Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Efeso 4:1-32

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Pagkasararo sa hawak ni Cristo (1-16)

    • Mga balaog na tawo (8)

  • An luma asin an bagong personalidad (17-32)

4  Kun siring, ako, na nakabilanggo dahil sa Kagurangnan, nakikiulay sa saindo na mamuhay kamo kauyon kan pag-apod sa saindo,  na may lubos na kapakumbabaan saka kahuyuan, asin na may pakatios, na pinagpapasensiyahan an lambang saro paagi sa pagkamuot,  asin maigot na naghihinguwang mapagdanay an pagkasararong itinatao kan espiritu sa irarom nin katuninungan na nagbubugkos sa saindo.  Igwa nin sarong hawak, asin nin sarong espiritu, kun paanong igwa nin sarong paglaom na diyan kamo inapod;  sarong Kagurangnan, sarong pagtubod, sarong bawtismo;  sarong Diyos asin Ama kan gabos, na igwa nin awtoridad sa gabos asin hinahaman an mga bagay-bagay paagi sa gabos saka ginagamit an saiyang kapangyarihan sa gabos.  Buweno, an lambang saro sa satuya pinahilingan nin daing kapantay na kabuutan uyon sa kun paano pinagmarhay kan Cristo na itao an daing bayad na regalo.  Huli ta an sabi: “Kan nagsakat siya sa itaas nagdara siya nin mga bihag; nagtao siya nin mga balaog na tawo.”  Ngunyan ano an buot sabihon kan mga tataramon na “nagsakat siya”? Nangangahulugan iyan na nagbaba man siya, an buot sabihon, digdi sa daga. 10  An mismong nagbaba iyo man an saro na nagsakat nin mas halangkaw pang marhay kisa sa enterong kalangitan, tanganing pangyarihon niyang magin lubos an gabos na bagay. 11  Asin itinao niya an nagkapira bilang mga apostol, an nagkapira bilang mga propeta, an nagkapira bilang mga ebanghelisador,* an nagkapira bilang mga pastor asin paratukdo, 12  para tabangan an mga banal na maglakaw sa tamang dalan, para magsagibo nin paglilingkod, para pakusugon an hawak kan Cristo, 13  sagkod na maabot niyato gabos an pagkasararo sa pagtubod asin sa tamang kaaraman mapadapit sa Aki nin Diyos, sagkod na kita magin siring sa adulto, na naaabot an pagigin lubos kan mga kuwalidad kapareho kan sa Cristo. 14  Kaya dai na kita dapat magin siring sa saradit na aki, na pig-aanod-anod nin mga alon asin pigpapadpad kun sain-sain kan lambang duros nin katukduan huli sa pagdangog ninda sa mga pangloloko nin tawo asin sa mga salang ideya na minukna na may katusuhan. 15  Imbes, paagi sa pagtaram kan katotoohan asin pagpahiling nin pagkamuot, magtalubo kita sa gabos na bagay bilang pag-arog sa Cristo na iyo an payo. 16  Paagi sa saiya an gabos na kabtang kan hawak nagkakauruyon asin nakikikooperar, asin nangyayari ini huli ta an kada sugpunan kaiyan nagtatao kan ano man na kinakaipuhan. Pag an lambang kabtang nagpupunsiyonar nin areglado, nakakatabang ini sa pagtalubo kan hawak miyentras na pinapakusog kaiyan an sadiri paagi sa pagkamuot. 17  Kaya iyo ini an sinasabi ko asin isinasadol sa saindo sa ngaran kan Kagurangnan, na dai na kamo maglakaw na siring sa ginigibo kan mga nasyon, na naglalakaw kauyon kan daing saysay nindang mga kaisipan. 18  Nasa kadikluman an saindang isip asin harayo sinda sa buhay na gikan sa Diyos, dahil sa kawaran ninda nin aram, asin dahil sa kawaran nin pakamati* kan saindang mga puso. 19  Huling mayo nang minimidbid na ano man na pamantayan sa moral, biyo na sindang nagpadara sa daing pakundangan na paggawi* tanganing gibuhon an gabos na klase nin karigsukan* na may kapasluan. 20  Alagad siring kan nanudan nindo, bakong arog kaiyan an Cristo, 21  apuwera na sana kun dai kamo nagdangog na marhay kan kamo tinukduan kauyon kan katotoohan na yaon ki Jesus. 22  Tinukduan kamo na halion an luma nindong personalidad na kauyon kan dati nindong paggawi asin na urog pang ginigibong maraot paagi kan mapandayang mga kamawutan kaiyan. 23  Asin dapat na padagos nindong baguhon an paagi kan saindong pag-iisip,* 24  asin isulot an bagong personalidad na linalang sigun sa kabutan nin Diyos, kauyon kan tunay na katanusan asin kaimbudan. 25  Kun siring, ngunyan na hinali na nindo an pandadaya, an lambang saro sa saindo magtaram nin katotoohan sa saiyang kapwa, huli ta kita mga kabtang na magkakoronektar sa lambang saro. 26  Maanggot kamo, pero dai kamo magkasala; dai nindo pagpasulnupon an aldaw* na anggot pa kamo; 27  dai nindo pagtawan nin oportunidad* an Diyablo. 28  An saro na naghahabon,* dai na maghabon; imbes, magpagal siya, na ginagamit an saiyang mga kamot sa marahay na trabaho, tanganing igwa siya nin ikatao sa siisay man na nangangaipo. 29  Dai kamo magpaluwas nin maating tataramon sa saindong nguso, kundi idto sanang nakakapakusog sigun sa hinahagad kan kamugtakan, tanganing makinabang an mga nagdadangog kaiyan. 30  Siring man, dai nindo pagpamunduon an banal na espiritu nin Diyos, na iyo an ipinantatak sa saindo para sa aldaw nin pagpatalingkas paagi sa pantubos. 31  Halion nindo sa saindong sadiri an gabos na klase nin grabeng paghinanakit, kaanggutan, pagkaungis, sirilyakan, asin mapang-insultong pagtaram, pati na an ano man na bagay na nakakadanyar. 32  Imbes, magin mabuot kamo sa lambang saro, mapagmalasakit, na lubos na nagpapatinarawadan kun paanong an Diyos lubos man na nagpatawad sa saindo paagi ki Cristo.

Mga Nota

O “mga parabalangibog kan maugmang bareta.”
Sa literal, “dahil sa pagbagol.”
O “daing supog na paggawi.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Hilingon an “Daing pakundangan na paggawi” sa Glosaryo.
O “gibong maati.”
O “an puwersa na nagpapahiro kan saindong isip.” Sa literal, “an espiritu kan saindong isip.”
O “saldang.”
O “lugar.”
O “naghahabas.”