Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Kapahayagan 15:1-8

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Pitong anghel na may darang pitong damat (1-8)

    • An awit ni Moises asin kan Kordero (3, 4)

15  Asin nahiling ko sa langit an saro pang dakula asin makangangalas na tanda, pitong anghel na may darang pitong damat. Iyo na ini an pinakahuring mga damat, huli ta paagi kan mga ini matatapos an kaanggutan nin Diyos.  Asin nahiling ko an sarong garo dagat na salming na may kasalak na kalayo, asin idtong mga nanggana laban sa mabangis na hayop asin sa imahen kaiyan saka sa numero kan pangaran kaiyan nakatindog sa gilid kan dagat na salming, na igwang kapot na mga arpa nin Diyos.  Kinakanta ninda an awit ni Moises na uripon nin Diyos asin an awit kan Kordero, na sinasabi: “Dakula asin makangangalas an saimong mga gibo, Diyos na Jehova,* an Makakamhan sa Gabos. Matanos asin masasarigan an saimong mga dalan, Hading daing sagkod.  Siisay man nanggad an dai matatakot sa saimo, Jehova,* asin dai magpapamuraway sa ngaran mo? Huli ta ika an solamenteng maimbod! An gabos na nasyon madurulok saka masamba sa atubangan mo, huli ta an saimong matanos na mga pagbuot naihayag na.”  Pagkatapos kaini, nahiling ko sa langit na nabuksan an santuwaryo kan tolda kan patotoo,  asin an pitong anghel na may dara kan pitong damat nagluwas hali sa santuwaryo, nakasulot nin malinig saka makintab na telang lino asin sa mga daghan ninda igwa sindang sulot na mga hagkos na bulawan.  Tinawan kan saro sa apat na buhay na linalang an pitong anghel nin pitong mangkong bulawan na pano kan kaanggutan nin Diyos, an saro na nabubuhay sagkod nuarin pa man.  Asin an santuwaryo napano nin aso huli sa kamurawayan nin Diyos asin huli kan saiyang kapangyarihan, asin mayo nin nakalaog sa santuwaryo sagkod na dai pa tapos an pitong damat na dara kan pitong anghel.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.