Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Filipos 3:1-21

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Dai nakabasar an kumpiyansa sa mga bagay na tinitiwalaan nin tawo (1-11)

    • Gabos na bagay daing halaga nin dahil ki Cristo (7-9)

  • Pagmamaigot na maabot an pigmamawot (12-21)

    • Pagkasiyudadano sa langit (20)

3  Ultimo, mga tugang ko, padagos kamong mag-ugma bilang mga kasaro kan Kagurangnan. Dai ako napapagal na suratan kamo kan mga bagay na dati ko nang isinurat sa saindo, asin para iyan sa proteksiyon nindo.  Mag-ingat kamo sa mga tawong marigsok;* mag-ingat kamo sa mga naggigibo nin mga bagay na nakakadanyar; mag-ingat kamo sa mga promotor nin pagturi.*  Huli ta kita an mga tunay na tinuri, kita na nagsasagibo nin sagradong paglilingkod* paagi sa espiritu nin Diyos asin na an ipinaghahambog iyo si Cristo Jesus asin na an kumpiyansa dai nakabasar sa mga bagay na tinitiwalaan nin tawo,  maski ngani, kun may saro man na igwa nin mga dahilan para magkaigwa nin kumpiyansa sa mga bagay na tinitiwalaan nin tawo, ako idto. Kun iniisip nin siisay man na tawo na igwa siyang mga dahilan para magkaigwa nin kumpiyansa sa mga bagay na tinitiwalaan nin tawo, mas dakul an dahilan ko:  tinuri kan ikawalong aldaw, gikan sa nasyon nin Israel, kabilang sa tribo ni Benjamin, sarong Hebreo na aki nin mga Hebreo; kun mapadapit sa katugunan, sarong Fariseo;  kun mapadapit sa kaigutan, pinersegir an kongregasyon; kun mapadapit sa pagigin matanos na nakabasar sa katugunan, pinatunayan an sadiri na daing katuyawan.  Alagad, an mga bagay na nakamit ko, ibinilang ko iyan na daing halaga* nin dahil sa Cristo.  Urog pa diyan, ibinibilang ko nanggad na daing halaga an gabos na bagay nin dahil sa nakakalabing marhay na halaga kan kaaraman mapadapit ki Cristo Jesus na sakuyang Kagurangnan. Alang-alang sa saiya tinalikdan ko an gabos na bagay asin ibinilang ko an mga iyan na siring sa tambak nin basura,* tanganing magkaigwa ako nin dayupot na relasyon ki Cristo  saka magin kasaro niya, bako dahil sa pagigin matanos ko paagi sa pagsunod sa Katugunan, kundi dahil ibinilang akong matanos paagi sa pagtubod ki Cristo, asin an pagigin matanos na ini na nakabasar sa pagtubod minagikan sa Diyos. 10  An mawot ko iyo an mamidbid siya asin masabutan an kapangyarihan na buminuhay liwat sa saiya saka an mag-agi man nin mga kasakitan na kapareho kan inagihan niya, asin andam akong magadan na kapareho kan nagin kagadanan niya, 11  tanganing kun posible lamang, makamtan ko an mas inot na pagkabuhay liwat hali sa mga gadan. 12  Dai man buot sabihon na nakamtan ko na iyan o na naabot ko na an pigmamawot kong maabot,* kundi padagos akong nagmamaigot tanganing makaputan ko nin higot an bagay na iyan, huling aram ko na pinili ako ni Cristo Jesus para diyan. 13  Mga tugang, dai ko pa ibinibilang an sadiri ko na nakakaputan ko na iyan; alagad sarong bagay an sigurado: Linilingawan ko an mga bagay sa likudan saka minaabante ako pasiring sa mga bagay sa inutan, 14  na nagmamaigot na maabot an pigmamawot, an makua an premyong pag-apod nin Diyos para sa langitnon na buhay paagi ki Cristo Jesus. 15  Kun siring, idtong mga makusog na sa pagtubod* sa tahaw niyato, magkaigwa kita nin arog kaiyan na kaisipan, asin kun iba man an tendensiya kan saindong kaisipan, ihahayag sa saindo nin Diyos an tamang kaisipan. 16  Basta an importante, ano man an pag-uswag na nagibo na niyato, ipagpadagos ta an paglakaw nin husay kauyon kaiyan. 17  Mga tugang, may pagkasararo kamong magin paraarog sa sakuya, asin isentro nindo an saindong mga mata duman sa mga naglalakaw sa paaging kauyon kan halimbawang itinao mi sa saindo. 18  Dakul kaya an naglalakaw bilang mga kaiwal kan hariging pasakitan* kan Cristo. Pirmi ko sindang nasasambit kaidto pero ngunyan sinasambit ko giraray sinda na may pagtangis. 19  An saindang sagkudan iyo an kalaglagan, asin an saindang diyos iyo an tulak ninda, asin an saindang kamurawayan sa katunayan kasusupgan ninda, asin an saindang mga isip nasa mga bagay na kinabanon. 20  Alagad an satuyang pagkasiyudadano yaon sa langit, asin interesadong marhay kitang naghahalat nin sarong paraligtas hali diyan, an Kagurangnan na Jesu-Cristo, 21  na iyo an maliwat kan satuyang hamak na hawak na magin kaagid kan saiyang mamuraway na hawak paagi sa saiyang dakulang kapangyarihan na nagpapangyaring maipasairarom niya an gabos na bagay sa saiyang sadiri.

Mga Nota

Sa literal, “sa mga ayam.”
O “mga nagsasagibo nin paglugad sa laman.”
Hilingon an “Sagradong paglilingkod” sa Glosaryo.
O posibleng “binayaan kong magian sa buot.”
O “sa mga bagay na tapok.”
Sa literal, “o na nakumpleto na ako.”
O “mga maygurang.”
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.