Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

1 Corinto 1:1-31

OUTLINE KAN MGA LAOG

  • Pangungumusta (1-3)

  • Nagpasalamat si Pablo sa Diyos may koneksiyon sa mga taga Corinto (4-9)

  • Sadol na magkasararo (10-17)

  • Si Cristo, an kapangyarihan asin kadunungan nin Diyos (18-25)

  • Si Jehova sana an ipaghambog (26-31)

1  Hali ki Pablo, na inapod na magin apostol ni Cristo Jesus paagi sa kabutan nin Diyos, asin hali ki Sostenes na satuyang tugang,  para sa kongregasyon nin Diyos na nasa Corinto, sa saindo na mga pinabanal bilang kasaro ni Cristo Jesus, na inapod tanganing mapabilang sa mga banal, pati na sa gabos na tawo sain man na lugar na nag-aapod sa ngaran kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo, an Kagurangnan ninda asin niyato:  Mapasaindo an daing kapantay na kabuutan asin katuninungan na hali sa Diyos na satuyang Ama asin sa Kagurangnan na Jesu-Cristo.  Pirmi ko kamong ipinagpapasalamat sa sakuyang Diyos huli kan daing kapantay na kabuutan na ipinahiling nin Diyos sa saindo paagi ki Cristo Jesus;  huli ta sa gabos na bagay abunda kamo bilang kasaro niya, kabali na an pagkaigwa nin lubos na kakayahan na magtaram asin an lubos na kadunungan.  Kaya huling establisado nang marhay diyan sa saindo an patotoo manungod sa Cristo,  dai nanggad kamo nagkukulang nin ano man na kaipuhan nindo, mantang interesadong marhay kamong naghahalat na maihayag an satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo.  Paparigunon man niya kamo sagkod sa katapusan tanganing dai nin ikaakusar sa saindo sa aldaw kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo.  Maimbod an Diyos, na iyo an nag-apod sa saindo na magin kasaro kan saiyang Aki, si Jesu-Cristo na satuyang Kagurangnan. 10  Ngunyan mga tugang, sinasadol ko kamo sa ngaran kan satuyang Kagurangnan na Jesu-Cristo, na kamo gabos magtaram na may pagkauruyon asin na dai magkaigwa nin mga pagkabaranga diyan sa saindo, kundi na magin lubos kamong sararo sa pag-iisip asin sa dalagan nin kaisipan. 11  May nagkapira kaya sa pamilya ni Cloe na nagbareta sa sako manungod sa saindo, mga tugang ko, na igwa daa nin mga dai pagkauruyon diyan sa saindo. 12  An buot sabihon ko iyo ini, may mga nagsasabi diyan sa saindo na “Ki Pablo ako,” an iba man “Ki Apolos ako,” igwa man nin “Ki Cefas* ako,” tapos igwa nin “Ki Cristo ako.” 13  Nababanga na daw an Cristo? Bako man si Pablo an pinadusahan nin kagadanan sa harigi alang-alang sa saindo, bako daw? O binawtismuhan daw kamo sa ngaran ni Pablo? 14  Nagpapasalamat ako sa Diyos na dai akong ibang binawtismuhan sa saindo kundi si Crispo asin Gayo sana, 15  tanganing mayo nin siisay man na magsabi na binawtismuhan kamo sa ngaran ko. 16  Iyo, binawtismuhan ko man si Estefanas asin an mga kairiba niya sa harong. Apuwera sa sainda, dai ko na matandaan kun may iba pa akong binawtismuhan. 17  Huling isinugo ako ni Cristo, bako para magbawtismo, kundi para magpahayag kan maugmang bareta; asin bako para gumamit nin madunong na pananaram, tanganing an hariging pasakitan* kan Cristo dai mawaran nin saysay. 18  Huli ta an mga tataramon manungod sa hariging pasakitan* kamangmangan para sa mga pasiring sa kalaglagan, alagad para sa sato na mga iliniligtas, iyan kapahayagan kan kapangyarihan nin Diyos. 19  Huling nasusurat: “Paparaon ko an kadunungan kan mga tawong madunong, asin isisikwal ko an pakasabot kan mga may inadalan.” 20  Hain an tawong madunong? Hain an eskriba?* Hain an paradebate kan sistemang ini nin mga bagay?* Bako daw na ipinahiling nin Diyos na kamangmangan an kadunungan kan kinaban? 21  Dahil ngani sa kadunungan nin Diyos, dai nagibo kan kinaban na mamidbid siya paagi sa kadunungan kaini, kaya pinagmarhay nin Diyos na paagi sa kamangmangan kan mensaheng ihinuhulit iligtas an mga nagtutubod. 22  Huli ta an mga Judio naghahagad nin mga tanda asin an mga Griego naghahanap nin kadunungan; 23  alagad kita, ihinuhulit niyato si Cristo na pinadusahan nin kagadanan sa harigi, na para sa mga Judio sarong bagay na dipisilon akuon* pero para sa mga tawo kan mga nasyon* sarong kalokohan. 24  Alagad, para sa mga inapod, mga Judio man o mga Griego, si Cristo an kapangyarihan nin Diyos asin an kadunungan nin Diyos. 25  Huli ta an ibinibilang na mangmang na bagay hali sa Diyos mas madunong kisa sa mga tawo, asin an ibinibilang na maluyang bagay hali sa Diyos mas makusog kisa sa mga tawo. 26  Nahihiling baga nindo mga tugang na sa pag-apod sa saindo, bako dakul sa saindo an madunong kun sa pamantayan nin tawo, bako man dakul an makapangyarihan, bako man dakul an gikan sa respetadong pamilya, 27  kundi pinili nin Diyos an mga mangmang na bagay kan kinaban tanganing ipasupog an mga tawong madunong; asin pinili nin Diyos an mga maluyang bagay kan kinaban tanganing ipasupog an mga makusog na bagay; 28  asin pinili nin Diyos an mga hamak na bagay kan kinaban saka an mga bagay na pigmemenos, an mga bagay na ibinibilang na daing saysay, tanganing gibuhon na daing serbi an mga bagay na ibinibilang na mahalaga, 29  na sa siring mayo nin siisay man* an makapaghambog sa atubangan nin Diyos. 30  Alagad Diyos an dahilan na kamo kasaro ni Cristo Jesus, na sa sato nagin kadunungan hali sa Diyos, asin nagin man katanusan asin kabanalan saka katalingkasan paagi sa pantubos, 31  tanganing iyan magin siring kan nasusurat: “Siya na naghahambog, ipaghambog niya si Jehova.”*

Mga Nota

Inaapod man na Pedro.
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
Hilingon an “Hariging pasakitan” sa Glosaryo.
An buot sabihon, sarong eksperto sa Katugunan. Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
Sa literal, “sarong singkugan.”
O “sa mga Hentil.”
Sa literal, “mayo nin laman.”
Hilingon sa Glosaryo.