Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

2 Pedro 2:1-22

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Malataw an mga bakong tunay na paratukdo (1-3)

  • Siguradong huhukuman an mga bakong tunay na paratukdo (4-10a)

    • Mga anghel na inapon sa Tartaro (4)

    • Baha; Sodoma asin Gomorra (5-7)

  • Mga karakteristiko nin mga bakong tunay na paratukdo (10b-22)

2  Minsan siring, kun paanong nagkaigwa kaidto sa banwaan nin mga bakong tunay na propeta, magkakaigwa man diyan sa saindo nin mga bakong tunay na paratukdo. Pasekretong maintrodusir an mga ini nin mga sekta na máraot kan saindong pagtubod, asin tatalikdan pa ngani ninda an kagsadiri na tuminubos sa sainda, na sa siring marikas na nagdadara nin kalaglagan sa saindang sadiri.  Apuwera pa kaiyan, dakul an maararog sa saindang daing pakundangan na paggawi,* asin huli sa sainda an dalan kan katotoohan pagtataraman nin maraot.  Siring man, may kapasluan ninda kamong aaprobetsaran paagi sa mapandayang mga tataramon. Alagad an padusa sa sainda, na haloy nang nadesisyunan, dai nag-aatraso, asin an saindang kalaglagan siguradong maabot.  An Diyos dai nanggad nag-alangan na padusahan an mga anghel na nagkasala, kundi inapon niya sinda sa Tartaro* asin kinadenahan sinda sa lugar* na may grabeng kadikluman tanganing itagama sa paghukom.  Asin dai siya nag-alangan na padusahan an sarong suanoy na kinaban, alagad iningatan niyang ligtas si Noe, na sarong parahulit nin katanusan, kaiba an pitong iba pa kan magpaabot siya nin baha sa kinaban nin bakong diyosnon na mga tawo.  Asin ginibo niyang abo an mga siyudad nin Sodoma asin Gomorra bilang paghukom sa mga iyan, na nagtatao nin patanid sa bakong diyosnon na mga tawo mapadapit sa mga bagay na maabot.  Ilinigtas niya an matanos na si Lot, na grabe an pagkapurisaw sa daing pakundangan na paggawi* kan mga tawong mayong pigsusunod na pamantayan—  mala ta sa kada aldaw nasasakitan an matanos na kalag* kan matanos na tawong iyan dahil sa mga karatan na saiyang nahihiling asin nadadangog mantang nakaistar sa tahaw ninda.  Kaya, aram ni Jehova* kun paano iligtas sa kasakitan an mga tawong may debosyon sa Diyos asin itagama sa kalaglagan an maraot na mga tawo para sa aldaw nin paghukom, 10  lalo na idtong mga nagmamawot na digtaan an hawak* kan iba asin hinahamak an mga may awtoridad. Palibhasa mga pangahas asin arogante, dai sinda natatakot na insultuhon an mga tinawan nin Diyos nin onra, 11  mantang an mga anghel, dawa mas makusog asin mas makapangyarihan, dai nag-aakusar sa mga bakong tunay na paratukdong ini gamit an mapang-insultong mga tataramon, dahil sa paggalang ki Jehova.* 12  Alagad an mga tawong ini, na garo daing isip na mga hayop na naghihiro uyon sa karakteristiko nin mga hayop asin na inurugbon tanganing dakupon saka bunuon, nagtataram sinda na may pang-iinsulto manungod sa mga bagay na mayo lamang sinda nin aram. Kalaglagan an sasaparon ninda dara kan sadiri nindang karatan, 13  asin kapahamakan an magigin balos sa sainda huli kan saindang mararaot na gibo. Ibinibilang nindang kaugmahan an magpasiram-siram maski sa kaliwanagan kan aldaw. Mga ati sinda asin digta, na ugmahon na marhay sa saindang mapandayang mga katukduan mantang kaiba-iba nindong nagkakarakan sa mga pagtiripon-tipon. 14  Mahihiling sa mga mata ninda an grabeng pagmawot na makisambay asin an mga iyan dai nakakapagpugol na dai magkasala, asin inaakit ninda idtong mga* bako pang marigon sa pagtubod. Igwa sinda nin puso na tuod na sa kapasluan. Sinda mga aking isinumpa. 15  Palibhasa binayaan an tanos na dalan, sinda nagkaralagalag. Sinundan ninda an dalan ni Balaam na aki ni Beor, na grabe an pagmawot sa bayad na makukua niya sa paggibo nin maraot, 16  alagad sinaway siya huli sa pagbalga niya sa kun ano an tama. Sarong pantrabahong hayop, na dai man nakakapagtaram, an nagtaram na siring sa tawo asin inulang an kalulungan* kan propeta. 17  An mga ini garo mga burabod na mayong tubig saka garo mga alupuop na ipinapadpad nin makusugon na duros, asin an pinakagrabeng kadikluman iyo an nakatagama sa sainda. 18  Naggagamit sinda nin nakakalulang mga tataramon na dai man nin saysay. Paagi sa pagpukaw sa mga kamawutan kan laman asin paagi sa daing pakundangan na paggawi,* ineengganyar ninda an mga tawong kakasuway pa sana sa mga naggigibo nin maraot. 19  Nangangako sinda sa mga ini nin katalingkasan, pero sinda mismo mga uripon nin karatan; huli ta kun an siisay man kontrolado nin saro, uripon siya kan sarong iyan.* 20  Siyerto nanggad, kun pagkatapos na makabutas an saro sa mga digta kan kinaban paagi sa tamang kaaraman mapadapit sa Kagurangnan asin Paraligtas na si Jesu-Cristo, siya maimbuwelto giraray sa mismong mga bagay na ini asin makontrol kaini, an huri niyang kamugtakan mas maraot pa kisa kan nainot. 21  Mas marahay pa sa saiya kun dai na sana niya naaraman nin lubos an dalan nin katanusan kisa pagkatapos maaraman iyan tatalikdan niya an banal na mga pagbuot na saiyang inako. 22  Nagkatotoo sa saiya an sinasabi kan talinhaga: “An ayam nagbalik sa suka kaini, asin an urig na kinarigos sa pagligid-ligid sa lâmaw.”

Mga Nota

O “daing supog na paggawi.” Plural kan termino sa Griego na a·selʹgei·a. Hilingon an “Daing pakundangan na paggawi” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O posibleng “asin ibinugtak sinda sa mga kutkot.”
O “daing supog na paggawi.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Hilingon an “Daing pakundangan na paggawi” sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “lawas.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “mga kalag na.”
O “karungawan.”
O “daing supog na paggawi.” Plural kan termino sa Griego na a·selʹgei·a. Hilingon an “Daing pakundangan na paggawi” sa Glosaryo.
O “kontrolado nin ano man na bagay, uripon siya kaini.”