Nasa video format an kadaklan na materyal sa sign-language. May mga sign language na nakapagtradusir na nin pirang kabtang kan jw.org, kaiba na an home page. An ibang sign language dai pa iyan naitatradusir, pero igwa sinda nin mga video book, magasin, asin iba pang publikasyon sa seksiyon na PUBLIKASYON.

Gamiton an saro sa minasunod na pamamaagi tanganing makahanap nin sign-language content:

 Pumili nin Sign Language

  • Paagi 1: I-click an Language Picker para mahiling an gabos na lengguwaheng available sa jw.org.

  • Lagan nin check an box na Sign Language Sana an Ipahiling tanganing mga sign language sana an mahiling sa listahan.

    Puwede mo man i-type an pangaran kan sign language sa text box. Maluwas an mga lengguwaheng ka-match kan pigta-type mo.

  • Paagi 2: I-click an link na “Maghiling nin Video sa Lengguwaheng Pasenyas” sa home page. Pilion an sign language sa listahan.

Kun naitradusir na sa sign language an site na pinili mo, iyan an magigin lengguwahe kan site.

Madali sanang maaraman na nasa sign-language an site huling may icon an lambang menu option. An lambang icon na iyan nagrerepresentar sa sarong seksiyon kan site.

Sa seksiyon na PUBLICATIONS, may mga menu option na naggagamit nin mga terminong iba sa lengguwaheng tinataram. Halimbawa, sa mga sign-language site an MUSIC inaapod na SONGS.

Gamiton an mga menu para madumanan an hinahanap mong materyal. I-play o i-download an mga sign-language video.

Magduman sa Seksiyon na PUBLICATIONS

 Magduman sa PUBLICATIONS > FEATURED ITEMS.

Pumili nin sign language sa drop-down list. Huling dakulon an lengguwahe, tibaad mas marahay na i-click mo an drop-down list, dangan i-type mo an pangaran kan lengguwahe. Maluwas lang an mga lengguwaheng ka-match kan itina-type mo.

Kun dikit sana an publikasyon sa pinili mong sign language, mahihiling mo gabos iyan sa page na FEATURED ITEMS. Pero, sa mga sign language na may dakul na publikasyon, pira sana kaiyan an mahihiling sa page na FEATURED ITEMS. Magduman sa mga klase nin publikasyon (halimbawa, BIBLE, MAGAZINES, BOOKS & BROCHURES) tanganing mahiling an iba pang item na igwa sa sign-language.

Gamiton an JW Library Sign Language App

Marahay na opsiyon an JW Library Sign Language app kun:

  •   parati kang naggagamit nin mga sign-language video.

  • kapaki-pakinabang sa saimo na igwa ka sa mobile device mo nin mga video pag dai ka nakakonektar sa Internet.

  • igwa sa app kan sign language na ginagamit mo.

Para sa dugang pang detalye, magduman sa help page kan JW Library Sign Language.