan sinabi niya sa babayi: “Dahil sinabi mo ini, sige, puwede ka nang magpuli; nagluwas na sa aki mo an demonyo.” 30  Kaya nagpuli siya sa saiyang harong saka naabutan niya an sadit na aki na nakahigda sa higdaan, asin mayo na an demonyo. 31  Pagbalik ni Jesus hali sa rehiyon nin Tiro, nag-agi siya sa Sidon dangan sa rehiyon nin Decapolis* asin nakaabot sa Dagat nin Galilea. 32  Asin dinara ninda sa saiya an sarong lalaking bungog na may diperensiya sa pagtaram, saka nakimahirak sinda sa saiya na ipatong niya sa lalaki an saiyang kamot. 33  Irinayo niya sa mga tawo an lalaki. Dangan dinutan niya kan saiyang mga muro an mga talinga kan lalaki, asin pagkatapos maglutab, dinutan niya an dila kaini. 34  Asin pagtangad niya sa langit, naghangos siya nin hararom saka sinabi niya sa lalaki: “Ephphatha,” na an buot sabihon, “Mabuksan ka.” 35  Nabuksan an mga talinga kan lalaki saka nahali an diperensiya niya sa pagtaram, asin nagpuon siyang magtaram nin normal. 36  Sa siring tinugon niya sinda na dai ini pagsabihon sa kiisay man, alagad miyentras na inuuruutro niya an tugon sa sainda, lalo man lugod nindang ipinapamareta iyan. 37  Sa katunayan, grabe nanggad an pagngalas ninda, asin nagsabi sinda: “Makangangalas an gabos niyang ginibo. Pati an mga bungog naibabalik niya an pagdangog, an mga púla napapataram niya.”

Mga Nota

An buot sabihon, dai nahugasan para sa seremonyal na kalinigan.
Hilingon sa Glosaryo.
O “nanglalait.”
Hilingon an nota sa Mateo 17:21.
Plural kan termino sa Griego na por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “daing supog na paggawi.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Hilingon an “Daing pakundangan na paggawi” sa Glosaryo.
O “sa Rehiyon nin Sampulong Siyudad.”