Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kapahayagan 6:1-17

OUTLINE KAN MGA LAOG

 • Binuksan kan Kordero an inot na anom na selyo (1-17)

  • Sarong nandadaog na nakasakay sa puting kabayo (1, 2)

  • An katuninungan hinali kan nakasakay sa pulang kabayo (3, 4)

  • Nagdara nin tiggutom an nakasakay sa itom na kabayo (5, 6)

  • Tinawan nin pangaran na Kagadanan an nakasakay sa malungsing kabayo (7, 8)

  • Mga ginadan na nasa irarom kan altar (9-11)

  • Sarong makusog na linog (12-17)

6  Asin nahiling ko kan buksan kan Kordero an saro sa pitong selyo, asin nadangog ko an saro sa apat na buhay na linalang na garo daguldol an boses na nagsabi: “Madya!”  Asin uya! nahiling ko an sarong puting kabayo, asin an nakasakay diyan igwa nin pana; asin sarong korona an itinao sa saiya, asin luminuwas siya tanganing mandaog saka tanganing lubuson an saiyang pandadaog.  Kan buksan niya an ikaduwang selyo, nadangog ko an ikaduwang buhay na linalang na nagsabi: “Madya!”  Saro pang kabayo an luminuwas, asin pula an kulor kaini, asin an nakasakay diyan tinawan nin awtoridad na halion an katuninungan sa daga na sa siring maggaradanan sinda, asin sarong dakulang espada an itinao sa saiya.  Kan buksan niya an ikatulong selyo, nadangog ko an ikatulong buhay na linalang na nagsabi: “Madya!” Asin uya! nahiling ko an sarong itom na kabayo, asin an nakasakay diyan igwa nin timbangan sa saiyang kamot.  Nadangog ko an garo sarong boses sa tahaw kan apat na buhay na linalang na nagsabi: “Sarong takad* nin trigo sa kantidad na sarong denario* asin tulong takad nin sebada sa kantidad na sarong denario; asin dai mo pagsayangon an lanang oliba saka an arak.”  Kan buksan niya an ikaapat na selyo, nadangog ko an boses kan ikaapat na buhay na linalang na nagsabi: “Madya!”  Asin uya! nahiling ko an sarong malungsing kabayo, asin an nakasakay diyan igwa nin pangaran na Kagadanan. Asin an Lulubngan* nagsusunod sa likudan niya. Asin tinawan sinda nin awtoridad sa ikaapat na kabtang kan daga, tanganing gumadan paagi sa halabang espada asin paagi sa grabeng gutom asin paagi sa nakakagadan na epidemya saka paagi sa mababangis na hayop sa daga.  Kan buksan niya an ikalimang selyo, nahiling ko sa irarom kan altar an dugo* kan mga ginadan huli sa tataramon nin Diyos asin huli sa ginibo nindang pagpatotoo. 10  Nagkurahaw sinda sa makusog na boses, na nagsasabi: “Kahuruhalangkawing Kagurangnan,* banal asin totoo, sagkod nuarin kami maghahalat bago ka maghukom asin bago mo ibalos an samuyang dugo sa mga nag-iirok sa daga?” 11  Asin sarong halabang bado na puti an itinao sa kada saro sa sainda, asin sinabihan sinda na maghalat pa nin dikit na panahon, sagkod na makumpleto an bilang kan saindang mga kapwa uripon asin mga tugang na gagadanon man kapareho ninda. 12  Asin nahiling ko kan buksan niya an ikaanom na selyo, asin nagkaigwa nin sarong makusog na linog; asin an aldaw nagin maitom na siring sa telang sako na gibo sa barahibo,* asin an bulan nagin mapula na siring sa dugo, 13  asin an mga bituon sa langit nagkahurulog sa daga na siring sa pagrakdag nin mga hilaw na igos sa puon nin higera pag yinugyog ini nin makusog na duros. 14  Asin nawara an langit na siring sa ilinukot na kasuratan, asin an lambang bukid saka an lambang isla hinali sa kinamumugtakan kaiyan. 15  Dangan an mga hadi sa daga, an mga panginot na opisyal, an mga komandante militar, an mga mayaman, an mga makusog, an lambang uripon, asin an lambang tawong talingkas nagtarago sa mga lungib asin sa darakulang gapo sa kabukidan. 16  Asin padagos sindang nagsasarabi sa mga bukid asin sa darakulang gapo: “Rumpagi kami asin tagua kami sa mga mata kan Saro na nakatukaw sa trono asin sa kaanggutan kan Kordero, 17  huli ta nag-abot na an dakulang aldaw kan saindang kaanggutan, asin siisay an makakaligtas?”

Mga Nota

Sa literal, “quarto.” An sarong quarto nin trigo may timbang na mga 0.7 kilo.
Sarong sinsilyong pirak na ginagamit kan mga Romano na an kantidad katumbas nin sarong aldaw na tangdan. Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “Hades,” an buot sabihon, an pangkagabsan na lulubngan nin katawuhan. Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “kalag.” Hilingon sa Glosaryo.
O “Soberanong Kagurangnan.”
Posibleng barahibo nin kanding.