Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kapahayagan 16:1-21

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Pitong mangko kan kaanggutan nin Diyos (1-21)

    • Inula sa daga (2), sa dagat (3), sa mga salog asin mga burabod (4-7), sa aldaw (8, 9), sa trono kan mabangis na hayop (10, 11), sa Eufrates (12-16), asin sa duros (17-21)

    • Ralaban nin Diyos sa Armagedon (14, 16)

16  Asin nadangog ko an sarong makusog na boses hali sa santuwaryo na nagsabi sa pitong anghel: “Magduman kamo asin iula nindo sa daga an laog kan pitong mangko kan kaanggutan nin Diyos.”  Huminali an inot na anghel asin inula niya sa daga an laog kan saiyang mangko. Asin nagkaigwa nin sarong makulog saka malalang lugad an mga tawo na igwa kan marka kan mabangis na hayop asin na nagsasamba sa imahen kaiyan.  Inula kan ikaduwang anghel sa dagat an laog kan saiyang mangko. Asin an dagat nagin dugo na siring sa dugo nin gadan na tawo, asin nagkagaradan an gabos na buhay na linalang* na yaon sa dagat.  Inula kan ikatulong anghel an laog kan saiyang mangko duman sa mga salog saka sa mga burabod nin tubig. Asin an mga iyan nagin dugo.  Nadangog ko an anghel na may awtoridad sa katubigan na nagsabi: “Matanos ka, ika na maimbod na Diyos, an Saro na iyo ngunyan asin iyo kaidto, huli ta ipinahayag mo an mga paghukom na ini,  dahil pinabulos ninda an dugo kan mga banal saka kan mga propeta, asin huli kaiyan pinainom mo sinda nin dugo; angay iyan sa sainda.”  Asin nadangog ko an altar na nagsabi: “Iyo, Diyos na Jehova* na Makakamhan sa Gabos, masasarigan asin matanos an saimong mga paghukom.”  Inula kan ikaapat na anghel sa aldaw an laog kan saiyang mangko, asin tinawan an aldaw nin kapangyarihan na pasuon nin kalayo an mga tawo.  Asin nagkaparaso an mga tawo kan grabeng init, alagad linanghadan ninda an ngaran nin Diyos, na igwa kan awtoridad sa mga damat na ini, asin dai sinda nagsurulsol saka dai man ninda siya tinawan nin kamurawayan. 10  Inula kan ikalimang anghel an laog kan saiyang mangko sa trono kan mabangis na hayop. Asin nagdiklom an kahadian kaini, asin kinaragat ninda an saindang mga dila dahil sa kulog, 11  alagad linanghadan ninda an Diyos nin langit huli kan kulog na saindang namamatian asin huli kan saindang mga lugad, asin dai ninda pinagsulsulan an saindang mga gibo. 12  Inula kan ikaanom na anghel an laog kan saiyang mangko sa dakulang salog nin Eufrates, asin nahubas an tubig kaiyan tanganing maiandam an agihan para sa mga hadi na hali sa sirangan. 13  Asin tulong maating ipinasabong na mga kapahayagan* na garo mga talapang an nahiling kong nagluwas hali sa nguso kan dragon asin hali sa nguso kan mabangis na hayop saka hali sa nguso kan bakong tunay na propeta. 14  Sa katunayan, mga kapahayagan iyan na ipinasabong nin mga demonyo asin naggigibo an mga iyan nin mga tanda, asin dinudumanan kan mga iyan an mga hadi sa bilog na daga, tanganing tiripunon an mga ini sa ralaban kan dakulang aldaw kan Diyos na Makakamhan sa Gabos. 15  “Uya! Madatong ako na siring sa sarong parahabon. Maugma an saro na nagdadanay na mata asin iniingatan an saiyang pang-ibabaw na mga bado, tanganing dai siya maglakaw na huba asin mahiling kan mga tawo an saiyang makasusupog na kamugtakan.” 16  Asin tiniripon kan mga iyan an mga hadi sa lugar na sa Hebreo inaapod Armagedon.* 17  Inula kan ikapitong anghel sa duros an laog kan saiyang mangko. Dangan sarong makusog na boses an nadangog hali sa trono duman sa santuwaryo, na nagsasabi: “Tapos na!” 18  Asin nagkaigwa nin mga silyab nin kikilat asin mga boses saka mga daguldol, asin nagkaigwa nin sarong makusog na linog na dai pang kaagid na nangyari puon kan magkaigwa nin tawo sa daga, asin grabe nanggad kakusog kan linog na iyan. 19  Nabanga sa tulong parte an dakulang siyudad, asin nagkagaraba an mga siyudad kan mga nasyon; asin ginirumdom nin Diyos an Dakulang Babilonya, tanganing itao digdi an kopa kan arak kan saiyang naglalaad na kaanggutan. 20  Siring man, nagdurulag an gabos na isla, asin nagkawarara an mga bukid. 21  Dangan hali sa langit buminagsak sa mga tawo an darakulang yelo, na an kada saro mga sarong talento* an gabat, asin linanghadan kan mga tawo an Diyos huli sa pag-uran na iyan nin yelo, dahil grabe nanggad an kalamidad na iyan.

Mga Nota

O “kalag.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “maating espiritu.”
Sa Griego, Har Ma·ge·donʹ, hali sa Hebreong termino na nangangahulugan “Bukid nin Megido.”
An sarong Griegong talento katumbas nin 20.4 kilos. Hilingon sa Glosaryo.