Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kapahayagan 18:1-24

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Pagbagsak kan “Dakulang Babilonya” (1-8)

    • “Lumuwas kamo sa saiya, banwaan ko” (4)

  • Pagmundo dahil sa pagbagsak kan Babilonya (9-19)

  • Pag-ugma sa langit dahil sa pagbagsak kan Babilonya (20)

  • An Babilonya iaapon sa dagat siring sa sarong gapo (21-24)

18  Pagkatapos kaini nahiling ko an saro pang anghel na nagbababa hali sa langit na may dakulang awtoridad, asin nagliwanag an daga huli kan saiyang kamurawayan.  Asin nagkurahaw siya sa makusog na boses, na nagsasabi: “Buminagsak na siya! Buminagsak na an Dakulang Babilonya, asin siya nagin istaran nin mga demonyo saka lugar na pinapahiplian nin lambang maraot na espiritu* asin lambang gamgam* na bakong malinig asin makauuyam!  Huli ta dahil kan saiyang arak na minapakusog nin pagmawot na gumibo nin seksuwal na imoralidad,* nabiktima an gabos na nasyon, asin an mga hadi sa daga nagkaigwa nin imoral na pakipagrelasyon sa saiya, asin an mga negosyante* sa daga yuminaman dahil sa sobra-sobrang luho kan babaying iyan.”  Asin nadangog ko an saro pang boses hali sa langit na nagsabi: “Lumuwas kamo sa saiya, banwaan ko, kun habo nindong madamay sa saiyang mga kasalan, asin kun habo nindong magsapar nin mga damat na para sa saiya.  Huli ta nagkaparatong-patong na an saiyang mga kasalan na uminabot sagkod sa langit, asin ginirumdom nin Diyos an mga ginibo niyang inhustisya.*  Gibuhon nindo sa saiya an mga bagay na ginibo niya sa iba, iyo, ipanamit nindo sa saiya nin doble an mga bagay na ginibo niya; an kopang tinimplahan niya, timplahan nindo nin doble kadakul para sa saiya.  Kun gurano niya pinamuraway an saiyang sadiri asin kun gurano kaluho kan saiyang pamumuhay, pasakitan nindo siya asin tawan nindo siya nin kamunduan na katumbas kaiyan. Pigpaparasabi niya kaya sa saiyang puso: ‘Nakatukaw ako na siring sa reyna, asin bako akong balo, asin dai ako nuarin man maagi nin pagmundo.’  Huli kaini, sa sarong aldaw maabot an mga damat na nakatagama sa saiya, kagadanan asin pagmundo saka grabeng gutom, asin biyo siyang tututungon sa kalayo, huli ta makusog an Diyos na Jehova* na iyo an naghukom sa saiya.  “Asin an mga hadi sa daga na nagkaigwa nin imoral na pakipagrelasyon* sa saiya asin namuhay sa sobrang luho kaiba niya magtatarangis asin tutubtubon ninda an saindang mga daghan sa grabeng kamunduan sa nangyari sa saiya pag nahiling ninda an aso kan pagtutong sa saiya. 10  Dahil sa takot na pasakitan man sinda arog sa saiya, matirindog sinda sa harayo, na nagsasabi: ‘Sayang, sayang talaga, ika na dakulang siyudad, ikang makusog na siyudad na Babilonya, huli ta sa sarong oras uminabot an paghukom sa saimo!’ 11  “Siring man, an mga negosyante sa daga nagtatarangis asin nagmumurundo sa nangyari sa saiya, huli ta mayo nang mabakal kan gabos nindang paninda, 12  mga panindang bulawan, plata, mamahalon na mga bato, mga perlas, marahay na klaseng telang lino, telang purpura, seda, saka telang iskarlata; asin gabos na bagay na gibo sa mahamot na kahoy; asin gabos na klase nin produkto na gibo sa marpil,* asin gibo sa mamahalon na kahoy, tanso, lansang, saka marmol; 13  pati man sinamon, mga sangkap hali sa India, insenso, pahamot na lana, kamangyan,* arak, lanang oliba, pinong harina, trigo, mga baka, mga karnero, mga kabayo, mga karo, mga uripon, asin mga tawo. 14  Iyo, dai mo na makukua an marahay-rahay na mga bagay* na pigmamawot mo,* asin an gabos na masisiram na kakanon saka magagarbong bagay nawara na sa saimo, asin dai na iyan nuarin man manunumpungan. 15  “An mga negosyanteng nagpapabakal kan mga bagay na ini, na yuminaman dahil sa saiya, matirindog sa harayo huli sa takot na pasakitan man sinda arog sa saiya asin magtatarangis sinda saka magmumurundo, 16  na sinasabi: ‘Sayang, sayang talaga, an dakulang siyudad, na nakabado nin marahay na klaseng telang lino, purpura, asin iskarlata saka nasasamnuhan nin mga alahas na bulawan, mamahalon na mga bato, asin mga perlas, 17  huli ta sa sarong oras nagkawarara an kadakul na kayamanan na iyan!’ “Asin an lambang kapitan nin barko asin an lambang biyahero sa dagat asin an lambang tripulante saka an gabos na an hanapbuhay nakadepende sa dagat nagtirindog sa harayo 18  asin nagkurahaw mantang pinagmamasdan ninda an aso kan pagtutong sa saiya saka nagsabi: ‘Arin pang siyudad an arog kan dakulang siyudad na iyan?’ 19  Sinabwagan ninda nin alpog an saindang mga payo asin nagkurahaw sinda, na nagtatarangis saka nagmumurundo, asin sinabi ninda: ‘Sayang, sayang talaga, an dakulang siyudad, na paagi kan saiyang kayamanan yuminaman an gabos na kagsadiri nin mga barko sa dagat, huli ta sa sarong oras siya nagaba!’ 20  “Mag-ugma ka, O langit, sa nangyari sa saiya, asin mag-ugma man kamong mga banal asin mga apostol saka mga propeta, huli ta ipinahayag na nin Diyos an paghukom niya sa saiya alang-alang sa saindo!” 21  Asin sarong makusog na anghel an nag-alsa nin sarong gapo na kaagid nin dakulaon na gapong gilingan asin inapon niya iyan sa dagat, na sinasabi: “Arog kaiyan karikas an gigibuhon na pag-apon sa Babilonya na dakulang siyudad, asin dai na siya nuarin man manunumpungan. 22  Asin dai na nuarin man madadangog diyan sa saimo an boses nin mga paraawit na nagtutugtog nin mga arpa, asin an tugtog nin mga musikero, nin mga paraplawta, asin nin mga paratrumpeta. Asin dai na nuarin man mahihiling diyan sa saimo an siisay man na trabahador, asin dai na nuarin man madadangog diyan sa saimo an tanog nin gapong gilingan. 23  Dai na nuarin man magkakaigwa nin liwanag nin lampara diyan sa saimo, asin dai na nuarin man madadangog diyan sa saimo an boses nin sarong nobyo asin nin sarong nobya. An saimo kayang mga negosyante iyo an nagin pinakamaimpluwensiyang mga tawo sa daga, asin dahil sa isinasagibo mong espiritismo nadaya an gabos na nasyon. 24  Iyo, diyan sa saiya nakua an dugo kan mga propeta asin kan mga banal saka kan gabos na ginadan sa daga.”

Mga Nota

O posibleng “nakakahilong hinangos; maating ipinasabong na kapahayagan.”
O “bayong.”
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “mga nagbibiyaheng negosyante.”
O “an saiyang mga krimen.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
Sa Ingles, ivory.
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “an marahay na bunga.”
O “kan saimong kalag.”