Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

1 Tesalonica 4:1-18

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Patanid laban sa seksuwal na imoralidad (1-8)

  • Kamutan an lambang saro nin mas urog pa (9-12)

    • “An intindihon sana iyo an sadiri nindong mga bagay-bagay” (11)

  • An mga gadan na kasaro ni Cristo maiinot na magbarangon (13-18)

4  Ultimo, mga tugang, mantang nag-ako kamo nin instruksiyon hali sa samo kun paano kamo dapat maglakaw tanganing mapaugma an Diyos, na sa katunayan iyo na an piggigibo nindo, nakikiulay kami sa saindo asin sinasadol mi kamo sa ngaran kan Kagurangnan na Jesus na padagos nindong gibuhon iyan nin mas lubos.  Huli ta aram nindo an mga instruksiyon* na itinao niyamo sa saindo hali sa Kagurangnan na Jesus.  Ini kaya an kabutan nin Diyos, na kamo magin banal asin maglikay sa seksuwal na imoralidad.*  An kada saro sa saindo dapat na makanuod kun paano kokontrulon an sadiri niyang hawak,* sa kabanalan asin dignidad,  bako sa kapasluan asin sa daing kontrol na seksuwal na pagmawot siring kan ginigibo kan mga tawo kan mga nasyon na dai nakakamidbid sa Diyos.  Mapadapit sa bagay na ini, mayo nin siisay man an dapat lumampas sa kun ano an maninigo asin mang-aprobetsar sa saiyang tugang, huli ta pinapadusahan ni Jehova* an mga naggigibo kan gabos na bagay na ini, na manungod diyan dati mi na kamong sinabihan asin tinawan man nin mapuwersang patanid.  Huli ta inapod kita nin Diyos, bako para sa karigsukan,* kundi para sa kabanalan.  Kun siring, an tawong nagbabaliwala kaini nagbabaliwala, bako sa mga tawo, kundi sa Diyos, na nagtatao sa saindo kan saiyang banal na espiritu.  Alagad, kun manungod sa pagkaminuruutan bilang magturugang, dai na kaipuhan na suratan mi pa kamo, huling kamo mismo tinukduan nin Diyos na kamutan an lambang saro. 10  Sa katunayan, ginigibo nindo iyan sa gabos na tugang sa bilog na Macedonia. Pero dinadagka mi kamo, mga tugang, na padagos nindong gibuhon iyan nin mas urog pa. 11  Magin obheto nindo na mamuhay nin tuninong asin na an intindihon sana iyo an sadiri nindong mga bagay-bagay asin na magtrabaho paagi sa sadiri nindong mga kamot, arog kan tugon mi sa saindo, 12  na sa siring magibo nindong maglakaw na may marahay na paggawi sa paghiling nin mga tawo sa luwas saka dai kamo magkulang nin ano man. 13  Apuwera kaiyan, mga tugang, habo mi na dai kamong pakaaram manungod duman sa mga nagtuturog sa kagadanan, na sa siring dai kamo magmundo kapareho kan iba na mayong paglaom. 14  Huli ta kun kita nagtutubod na si Jesus nagadan asin nagbangon hali sa mga gadan, nagtutubod man kita na idtong mga nagturog sa kagadanan na kasaro ni Jesus ibabangon man nin Diyos para makaibanan ni Jesus. 15  An sasabihon mi sa saindo ngunyan nakabasar sa tataramon ni Jehova:* kita na mga buhay pa sa panahon kan presensiya kan Kagurangnan dai nanggad maiinot na magsakat sa langit duman sa mga nagturog sa kagadanan; 16  huli ta an Kagurangnan mismo mababa hali sa langit na may tingog na nagbubuot, may boses nin sarong arkanghel saka may trumpeta nin Diyos, asin idtong mga gadan na kasaro ni Cristo maiinot na magbarangon. 17  Dangan kita na mga buhay pa aagawon pasiring sa mga panganuron, asin makakaibanan niyato sinda tanganing sabaton an Kagurangnan sa kaitaasan; asin sa siring, danay na niyatong makakaibanan an Kagurangnan. 18  Kaya padagos nindong rangahon kan mga tataramon na ini an lambang saro.

Mga Nota

O “pagbuot.”
Sa Griego, por·neiʹa. Hilingon an “Seksuwal na imoralidad” sa Glosaryo.
O “lawas.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “gibong maati.”
Hilingon sa Glosaryo.