Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Colosas 4:1-18

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Sadol sa mga kagurangnan (1)

  • “Magin matiyaga sa pagpamibi” (2-4)

  • Maglakaw na may kadunungan pag kaibanan an mga taga luwas (5, 6)

  • Panghuring mga pangungumusta (7-18)

4  Kamong mga kagurangnan, tratuhon nindo nin tama asin makatanusan an saindong mga uripon, mantang aram nindo na igwa man kamo nin Kagurangnan sa langit.  Magin matiyaga sa pagpamibi, na danay na tinatawan iyan nin atensiyon asin sinasabayan nin pagpasalamat.  Kadungan kaiyan, ipamibi man nindo kami, na lugod buksan nin Diyos an pintuan para sa saiyang tataramon tanganing maipahayag niyamo an sagradong hilom manungod sa Cristo, na huli kaiyan ako nakapreso,  asin tanganing maibalangibog ko nanggad iyan nin malinaw siring sa dapat kong gibuhon.  Padagos na maglakaw na may kadunungan pag kaibanan nindo an mga taga luwas, na ginagamit sa pinakamarahay an saindong panahon.*  Pirmi lugod na magin mabuot an saindong pagtaram, na tinimplahan nin asin. Paagi kaiyan maaaraman nindo kun paano sisimbagon an lambang tawo.  Si Tiquico, na sakuyang namumutan na tugang saka sarong maimbod na ministro asin kapwa ko uripon na naglilingkod sa Kagurangnan, iyo an masaysay sa saindo kan gabos na bagay manungod sa sako.  Papadiyanon ko siya sa saindo tanganing maaraman nindo an samuyang kamugtakan asin tanganing maranga niya an saindong mga puso.  Madiyan siya kaiba si Onesimo, an maimbod asin namumutan kong tugang, na taga diyan sa saindo; isasaysay ninda sa saindo an gabos na nangyayari digdi. 10  Si Aristarco, na kapwa ko preso, nagpapaabot sa saindo kan saiyang pangungumusta, asin siring man si Marcos na pinsan ni Bernabe (mapadapit sa saiya may tugon sa saindo na maugma siyang akuon kun magdiyan siya sa saindo), 11  asin si Jesus na inaapod na Justo. An mga ini kabilang sa mga tinuri. Sinda sana an yaon digding mga kapwa ko trabahador para sa Kahadian nin Diyos, asin nagi sindang dakulang karangahan* sa sakuya. 12  Si Epafras, na sarong uripon ni Cristo Jesus asin taga diyan sa saindo, nagpapakumusta sa saindo. Pirmi siyang udok na namimibi para sa saindo, tanganing makapanindugan kamo nin lubos, na igwa nin makusog na pananarig sa bilog na kabutan nin Diyos. 13  Huli ta saksi ako na maigot siyang naghihinguwa para sa saindo asin para duman sa mga taga Laodicea saka mga taga Hierapolis. 14  Si Lucas, an namumutan na doktor, nagpapaabot kan saiyang pangungumusta sa saindo, asin iyo man si Demas. 15  Pakikumusta sa mga tugang sa Laodicea asin ki Nimfa saka sa kongregasyon na nagtitiripon sa harong niya. 16  Asin pag nabasa na an surat na ini sa saindo, iareglo man nindo na mabasa ini sa kongregasyon kan Laodicea asin na mabasa man nindo an surat ko sa sainda. 17  Saro pa, sabihon nindo ki Arquipo: “Tawan mo nin atensiyon an ministeryong inako mo bilang parasunod kan Kagurangnan, tanganing maisagibo mo iyan.” 18  Ako, si Pablo, nagpapaabot kan sakuyang pangungumusta. Isinurat ko ini kan sadiri kong kamot. Pirmi nindong girumdumon an sakuyang pagkakapreso. Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan.

Mga Nota

Sa literal, “na binabakal an itinalaan na panahon.”
O “nagi sindang tabang na nagpapakusog.”