Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

1 Corinto 15:1-58

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • An pagkabuhay liwat ni Cristo (1-11)

  • An pagkabuhay liwat basehan nin pagtubod (12-19)

  • An pagkabuhay liwat ni Cristo sarong garantiya (20-34)

  • An hawak na pisikal, an hawak na espirituwal (35-49)

  • Imortalidad asin pagkadaing kalapaan (50-57)

  • Dakul an ginigibo sa gibuhon kan Kagurangnan (58)

15  Ngunyan ipinapagirumdom ko sa saindo, mga tugang, an mapadapit sa maugmang baretang ipinahayag ko sa saindo, na inako man nindo, asin na diyan naninindugan kamo.  Paagi kaiyan kamo man maliligtas basta mangapot kamo nin higot sa maugmang bareta na ipinahayag ko sa saindo, ta kun dai, sayang sana na nagturubod pa kamo.  Huli ta kabilang sa panginot na mga bagay na itinukdo ko sa saindo iyo idtong mga nanudan ko man, na an Cristo nagadan para sa satong mga kasalan sigun sa Kasuratan;  asin na siya ilinubong, iyo, na siya ibinangon sa ikatulong aldaw sigun sa Kasuratan;  asin na siya nagpahiling ki Cefas,* dangan sa Dose.  Pagkatapos nagpahiling siya sa labing 500 na tugang sa sarong pagkakataon, na an kadaklan sa sainda buruhay pa, maski ngani an nagkapira nagturog na sa kagadanan.  Pagkatapos kaiyan nagpahiling siya ki Santiago, dangan sa gabos na apostol.  Ultimo, nagpahiling man siya sa sako, siring sa pagpahiling sa sarong tawong namundag na dai pa sa panahon.  Huli ta ako an pinakahababa an kamugtakan sa mga apostol, asin dai ako angay na apudon na apostol, dahil pinersegir ko an kongregasyon nin Diyos. 10  Alagad huli sa daing kapantay na kabuutan nin Diyos, yaon sa sako an katungdan na ini. Dai nasayang an saiyang daing kapantay na kabuutan sa sakuya, asin nagpagal ako nin labi kisa sa gabos sa sainda; pero bako sa sadiri kong kusog, kundi paagi sa daing kapantay na kabuutan nin Diyos na yaon sa sako. 11  Ngunyan, ako man o sinda an naghuhulit, sa arog kaining paagi kami naghuhulit, asin sa arog kaining paagi kamo nagturubod. 12  Buweno, kun ipinaghuhulit na si Cristo ibinangon hali sa mga gadan, ano ta may nagkapira sa saindo na nagsasabing mayo nin pagkabuhay liwat an mga gadan? 13  Kun talagang mayo nin pagkabuhay liwat an mga gadan, kun siring dai man ibinangon si Cristo. 14  Alagad kun si Cristo dai ibinangon, daing saysay nanggad an satong paghuhulit, asin daing saysay man an saindong pagtubod. 15  Dugang pa, minaluwas na kita mga putikon na saksi nin Diyos, dahil nagtataram kita nin kaputikan manungod sa Diyos sa pagsasabing ibinangon niya an Cristo, na dai man niya ibinangon kun an mga gadan talagang dai ibabangon. 16  Huli ta kun an mga gadan dai ibabangon, dai man ibinangon si Cristo. 17  Saro pa, kun dai ibinangon si Cristo, daing serbi an saindong pagtubod; nagdadanay kamo sa saindong mga kasalan. 18  Asin pati idtong mga nagturog na sa kagadanan na kasaro ni Cristo napara na sagkod lamang. 19  Kun sa buhay sanang ini kita naglalaom ki Cristo, kita an pinakakahirak-hirak sa gabos na tawo. 20  Alagad tunay na ibinangon si Cristo hali sa mga gadan, an inot na bunga sa mga nagturog sa kagadanan. 21  Huli ta kun paanong an kagadanan nag-abot paagi sa sarong tawo, an pagkabuhay liwat kan mga gadan maabot man paagi sa sarong tawo. 22  Huling kun paanong dahil ki Adan an gabos nagagadan, siring man dahil sa Cristo an gabos mabubuhay. 23  Alagad an lambang saro sigun sa saiyang sadiring turno: Si Cristo na iyo an inot na bunga, tapos idtong mga kasaro kan Cristo sa panahon kan saiyang presensiya.* 24  Dangan sa huri, itatao niya an Kahadian sa saiyang Diyos asin Ama, pag napara na niya an gabos na gobyerno asin gabos na awtoridad saka kapangyarihan. 25  Huli ta kaipuhan siyang mamahala bilang hadi sagkod na maibugtak nin Diyos an gabos na kaiwal sa irarom kan saiyang mga bitis. 26  Asin an ultimong kaiwal, an kagadanan, paparaon. 27  Huli ta ‘an gabos na bagay ipinasairarom nin Diyos sa saiyang mga bitis.’ Pero sa sinabing ini na ‘ipinasairarom an gabos na bagay,’ malinaw na dai digdi kabali idtong Saro na nagpasairarom kan gabos na bagay sa saiya. 28  Alagad pag an gabos na bagay naipasairarom na sa saiya, dangan an Aki mismo ipapasairarom man an saiyang sadiri sa Saro na nagpasairarom kan gabos na bagay sa saiya, tanganing an Diyos lubos na mangibabaw sa gabos. 29  Ta kun bakong siring, ano an gigibuhon kan mga binabawtismuhan para sa kagadanan?* Kun an mga gadan dai man palan talaga ibabangon, taano ta binabawtismuhan pa sinda para sa kagadanan? 30  Taano ta nasa peligro man kita sa gabos na oras?