Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Galacia 1:1-24

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Pangungumusta (1-5)

  • Mayo na nin iba pang maugmang bareta (6-9)

  • An maugmang bareta na ihinulit ni Pablo hali sa Diyos (10-12)

  • Pagkakumbertir ni Pablo asin mga inot niyang ginibo (13-24)

1  Hali ki Pablo na sarong apostol, na an pagkanombra bakong gikan sa mga tawo o paagi sa sarong tawo, kundi paagi ki Jesu-Cristo asin sa Diyos na Ama na nagbangon sa saiya hali sa mga gadan,  saka hali man sa gabos na tugang na kaibanan ko, para sa mga kongregasyon sa Galacia:  Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan asin katuninungan na hali sa Diyos na satuyang Ama asin sa Kagurangnan na Jesu-Cristo.  Itinao niya an saiyang sadiri alang-alang sa mga kasalan niyato tanganing ikaligtas niya kita sa presenteng maraot na sistema nin mga bagay* kauyon kan kabutan kan satuyang Diyos asin Ama,  na iyo an angay na tawan kan kamurawayan sagkod nuarin pa man. Amen.  Nagngangalas ako ta madalion sana kamong minabaya* sa Saiya na uminapod sa saindo paagi sa daing kapantay na kabuutan ni Cristo asin minaako nin iba man na klase nin maugmang bareta.  Dai man buot sabihon na igwa pa nin ibang maugmang bareta; kundi igwa sana nin nagkapira na riniribok an saindong isip asin gustong biribidon an maugmang bareta manungod sa Cristo.  Alagad, maski kami pa o sarong anghel hali sa langit an magpahayag sa saindo nin sarong maugmang bareta na lain man sa maugmang baretang ipinahayag na niyamo sa saindo, sumpaon siya.  Arog kan nasabi mi na, uutruhon ko, Kun may siisay man na nagpapahayag sa saindo nin sarong maugmang bareta na lain man sa inako na nindo, sumpaon siya. 10  Kiisay man nanggad na pag-uyon an hinihinguwa kong makua, an sa mga tawo, o an sa Diyos? Kun pag-uyon nin mga tawo an hinihinguwa kong makua, bako akong uripon ni Cristo. 11  Gusto ko kayang maaraman nindo, mga tugang, na an maugmang bareta na ipinahayag ko sa saindo bakong gikan sa tawo; 12  huli ta dai ko iyan inako hali sa tawo, asin dai man iyan itinukdo sa sako, kundi ihinayag iyan sa sako ni Jesu-Cristo mismo. 13  Siyempre, nabaretaan nindo an manungod sa mga ginibo ko kaidto kan kabilang pa ako sa Judaismo, kun paano ko pigparapersegir nin grabe an kongregasyon nin Diyos asin pigparahinguwang pabagsakon iyan; 14  asin nagin mas marikas an pagtalubo kan sakuyang debosyon sa Judaismo kisa sa dakul na mga kahimanwa ko na mga kaedad ko, palibhasa mas maigot nanggad ako sa pagsunod kan mga tradisyon kan sakuyang mga apuon. 15  Alagad an Diyos, na nagpangyaring maimundag ako kan sakuyang ina asin nag-apod sa sako paagi kan saiyang daing kapantay na kabuutan, kan pagmarhayon niya 16  na ihayag an saiyang Aki paagi sa sako na sa siring maipahayag ko sa mga nasyon an maugmang bareta manungod sa saiya, dai ako naghidaling makipag-ulay sa siisay man na tawo tanganing maghagad nin sadol; 17  dai man ako nagpasiring sa Jerusalem duman sa mga apostol na mas inot sa sako, kundi nagduman ako sa Arabia, dangan nagbalik ako sa Damasco. 18  Pakalihis nin tulong taon, nagpasiring ako sa Jerusalem tanganing dalawon si Cefas,* asin nagpirmi ako duman sa saiya nin 15 aldaw. 19  Alagad dai ko nahiling an siisay man sa iba pang mga apostol, kundi si Santiago sana na tugang kan Kagurangnan. 20  Manungod sa mga bagay na isinusurat ko sa saindo, sinisigurado ko sa saindo sa atubangan nin Diyos na dai ako nagpuputik. 21  Pagkatapos kaiyan nagpasiring ako sa mga rehiyon nin Siria asin Cilicia. 22  Alagad kan panahon na idto, an mga kongregasyon sa Judea na kasaro ni Cristo dai pa ako midbid sa personal. 23  An nadadangog-dangog sana ninda: “An lalaki na nagpepersegir kaidto sa satuya nagpapahayag na ngunyan kan maugmang bareta manungod sa pagtubod na dati gusto niyang pabagsakon.” 24  Kaya pinamuraway ninda an Diyos dahil sa sako.

Mga Nota

Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
O “nairarayo.”
Inaapod man na Pedro.