Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Juan 18:1-40

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Trinaydor ni Judas si Jesus (1-9)

  • Guminamit nin espada si Pedro (10, 11)

  • Dinara si Jesus ki Annas (12-14)

  • Inot na pagnigar ni Pedro (15-18)

  • Si Jesus sa atubangan ni Annas (19-24)

  • Ikaduwa asin ikatulong pagnigar ni Pedro (25-27)

  • Si Jesus sa atubangan ni Pilato (28-40)

    • “An sakuyang Kahadian bakong kabtang kan kinaban na ini” (36)

18  Pagkasabi niya kan mga bagay na ini, nagluwas si Jesus kaiba an mga disipulo niya asin nagpasiring sinda sa balyo kan Kababan nin Kidron sa sarong lugar na may hardin, asin naglaog sinda kan mga disipulo niya sa hardin.  Aram man kan traydor na si Judas an lugar, huli ta parating tinatagbo duman ni Jesus an mga disipulo niya.  Kaya inibanan ni Judas an grupo nin mga suldados saka an mga guwardiyang isinugo kan mga panginot na saserdote asin kan mga Fariseo asin nagduman sinda na may darang mga karaba asin ilawan saka mga armas.  Dahil aram na ni Jesus an gabos na mangyayari sa saiya, hinampang niya sinda asin sinabi sa sainda: “Siisay an pighahanap nindo?”  Suminimbag sinda sa saiya: “Si Jesus na Nazareno.” Sinabi niya sa sainda: “Ako siya.” An traydor na si Judas nakatindog man duman kaiba ninda.  Alagad, kan sabihon ni Jesus sa sainda, “Ako siya,” napaatras sinda asin nagkaturumba sa daga.  Kaya hinapot niya sinda giraray: “Siisay an pighahanap nindo?” Sinabi ninda: “Si Jesus na Nazareno.”  Nagsimbag si Jesus: “Sinabi ko na sa saindo na ako siya. Kaya kun ako an pighahanap nindo, pabayaing makahali an mga ini.”  Nangyari ini tanganing mautob an saiyang sinabi: “Sa mga itinao mo sa sako, mayo akong naiwara maski saro.” 10  Dangan hinugkot ni Simon Pedro an dara niyang espada saka tinigbas an uripon kan halangkaw na saserdote, asin natakras an tuong talinga kaini. An pangaran kan uripon Malco. 11  Alagad, sinabihan ni Jesus si Pedro: “Isarong mo an saimong espada. Dai daw ako mainom sa kopa na itinao kan Ama sa sako?” 12  Dangan dinakop* saka iginapos si Jesus kan mga suldados asin kan komandante militar saka kan mga guwardiyang isinugo kan mga Judio. 13  Dinara nguna ninda siya ki Annas, huli ta siya an panugangan ni Caifas, na iyo an halangkaw na saserdote kan taon na idto. 14  Si Caifas iyo idtong nagsabi sa mga Judio na sinda an makikinabang kun magagadan an sarong tawo para sa banwaan. 15  Si Simon Pedro asin an saro pang disipulo nagsusunod ki Jesus. An disipulong iyan midbid kan halangkaw na saserdote, asin nag-iba siya ki Jesus palaog sa patyo kan harong kan halangkaw na saserdote, 16  alagad si Pedro nakatindog sa luwas sa may pinto.* Kaya an disipulong iyan, na midbid kan halangkaw na saserdote, nagluwas saka kinaulay an parabantay sa pinto, asin iiniba niya si Pedro sa laog. 17  Dangan an suruguon na babayi na iyo an parabantay sa pinto nagsabi ki Pedro: “Bakong saro ka man sa mga disipulo kan tawong ini?” Sinabi niya: “Bako.” 18  Kan oras na idto, an mga uripon asin an mga guwardiya nakatindog sa palibot nin nagbabagang mga uring na pinalaad ninda, huli ta malipot kaidto asin nagpapaimbong sinda. Si Pedro nakatindog man duman kaiba ninda asin nagpapaimbong. 