Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kapahayagan 17:1-18

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Paghukom sa “Dakulang Babilonya” (1-18)

    • An maimpluwensiyang imoral na babayi nakasakay sa sarong hayop na mapulahon an kulor (1-3)

    • An hayop ‘dating yaon, alagad nawara, pero madali nang magbutwa hali sa kairaruman’ (8)

    • An sampulong sungay makikipaglaban sa Kordero (12-14)

    • An sampulong sungay mauungis sa imoral na babayi (16, 17)

17  An saro sa pitong anghel na igwa kan pitong mangko nagrani asin nagsabi sa sako: “Madya, ipapahiling ko sa saimo an gigibuhon na paghukom sa maimpluwensiyang imoral na babayi* na nakatukaw sa katubigan,  na sa saiya nagkaigwa nin imoral na pakipagrelasyon* an mga hadi sa daga, asin an mga nag-iistar sa daga naburat kan saiyang arak, na simbolo kan saiyang seksuwal na imoralidad.”*  Asin paagi sa kapangyarihan kan espiritu dinara ako kan anghel sa sarong kaawagan. Asin nahiling ko an sarong babayi na nakasakay sa sarong mabangis na hayop na mapulahon an kulor* asin pano nin mapanglanghad na mga pangaran saka igwa nin pitong payo asin sampulong sungay.  An babayi nakabado nin purpura* asin iskarlata,* asin nasasamnuhan siya nin bulawan asin mamahalon na mga bato saka mga perlas, asin igwa siya sa saiyang kamot nin kopang bulawan na pano nin makababalding mga bagay saka kan maating mga gibo kan saiyang seksuwal na imoralidad.*  Nakasurat sa saiyang angog an sarong pangaran, sarong misteryo: “Dakulang Babilonya,* an ina kan mga imoral na babayi* asin kan makababalding mga bagay sa daga.”  Asin nahiling kong an babayi burat sa dugo kan mga banal asin sa dugo kan mga saksi ni Jesus. Ngunyan kan mahiling ko siya, napangalas nanggad ako.  Kaya sinabi kan anghel sa sako: “Taano ta napangalas ka? Sasabihon ko sa saimo an misteryo kan babayi saka kan mabangis na hayop na sinasakayan niya na igwa kan pitong payo asin kan sampulong sungay:  An mabangis na hayop na nahiling mo dating yaon, alagad nawara, pero madali na iyan maghawas hali sa kairaruman, asin pasiring iyan sa kalaglagan. Asin an mga nag-iistar sa daga—idtong an mga pangaran dai nakasurat sa libro nin buhay puon pa sa pagkaestablisar kan kinaban—magngangaralas pag nahiling ninda na an mabangis na hayop dating yaon, alagad nawara, pero matunga giraray.  “Digdi kaipuhan an isip na may kadunungan: An pitong payo nagrerepresentar sa pitong bukid, na sa ibabaw kaiyan nakatukaw an babayi. 10  Asin igwa nin pitong hadi: An lima buminagsak na, an saro namamahala ngunyan, asin an saro dai pa nag-aabot; alagad pag uminabot na siya, magdadanay siya nin halipot na panahon. 11  Asin an mabangis na hayop na dating yaon alagad nawara, iyan man an ikawalong hadi, pero naggikan iyan sa pitong hadi, asin pasiring iyan sa kalaglagan. 12  “An sampulong sungay na nahiling mo nagrerepresentar sa sampulong hadi na dai pa nag-aako nin kahadian, alagad maako sinda nin awtoridad na mamahala bilang mga hadi sa laog nin sarong oras kaiba kan mabangis na hayop. 13  An mga ini igwa nin sarong kaisipan, kaya itinatao ninda an saindang kapangyarihan asin awtoridad sa mabangis na hayop. 14  Makikipaglaban an mga ini sa Kordero, alagad huling siya Kagurangnan nin mga kagurangnan asin Hadi nin mga hadi, dadaugon niya sinda. Dadaugon man sinda kan mga kaibanan niya na mga inapod asin mga pinili saka mga maimbod.” 15  Sinabi sa sako kan anghel: “An katubigan na nahiling mo, na diyan nakatukaw an imoral na babayi, nagrerepresentar sa mga banwaan asin mga grupo nin tawo asin mga nasyon saka mga lengguwahe. 16  Asin kun manungod sa sampulong sungay na nahiling mo saka sa mabangis na hayop, mauungis an mga ini sa imoral na babayi asin sasamsaman ninda siya saka huhubaan, asin uubuson nindang kakanon an saiyang laman saka biyo siyang tututungon sa kalayo. 17  Huli ta papasabngan nin Diyos an saindang mga puso na isagibo an saiyang kaisipan, iyo, tanganing isagibo ninda an saindang nagkakasararong kaisipan paagi sa pagtao ninda kan saindang kahadian sa mabangis na hayop, sagkod na mautob an mga tataramon nin Diyos. 18  Asin an babayi na saimong nahiling nagrerepresentar sa dakulang siyudad na nakakasakop sa mga hadi sa daga.”

Mga Nota

O “maimpluwensiyang hostes; maimpluwensiyang patutot.”
Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “na kulor iskarlata.”
Sa Ingles, purple.
An buot sabihon, pulang-pula an kulor.
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “Bantog na Babilonya.”
O “mga hostes; mga patutot.”