Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

2 Corinto 10:1-18

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Idinepensa ni Pablo an saiyang ministeryo (1-18)

    • An mga armas mi bako idtong ginagamit nin mga tawo sa kinaban (4, 5)

10  Ako mismo, si Pablo, nakikiulay sa saindo base sa kahuyuan asin kabuutan na ipinahiling kan Cristo, maski ngani may mga nagsasabi diyan sa saindo na maluya an buot ko pag nasa kaibanan nindo pero pag mayo daa sa kaibanan nindo makusog an buot kong magtaram sa saindo.  Naglalaom nanggad ako na pag nasa kaibanan na nindo ako dai ko na kaipuhan na gibuhon an iniisip kong magabat na aksiyon laban duman sa mga nagsasabing an paagi kan pamumuhay mi siring daa kan sa mga tawo sa kinaban.  Huli ta maski ngani namumuhay kami sa kinaban,* dai kami nakikipaglaban na siring kan ginigibo nin mga tawo sa kinaban.  An samuya kayang mga armas sa pakikilaban bako idtong ginagamit kan mga tawo sa kinaban, kundi idtong mapuwersang mga armas hali sa Diyos na ginagamit sa pagtumba nin mga bagay na nakagamot na nin marigon.  Itinutumba mi an mga pangangatanusan saka an lambang ulang na itinitindog laban sa kaaraman manungod sa Diyos, asin dinadaog mi an lambang kaisipan tanganing gibuhon iyan na masinunod sa Cristo;  asin nakaandam kaming padusahan an ano man na gibong pagsuway, oras na naipahiling na nindo an saindong lubos na pagkamasinunod.  Hinuhusgaran nindo an mga bagay base sa nahihiling nindo. Kun an siisay man tiwalang marhay sa sadiri niya na kasaro siya ni Cristo, pag-isipan niya giraray an katotoohan na ini: Kun siya kasaro ni Cristo, iyo man kami.  Tinawan kami kan Kagurangnan nin awtoridad bako para rauton kamo kundi para pakusugon kamo, kaya dawa pa maghambog ako nin medyo sobra manungod diyan, dai ako masusupog.  Pero sa sinabi kong iyan, habo kong isipon nindo na pigtatakot ko kamo sa mga surat ko. 10  Sinasabi kaya kan nagkapira: “Nakakapahanga asin mapuwersa an laog kan mga surat niya, pero pag kahampang mi na siya, maluyahon siya asin daing kuwenta an pigtataram niya.” 11  Lauman kan siring na mga tawo na kun ano an mga sinasabi mi* sa mga surat niyamo mantang dai mi sinda kaibanan, iyo man an gigibuhon mi* pag kaibanan mi sinda. 12  Huli ta dai mi lamang magigibong ipareho o ikumparar an samuyang sadiri sa mga nag-uumaw kan saindang sadiri. Asin sa piggigibo nindang iyan na pagtao nin importansiya sa sadiri ninda base sa sadiri nindang pamantayan asin pagkumparar kan sadiri ninda sa sadiri man sana ninda, ipinapahiling ninda na mayo sindang pakasabot. 13  Sa parte mi, dai niyamo ipaghahambog idtong nasa luwas na kan inasignar sa samo, kundi idto sanang sakop kan asignasyon na itinao sa samo nin Diyos, asin sakop man kamo kan asignasyon na iyan. 14  Kaya idtong pagdiyan mi sa saindo bako paggibo nin sarong bagay na luwas na sa inasignar sa samo, na garo baga bako kamong sakop kan asignasyon mi, huli ta kami baga an primerong nakaabot sa saindo dara an maugmang bareta manungod sa Cristo. 15  Dai, dai mi ipinaghahambog an manungod sa mga trinabaho nin iba na luwas na sa inasignar sa samo, alagad naglalaom kami na miyentras na padagos na nagtatalubo an saindong pagtubod, padagos man na magdadakul an samuyang nagigibo sa asignasyon mi. Huli kaiyan, magigin mas mahiwas pa an samuyang aktibidad, 16  asin sa siring maipapahayag man niyamo an maugmang bareta sa mga lugar na lampas pa diyan sa saindo, tanganing dai mi ipaghambog idtong mga nagibo na nin iba sa saindang asignasyon. 17  “Alagad an saro na naghahambog, ipaghambog niya si Jehova.”* 18  Huli ta bako idtong saro na nag-uumaw kan sadiri niya an may pag-uyon ni Jehova,* kundi idtong saro na Saiya mismong inuumaw.

Mga Nota

Sa literal, “sa laman.”
Sa literal, “kun ano kami sa tataramon.”
Sa literal, “iyo man kami sa gibo.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.