19  Sa siring hinapot si Jesus kan panginot na saserdote manungod sa mga disipulo niya asin manungod sa itinutukdo niya. 20  Nagsimbag sa saiya si Jesus: “Hayag akong naghulit sa kinaban. Pirmi akong nagtutukdo sa sinagoga asin sa templo, kun sain nagtitiripon an gabos na Judio, asin mayo akong itinaram sa tago. 21  Taano ta hinahapot mo ako? Haputon mo idtong mga nakadangog kan mga itinaram ko sa sainda. Aram ninda kun ano an mga sinabi ko.” 22  Pagkasabi niya kan mga bagay na ini, sinampaling si Jesus kan saro sa mga guwardiyang nakatindog duman, na sinasabi: “Arog ka kaiyan magsimbag sa panginot na saserdote?” 23  Sinimbag siya ni Jesus: “Kun may sinabi akong sala, patunayan mo iyan; pero kun totoo an sinabi ko, ano ta sinampaling mo ako?” 24  Dangan ipinadara ni Annas si Jesus na nakagapos pasiring ki Caifas na halangkaw na saserdote. 25  Miyentras tanto, si Simon Pedro nakatindog pa man giraray duman sa may kalayo asin nagpapaimbong. Dangan sinabi ninda sa saiya: “Bakong saro ka man sa mga disipulo niya?” Pignigaran niya iyan, na sinasabi: “Bako.” 26  Yaon man duman an saro sa mga uripon kan halangkaw na saserdote na paryente kan lalaking tinakrasan ni Pedro nin talinga, asin sinabi kaini sa saiya: “Bakong nahiling taka duman sa hardin kaiba niya?” 27  Alagad, pignigaran giraray iyan ni Pedro, asin tulos na may nagturaok na manok. 28  Dangan hali ki Caifas dinara ninda si Jesus sa residensiya kan gobernador. Amay na aga na kaidto. Alagad sinda mismo dai naglaog sa residensiya kan gobernador, tanganing dai sinda magin maati asin makakakan sinda kan pamanggihan sa Paskuwa. 29  Kaya nagluwas si Pilato asin nagsabi sa sainda: “Ano an akusasyon nindo laban sa tawong ini?” 30  Nagsimbag sinda sa saiya: “Kun an tawong ini daing ginibong maraot, dai mi kutana siya dinara sa saimo.” 31  Kaya sinabihan sinda ni Pilato: “Darahon nindo siya asin kamo an maghusgar sa saiya sigun sa saindong ley.” Nagsimbag an mga Judio sa saiya: “Dai kaming awtoridad na gadanon an siisay man.” 32  Nangyari ini tanganing mautob an itinaram ni Jesus manungod sa magigin paagi kan saiyang pagkagadan. 33  Kaya naglaog giraray si Pilato sa residensiya kan gobernador asin inapod niya si Jesus saka sinabi sa saiya: “Ika an Hadi kan mga Judio?” 34  Suminimbag si Jesus: “Hinahapot mo daw ini dahil iyan an iniisip mo, o may ibang nagsabi sa saimo manungod sa sako?” 35  Nagsimbag si Pilato: “Aram mong bako akong Judio. Dinara ka sa sako kan sadiri mong nasyon asin kan mga panginot na saserdote. Ano an ginibo mo?” 36  Nagsimbag si Jesus: “An sakuyang Kahadian bakong kabtang kan kinaban na ini. Kun an sakuyang Kahadian kabtang kan kinaban na ini, nakipaglaban kutana an mga lingkod ko tanganing dai ako maitao sa mga Judio. Pero an totoo, an Kahadian ko bakong gikan digdi.” 37  Kaya sinabi ni Pilato sa saiya: “Buweno, hadi ka man nanggad?” Suminimbag si Jesus: “Ika na mismo an nagsasabi na hadi ako. Huli kaini kaya ako namundag, asin huli kaini kaya ako nagdatong sa kinaban, tanganing magpatotoo ako manungod sa katotoohan. An siisay man na kampi sa katotoohan nagdadangog sa itinataram ko.” 38  Sinabi ni Pilato sa saiya: “Ano an katotoohan?” Pagkasabi kaini, nagluwas siya giraray asin sinabi niya sa mga Judio: “Dai akong makuang sála sa tawong ini. 39  Saro pa, igwa kamong kaugalian na hagadon sa sako na palibrehon an sarong tawo sa panahon nin Paskuwa. Ano gusto nindong palibrehon ko an Hadi kan mga Judio?” 40  Sa giraray nagkururahaw sinda: “Bako an tawong ini, kundi si Barabbas!” Si Barabbas sarong tulisan.

Mga Nota

O “inarestar.”
O “trangkahan.”