Dumiretso sa laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Palisiya sa Privacy Asin Cookies

Iginagalang kan organisasyon kan Mga Saksi ni Jehova an deretso sa privacy kan lambang indibidwal. Para sa impormasyon manungod sa pambilog na kinaban na Palisiya sa Data Protection kan organisasyon, i-click tabi ini.

Sinasabi sa Palisiya sa Data Protection kun ano an ginigibo kan organisasyon kan Mga Saksi ni Jehova sa personal na mga impormasyon. Saro pa, may espesipikong mga regulasyon na angay sa website na ini na sinunod asin sinambit sa ibaba.

An website na ini pagsadiri kan Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), sarong bakong komersiyal na korporasyon sa New York na nagsusuportar sa mga aktibidad kan mga Saksi ni Jehova asin sa pagtutukdo kan Bibliya. Yaon sa Estados Unidos nin Amerika an nagkapira sa mga server kan website.

Personal na Impormasyon

An personal na impormasyon na isinumitir mo sa website ginagamit solamente sa katuyuhan na sinabi sa saimo sa panahon kan pagsumitir mo.

Dai mi itinatao an personal mong impormasyon sa kiisay man apuwera na sana kun kaipuhan iyan tanganing ikatao an serbisyong hinahagad mo, kun iyan lubos na ipinaaram saimo, o kun talagang naniniwala kami na may marahay na dahilan para ihayag an siring na impormasyon tanganing masunod an ano man na ley o regulasyon na aplikado diyan o huling hinahagad iyan kan awtoridad o tanganing maaraman asin malikayan an pandadaya saka mga isyung panseguridad o teknikal. Sa paggamit mo kan website na ini, tinutugutan mo kaming ipaaram sa iba an saimong personal na impormasyon para sana sa mga katuyuhan na iyan. Sa ano man na kamugtakan, dai ipapabakal, inenegosyo, o ipapaarkila an ano man na personal na impormasyon na isusumitir mo.

Third-Party Vendor. Kun minsan may mga link sa website na ini pasiring sa website nin sarong third-party vendor para gumibo nin mga serbisyo para sa samo (halimbawa, an pag-fill-out nin mga online form). Maririsa mong nasa website ka kan third-party vendor huling magigin iba an itsura kan website asin mababago an nakabugtak sa address bar kan browser. Pag nagpipili kami nin mga third-party vendor, asin sa pana-panahon pakalihis kaiyan, sinisiyasat ming marhay an saindang mga palisiya sa privacy asin data protection tanganing masigurado na naaabot ninda an pamantayan na kapareho kan sadiri ming mga palisiya. Kun may mga hapot ka manungod sa palisiya kan mga third-party vendor, hilingon tabi an palisiya na yaon sa saindang website.

Seguridad

Sinisigurado ming marhay na naiingatan an saimong personal na mga impormasyon. Iniingatan mi iyan mantang ipinapadara mo paagi sa paggamit nin encryption arog kan Transport Layer Security (TLS). Naggagamit kami nin mga sistema sa kompyuter na limitado sana an nakakalaog sa mga pasilidad na kinamumugtakan kaiyan asin naggagamit man kami nin pisikal, elektroniko, saka iba pang prosesong panseguridad tanganing magdanay na kumpidensiyal asin ligtas an impormasyon na ipinapadara sa samuya.

Account

An e-mail address na itinao mo kan maggibo ka nin account sa website na ini gagamiton sa pagkontak sa saimo mapadapit sa account mo. Halimbawa, kun malingawan mo an saimong user name o password asin gusto mong magpatabang sa pag-log in, tatabangan ka paagi sa pagpadara nin mensahe sa e-mail address na ibinugtak mo sa saimong user profile.

Donasyon

Kun magdonar ka nin kuwarta paagi sa internet, irinerekord mi an pangaran mo asin an impormasyon para makontak ka. Tanganing makaresibi nin donasyon paagi sa credit card, naggagamit kami nin aprubadong mga nagpoproseso nin serbisyo sa pagbayad gamit an internet na may pinakamahusay na palisiya sa seguridad asin privacy nin mga impormasyon. Dai mi irinerekord o ina-access an impormasyon kan saimong credit card, mga numero kan account sa bangko, o iba pang impormasyon sa account na ipinapadara sa mga naggigibo sa mga serbisyong iyan. Isinasaray kan nakaresibi kan donasyon, na pinakahababa na an sampulong taon, an mga rekord kan pinansiyal na transaksiyon. Kaiba digdi an rekord kan petsa kan pagdonar, kantidad kan idinonar, asin an paagi kan pagdonar. Makakatabang ini sa samo na makasunod sa pamantayan sa accounting asin masimbag an ano man na hapot mo sa peryodo kan panahon na iyan. Dai mi ika kokontakon para maghagad nin dagdag na donasyon.

