Dumiretso sa laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Naniniwala Daw an Mga Saksi ni Jehova ki Jesus?

Naniniwala Daw an Mga Saksi ni Jehova ki Jesus?

Iyo. Naniniwala kami ki Jesus, na nagsabi: ‘Ako iyo an dalan, asin an katotoohan, patin an buhay. Dai nin siisay man na makakadulok sa Ama kun bakong huli sa sako.’ (Juan 14:6) Naniniwala kami na si Jesus nagdigdi sa daga hali sa langit asin itinao an saiyang perpektong buhay bilang tawo para magin atang na pantubos. (Mateo 20:28) Huli sa saiyang kagadanan asin pagkabuhay liwat, nagin posible para sa mga nagtutubod sa saiya na magkaigwa nin buhay na daing katapusan. (Juan 3:16) Naniniwala man kami na namamahala na ngunyan si Jesus bilang Hadi kan Kahadian nin Diyos sa langit, na sa dai na mahahaloy madara nin katuninungan sa bilog na daga. (Kapahayagan 11:15) Pero sinabi ni Jesus: ‘An Ama mas urog kisa sako.’ (Juan 14:28) Kaya dai mi sinasamba si Jesus, huling dai man kami naniniwala na siya an Diyos na Makakamhan sa Gabos.