* 31  Aroaldaw akong napapaatubang sa kagadanan. Totoo nanggad ini mga tugang, arog kan pagigin totoo kan kagaya-gayahan ko para sa saindo bilang parasunod ni Cristo Jesus na satuyang Kagurangnan. 32  Kun nakipaglaban man ako sa mababangis na hayop sa Efeso arog kan ginibo nin iba, ano an pakinabang ko diyan? Kun an mga gadan dai ibabangon, “magkarakan kita asin mag-irinom, ta sa aga magagadan na kita.” 33  Dai kamo magpadaya. An maraot na pag-iriba minaraot kan marahay na mga ugali.* 34  Magbalik kamo sa tultol na pag-iisip kauyon nin katanusan asin dai kamo magsagibo nin kasalan, huli ta an nagkapira daing aram manungod sa Diyos. Sinasabi ko ini tanganing masupog kamo. 35  Minsan siring, igwa nin masabi: “Paano ibabangon an mga gadan? Asin sa anong klase nin hawak sinda bubuhayon?” 36  Ika na tawong dai nag-iisip! An saimong isinasabwag dai mabubuhay sagkod na dai nguna iyan magadan. 37  Asin an isinasabwag mo, bako an nagtalubo nang hawak nin tinanom, kundi saro sanang banhi, iyan man trigo o iba pang klase nin banhi; 38  alagad tinatawan iyan nin Diyos kan hawak na gusto niya para diyan, asin tinatawan niya an kada saro sa mga banhi kan sadiri kaiyan na hawak. 39  Bako gabos na laman saro sanang klaseng laman, kundi igwa nin laman nin tawo, igwa man nin laman nin mga hayop, tapos igwa man nin laman nin mga gamgam,* asin igwa man nin laman nin sira. 40  Asin an mga nasa langit igwa nin mga hawak na lain sa mga hawak kan mga nasa daga. Iba an kamurawayan kan mga nasa langit, asin iba man an kamurawayan kan mga nasa daga. 41  Iba an liwanag kan aldaw,* asin iba an liwanag kan bulan, saka iba man an liwanag kan mga bituon; sa katunayan, magkakaiba an liwanag kan kada saro sa mga bituon. 42  Arog man kaiyan sa pagkabuhay liwat nin mga gadan. An hawak garo sarong banhi na isinasabwag pasiring sa pagkalapa, alagad ibinabangon pasiring sa pagkadaing kalapaan. 43  Iyan isinasabwag na mayong onra, alagad ibinabangon na igwang kamurawayan. Iyan isinasabwag na maluya, alagad ibinabangon na makapangyarihan. 44  Iyan isinasabwag na may hawak na pisikal, alagad ibinabangon na may hawak na espirituwal. Kun may hawak na pisikal, may hawak man na espirituwal. 45  Siring kan nasusurat: “An inot na tawong si Adan nagin buhay na persona.”* An huring Adan nagin espiritu na nagtatao nin buhay. 46  Alagad, bako an hawak na espirituwal an naiinot. An naiinot iyo an hawak na pisikal, asin kasunod an hawak na espirituwal. 47  Ining inot na tawo naggikan sa daga asin ginibo hali sa alpog;* ining ikaduwang tawo naggikan sa langit. 48  An mga tawo digdi sa daga kapareho kan saro na ginibo hali sa alpog; an mga yaon duman sa langit, kapareho kan saro na naggikan sa langit. 49  Asin kun paanong kita nagin kabaing kan ladawan kan saro na ginibo hali sa alpog, kita magigin kabaing man kan ladawan kan saro na naggikan sa langit. 50  Alagad sasabihon ko ini sa saindo, mga tugang, na an laman asin dugo dai puwedeng magmana kan Kahadian nin Diyos, asin an kalapaan dai man puwedeng magmana nin pagkadaing kalapaan. 51  Magdangog kamo! May sasabihon ako sa saindo na sagradong hilom: Bako gabos sa satuya maturog sa kagadanan, alagad gabos kita magkakabarago, 52  sa sarong kimat, sa pagpirok nin mata, sa panahon kan huring trumpeta. Huli ta mátanog an trumpeta, asin an mga gadan ibabangon pasiring sa pagigin daing kalapaan, asin magkakabarago kita. 53  Ining may kalapaan magsusulot nin pagkadaing kalapaan, asin ining mortal magsusulot nin imortalidad. 54  Alagad pag ining may kalapaan magsulot nin pagkadaing kalapaan asin ining mortal magsulot nin imortalidad, mauutob an nasusurat na kasabihan: “An kagadanan hinalon sagkod lamang.” 55  “Kagadanan, hain an saimong kapangganahan? Kagadanan, hain an saimong kamandag?” 56  An kamandag na nagkakawsa nin kagadanan iyo an kasalan, asin an kapangyarihan kan kasalan naggigikan sa Katugunan.* 57  Alagad salamat sa Diyos, huli ta tinatawan niya kita kan kapangganahan paagi sa satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo! 58  Kun siring, namumutan kong mga tugang, magin marigon kamo, dai natatanyog, asin pirming dakul an ginigibo sa gibuhon kan Kagurangnan, huling aram nindo na an saindong pagpapagal sa paglilingkod sa Kagurangnan bakong sayang.

Mga Nota

Inaapod man na Pedro.
Hilingon sa Glosaryo.
O “binabawtismuhan sa katuyuhan na magin mga gadan?”
O “panahon?”
O “marahay na paggawi.”
O “bayong.”
O “saldang.”
O “kalag.”
O “kabo-kabo.”
O “asin an Katugunan nagtatao sa kasalan kan kapangyarihan kaiyan.”