Iba Pang Impormasyon

Apuwera sa pagdonar o paggibo nin account, puwede kang magsumitir nin personal na impormasyon (arog kan saimong pangaran, address sa koreo, asin numero nin telepono) para sa iba pang katuyuhan (arog kan pag-request nin libreng pag-adal sa Bibliya). Kinokolekta, irinerekord, asin ginagamit mi an mga impormasyon na iyan solamente sa mga katuyuhan kan saimong pagsumitir asin sagkod sana sa panahon na kaipuhan iyan.

Cookies Asin Kaagid na mga Teknolohiya

Pag binuksan mo an samong website, awtomatiko ming kinokolekta an nagkapirang impormasyon. Kinokolekta mi an impormasyon na iyan gamit an “cookies,” “web beacon,” asin iba pang kaagid na teknolohiya. Mahiwas an kahulugan kan terminong cookie sa palisiya sa privacy na ini asin kaiba diyan an kaagid na teknolohiya arog kan “local storage.”

Cookies. Arog kan kadaklan na website, pag binuksan mo an website na ini may dikit na impormasyon na inaapod na “cookie” na posibleng ma-save sa saimong cellphone, tablet, o hard drive kan computer mo. Iba-iba an klase nin mga cookies na may iba-iba man na function na sa parati para magin mas epektibo an paggamit mo kan website. Puwedeng maggamit kami nin mga cookies para maaraman mi kun dati ka nang nagbukas kan website o tanganing matandaan an mga preference na pinili mo kan gamiton mo an website. Halimbawa, puwedeng ma-save sa sarong cookie an pinili mong lengguwahe tanganing iyan na an magluwas na lengguwahe pag binuksan mo giraray an website. Dai kami naggagamit nin mga cookies para sa advertisement.

An mga klase nin cookies na ginagamit sa website na ini puwedeng saro sa tulong kategoriya:

  1. Strictly Necessary Cookies—Ini an kaipuhan tanganing magamit mo an nagkapirang feature kan website, arog kan pag-log in o pagsumitir nin mga form sa website. Kun mayo an mga cookies na ini, dai maitatao an mga serbisyong hinahagad mo, arog kan pagdonar. Kaiba man digdi an mga cookies na nakakatabang sa samo na itao an mga espesipikong request mo sa panahon kan saimong paggamit kan website. Dai irinerekord kan mga cookies na ini an mga impormasyon dapit sa saimo para gamiton sa negosyo o para irekord an mga nagin aktibidad mo sa Internet.

  2. Functionality Cookies—Ini an ginagamit tanganing matandaan kan website an mga pinili mo (arog kan saimong user name, lengguwahe, o rehiyon na kinamumugtakan mo) asin makatao nin mas magayon na feature tanganing magin mas epektibo an paggamit mo kan web.

  3. Analytical Cookies—Ini an ginagamit tanganing magkolekta nin impormasyon sa kun paano ginamit an website kan mga nagbukas kaini, halimbawa kun pira an nagbukas o kun ano an average na lawig nin oras na binuksan an website na ini. Ginagamit sana an impormasyon na iyan para mas pakarhayon an pagpunsiyonar kan website na ini.

Hali samuya an nagkapirang cookies na ibinubugtak kan samong website. An ibang mga cookies hali sa ibang website. Mga cookies sana hali samo an ginagamit mi, apuwera sa mga cookies na konektado sa Google reCAPTCHA. Ginagamit an Google reCAPTCHA tanganing masigurado na tawo an user asin bakong program sana sa kompyuter, para malikayan an awtomatikong pagpadara nin elektronikong mga mensahe o spam. Hilingon tabi an palisiya sa privacy kan Google sa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Web Beacon. May saradit na elektronikong file sa mga pahina kan samong website na inaapod na web beacon na ginagamit mi sa pagrekord nin aktibidad, arog kan kun nuarin mo binuksan an partikular na pahina. Ginagamit an mga web beacon para irekord an mga aktibidad sa website na ini asin imonitor an kapabilidad kaiyan.

