Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Gibo 12:1-25

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Ginadan si Santiago; iprineso si Pedro (1-5)

  • Milagrosong nakaluwas sa presuhan si Pedro (6-19)

  • Pinadusahan nin anghel si Herodes (20-25)

12  Kan panahon na iyan, an nagkapira na kabilang sa kongregasyon pinunan na persegiron ni Herodes na hadi.  Ipinagadan niya paagi sa espada si Santiago na tugang ni Juan.  Kan mahiling niyang ikinaugma ini kan mga Judio, ipinaarestar man niya si Pedro. (Nangyari ini kan Kapiyestahan kan Tinapay na Daing Lebadura.)  Iprineso niya ini saka pinabantayan sa apat na relyebo nin tig-arapat na suldados, asin plano niyang iatubang siya sa mga tawo* pagkatapos kan Paskuwa.*  Mantang nakapreso si Pedro, an kongregasyon maigot na namimibi sa Diyos para sa saiya.  Kan banggi bago siya iatubang ni Herodes sa mga tawo, nagtuturog si Pedro na an mga kamot nakakadena sa duwang suldados na nasa mag-ibong niya, asin may mga guwardiyang nagbabantay sa pinto kan selda.  Alagad uya! nagtunga an anghel ni Jehova,* asin nagliwanag sa selda. Tinalpi niya si Pedro sa may tagiliran asin pinukaw ini, na sinasabi: “Dali, tindog na!” Dangan natangkas an mga kadena sa mga kamot niya.  Sinabi kan anghel sa saiya: “Pakarhaya an bado mo* asin magsandalyas ka.” Ginibo niya iyan. Tapos, sinabi kaini sa saiya: “Suluta an saimong pang-ibabaw na bado, asin magsunod ka sa sako.”  Nagluwas siya sa selda asin nagsunod sa anghel, alagad dai niya aram kun baga totoong nangyayari an ginigibo kan anghel. Sa katunayan, an paghuna niya sarong bisyon an saiyang nahihiling. 10  Linihisan ninda an inot na grupo nin mga guwardiya saka an ikaduwang grupo, asin nakaabot sinda sa lansang* na trangkahan na inaagihan paluwas sa presuhan pasiring sa mismong siyudad, asin basta na lang ini buminukas. Kan makaluwas sinda, nag-agi sinda sa sarong kalye, asin tulos siyang binayaan kan anghel. 11  Asin kan marealisar ni Pedro kun ano an nangyayari, sinabi niya: “Sigurado na ako ngunyan na isinugo ni Jehova* an saiyang anghel asin na ilinigtas Niya ako sa kamot ni Herodes saka sa gabos na inaasahan kan mga Judio na mangyayari sa sako.” 12  Pagkatapos niyang isip-isipon an nangyari, nagduman siya sa harong ni Maria na ina ni Juan na inaapod man na Marcos, kun sain medyo dakul an nagtitiripon asin namimibi. 13  Kan magtuktok siya sa pinto kan trangkahan, sarong suruguon na babayi na an pangaran Roda an nagrani tanganing hilingon kun siisay an nagtutuktok. 14  Namidbidan niya an boses ni Pedro, pero sa sobrang kaugmahan niya dai niya binuksan an trangkahan, kundi nagdalagan siya palaog asin sinabi niyang nakatindog si Pedro sa may trangkahan. 15  Sinabi ninda sa saiya: “Nabubua ka na.” Alagad sige siyang insistir na si Pedro talaga idto. Nagpuon sindang magsabi: “Anghel niya idto.” 16  Alagad nagpadagos si Pedro sa pagtuktok. Kan buksan ninda an pinto, nahiling ninda siya asin nagngaralas sinda. 17  Pero sinenyasan niya sinda na magsilensiyo dangan detalyado niyang inistorya sa sainda kun paano siya ilinuwas ni Jehova* sa presuhan, tapos sinabi niya: “Ibareta nindo ini ki Santiago asin sa mga tugang.” Dangan naghali siya asin nagpasiring sa ibang lugar. 18  Kan aga na, nagkariribok an mga suldados, huli ta dai ninda aram kun hain na si Pedro. 19  Pigparahanap siya ni Herodes, asin kan dai siya kaini makua, inimbestigaran kaini an mga guwardiya asin ipinagbuot na padusahan sinda; dangan naghali si Herodes sa Judea asin nagpasiring sa Cesarea saka nagpirmi duman. 20  Ngunyan angguton an hadi sa mga taga Tiro asin taga Sidon. Kaya nagkasararo sinda na magduman sa saiya, asin kinumbinsir ninda si Blasto, an nagmamanehar kan harong* kan hadi, na tabangan sindang makipagkatuninungan sa hadi, huli ta hali sa teritoryong nasasakupan kan hadi an kakanon na isinusuplay sa lugar ninda. 21  Sarong aldaw kan magtiripon an mga tawo, nagsulot si Herodes nin badong panghadi asin nagtukaw sa tukawan nin paghukom saka nagpuon na magdiskurso sa sainda. 22  Dangan an mga tawong nagkatiripon nagpuon na magkurahaw: “Boses nin diyos, bako nin tawo!” 23  Tulos-tulos, pinadusahan siya kan anghel ni Jehova* huli ta dai niya itinao sa Diyos an kamurawayan, asin kinakan siya nin mga ulod dangan nagadan. 24  Alagad an tataramon ni Jehova* padagos na naglalakop, asin nagdadakul an mga nagtutubod. 25  Kun manungod ki Bernabe asin Saulo, kan matapos na ninda an pagtao nin ayuda sa Jerusalem, nagbalik sinda asin iiniba ninda si Juan, na inaapod man na Marcos.

Mga Nota

O “iatubang siya sa mga tawo tanganing bistahon.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “Maghagkos ka.”
O “batbat.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “an mayordomo.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.