Dumiretso sa laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

An pamilyang Falcone na yaon sa sarong kumbensiyon kan Mga Saksi ni Jehova

MARSO 3, 2017
GERMANY

Minidbid kan mga Korte sa Germany na an mga Kumbensiyon kan Mga Saksi ni Jehova Sarong Opisyal na Relihiyosong Okasyon

Minidbid kan mga Korte sa Germany na an mga Kumbensiyon kan Mga Saksi ni Jehova Sarong Opisyal na Relihiyosong Okasyon

Kan Abril 2012, dinara kan siyete anyos na si Vivienne Falcon sa opisina kan prinsipal an sarong surat hali sa saiyang mga magurang, na nakikiulay na tugutan siyang dai maglaog sa klase nin sarong aldaw. Maatender an saiyang pamilya sa taunan na tulong aldaw na relihiyosong kumbensiyon kan mga Saksi ni Jehova sa Mainz. Dai pinaonrahan kan mga opisyal sa eskuwelahan an pakiulay kan saiyang pamilya na tugutan siyang dai maglaog sa eskuwelahan para mag-atender sa pam-Biyernes na sesyon kan kumbensiyon. Pero huling iniisip an espirituwal na edukasyon ni Vivienne, iiniba pa man giraray siya sa kumbensiyon kan saiyang mga magurang sa ibong kan dai pagtugot kan eskuwelahan. Nag-apelar an mga magurang ni Vivienne sa State Board of Education (Board) may koneksiyon sa dai pagtugot kan mga opisyal sa eskuwelahan. Imbes na midbidon an kumbensiyon bilang sarong opisyal na relihiyosong okasyon (religious holiday), ipinagbuot kan Board na magbayad sinda nin multa.

An bakong paborableng desisyon kan Board posibleng magkaigwa nin negatibong mga resulta sa mga magurang ni Vivienne huling sa ley kan Germany, an dai tinugutan na pagpalta sa eskuwelahan ibinibilang na pagbalga kan mga magurang sa legal na obligasyon ninda na paeskuwelahon an saindang mga aki. Puwedeng multa an padusa sa pagbalgang iyan o kun minsan, pagkapreso pa ngani. An desisyon na iyan ibinilang kan mga magurang ni Vivienne na pagbalga sa saindang katalingkasan sa relihiyon asin sa saindang deretso na padakulaon an saindang aki uyon sa saindang relihiyosong mga pagtubod.

Pagbista sa Deretso na Ibilang na Opisyal na Relihiyosong mga Okasyon

Nagsangat nin reklamo an mga magurang ni Vivienne na si Stefano asin Elisa sa administrative court tanganing kuwestiyunon an nagin desisyon kan Board. Sinabi ninda na an bilog na aldaw na relihiyosong aktibidad na idto nagtao sa sainda nin oportunidad na sambahon an Diyos bilang sarong pamilya asin pakusugon an saindang pagtubod. Sinda nagsabi: “Sa samong relihiyon, an mga kumbensiyon sarong inaabang-abangan asin espesyal na okasyon kada taon.” * An korte nagdesisyon apabor sa mga magurang, na minimidbid an taunan na pangrehiyon na mga kumbensiyon kan Mga Saksi ni Jehova bilang opisyal na relihiyosong mga okasyon. Nag-apelar an Board, na ipinapangatanusan na an mga kumbensiyon kan mga Saksi ni Jehova dai puwedeng ibilang na opisyal na mga relihiyosong okasyon huling iyan mga pag-uruurugma sana, bakong espesyal na mga aldaw na maibibilang na banal, arog kan Pasko, Easter, o mga piyesta opisyal.

Kan Hulyo 27, 2015, inuyunan kan Higher Administrative Court kan Hesse an nagin desisyon kan mas hababang korte. Idineklarar kan mas halangkaw na korte na an depinisyon kan sarong opisyal na relihiyosong okasyon nakadependeng marhay sa sadiring pagmansay kan relihiyosong organisasyon. Malinaw na nahiling kan korte an pagigin magkasuway kan relihiyosong mga aktibidad asin kan mga aktibidad kan Estado, na nagsasabi: “Ta kun dai, mababalga kan Estado an katalingkasan na itinatao kan Pundamental na Ley [iyan an Konstitusyon kan Germany] sa mga simbahan saka mga relihiyoso asin ideolohikong mga asosasyon asin an pagigin independiyente kan mga ini.” An Estado “obligadong magpadanay nin ideolohikal asin relihiyosong neutralidad.”

Ginamit man na reperensiya kan mas halangkaw na korte an opisyal na website kan Mga Saksi ni Jehova, na nagpapaliwanag na ibinibilang kan mga Saksi na relihiyosong okasyon an saindang mga kumbensiyon. Sinabi kan korte na sa ginibong pagsayuma sa pakiulay kan pamilyang Falcone na tugutan an saindang aki na dai maglaog sa eskuwelahan nin sarong aldaw, an Board “sala an nagin paghusgar sa deretso kan aki sa katalingkasan sa relihiyon. . . pati man sa deretso kan mga magurang . . . na sanayon an saindang mga aki kun manungod sa relihiyon asin ideolohiya.” Nagkongklusyon an korte na an “nagin opinyon [kan Board] kontra sa neutralidad na hinahagad kan Estado.”

“An pagpartisipar sa simpleng relihiyosong seremonya puwedeng magin sarong espesyal na rason tanganing magkaigwa nin eksemsiyon sa mga leksiyon sa eskuwelahan.”—Higher Administrative Court kan Hesse

Sarong Marahayon na Edukasyon

Kan maaraman kan mga magurang ni Vivienne an paborableng desisyon, nagsabi sinda: “Bilang mga Saksi ni Jehova, mahalaga sa samo an sekular na edukasyon, asin nagmamaigot kami na itadom sa isip kan samong mga aki an kagustuhan na makanuod. Pinapahalagahan mi man na marhay an relihiyosong edukasyon huling tinutukduan kaiyan an samong mga aki na magkaigwa nin pagkamuot sa espirituwal na mga bagay asin magkaigwa nin personal na relasyon sa Diyos, na nakakatabang sa sainda na magin mamumuton, makonsiderasyon, asin responsable. Nagpapasalamat kami sa nagin desisyon kan mga awtoridad sa korte.”

Si Armin Pikl, abogado kan pamilyang Falcone, nagsabi: “An desisyon na ini nagmimidbid sa mga kumbensiyon kan mga Saksi ni Jehova bilang mga sagradong okasyon asin nagduduon giraray kan deretso kan mga magurang na tukduan an saindang mga aki uyon sa saindang relihiyosong mga paniniwala. Sa bilog nindang pag-eskuwela, an mga estudyanteng Saksi ni Jehova makikinabang sa arog kaining eksemsiyon sa klase tanganing mag-atender sa kapaki-pakinabang na mga kumbensiyon na ini. Naglalaom ako na ikokonsiderar kan hudisyal na mga awtoridad sa ibang mga nasyon an paborableng desisyon na ini pag may dinadangog sindang mga kaso may koneksiyon sa arog kaining isyu.”

^ par. 5 An pangrehiyon na kumbensiyon, na dating inaapod na pandistritong kumbensiyon, sarong taunan na relihiyosong okasyon na ginigibo kan mga Saksi ni Jehova sa bilog na kinaban. An tulong aldaw na programa nin edukasyon sa relihiyon nagtutukdo sa mga hoben saka mga may edad na na iaplikar sa saindang pang-aroaldaw na buhay an mga prinsipyo sa Bibliya.