Paggamit kan IP address. An IP address iyo an code na mga numero para mamidbid an saimong kompyuter sa internet. Ginagamit mi an saimong IP address asin klase nin browser tanganing matabangan kaming analisaron an paagi kan saimong paggamit asin maaraman an mga problema sa website na ini saka para mas mapakarhay an serbisyo mi sa saimo.

Pagpipilian Mo. An kadaklan sa mga browser tinutugutan kang i-tun off an mga cookies o makaresibi ka nguna nin warning bago mag-save nin cookie sa gadyet mo. Hilingon tabi an mga instruksiyon sa browser mo para maaraman kun paano iyan gigibuhon. Pero tandaan tabi, kun mayo an mga cookies posibleng dai mo lubos na magamit an gabos na feature kan samong website.

Active Scripting o JavaScript

Ginagamit an scripting tanganing magin mas epektibo an paggamit kan website. Nakakatabang an teknolohiyang ini nin scripting na maproseso nin mas marikas an impormasyon na hinahagad mo. Nungkang gagamiton kan website na ini an scripting para mag-install nin software sa kompyuter mo o magkua nin bakong awtorisadong impormasyon hali saimo.

An active scripting o JavaScript dapat na naka-enable sa browser tanganing magpunsiyonar nin tama an pirang porsiyon kan website. Sa kadaklan na browser, puwedeng i-enable o i-disable an feature na ini sa espesipikong mga website. Hilingon an help na manwal kan browser tanganing maaraman kun paano i-enable an scripting para sa partikular na mga website.

An Saimong mga Deretso

Libre an paggamit mo kan website na ini, pati na an pag-download nin mga publikasyon, video, o audio program. Dai hinahagadan na maggibo nin account, magtao nin donasyon, o magpadara nin personal na impormasyon para makinabang sa website. Pero, kun ika mismo an nagdesisyon na gumibo nin account, magtao nin donasyon, mag-request nin libreng pag-adal sa Bibliya, o ano pa man na aksiyon na kalabot an pagtao nin personal na impormasyon, itinatao mo an saimong konsentimiyento digdi sa Palisiya sa Privacy asin Cookies; sa pagsaray kan impormasyon sa mga server na yaon sa Estados Unidos nin Amerika; sa pagkolekta, pagproseso, paglipat, asin pagsaray kan saimong personal na impormasyon na ginigibo kan Watchtower asin mga organisasyon na nagsusuportar sa gibuhon kan Mga Saksi ni Jehova sa manlain-lain na nasyon na nangangaipo kaiyan para maitao an hinahagad mong serbisyo. Magkakalain an paagi nin pagkolekta nin impormasyon depende sa paagi kan paggamit mo sa website. Halimbawa, pag magdonar ka sa sarong legal na korporasyon sa sarong partikular na nasyon, sa panahon na iyan an pangaran asin contact information mo itatao sa legal na korporasyon na iyan na sinasabi saimo mantang pinoproseso an saimong donasyon. An saro pang halimbawa, pag mag-request ka nin pag-adal sa Bibliya, sa panahon na iyan an saimong pangaran asin contact information itatao sa sangang opisina kan Mga Saksi ni Jehova na maasikaso kan request mo.

Kun dai mo ikakatao an hinahagad na personal na impormasyon tanganing makagibo nin account, makadonar, o para sa ano pa man na ibang gamit kan website na nangangaipo nin siring na personal na impormasyon, dai mi maitatao an saimong request.

Kun kaipuhanon ming baguhon an samuyang Palisiya sa Privacy asin Cookies, ibubugtak mi an mga pagbabagong iyan sa pahinang ini tanganing pirmi mong aram kun anong impormasyon an kinokolekta mi asin kun paano mi iyan ginagamit.

Depende sa kahagadan kan ley, tibaad magkaigwa ka nin dagdag pang deretso may koneksiyon sa saimong personal na impormasyon. Puwedeng kaiba diyan an deretso na i-access, baguhon o i-delete an personal na impormasyon na itinao mo sa samuya paagi sa website na ini. Kun may ley na arog kaiyan sa nasyon mo, may makukua kang contact information digdi. Kun an hapot mo manungod sa personal mong impormasyon igwa nin koneksiyon sa donasyon, kontakon tabi an nag-ako kan saimong donasyon na sinabi saimo sa panahon na pinoproseso an saimong donasyon asin na mahihiling man sa saimong resibo sa pagdonar.