Dumiretso sa laog

Paano Ako Magigin Sarong Saksi ni Jehova?

Paano Ako Magigin Sarong Saksi ni Jehova?

Ipinaliwanag ni Jesus sa Mateo 28:19, 20 an mga lakdang para magin sarong Saksi ni Jehova. Ipinapahiling kan tekstong iyan kun ano an dapat gibuhon nin saro tanganing magin sarong disipulo ni Cristo, kalabot diyan an pagtaram, o pagpapatotoo, dapit ki Jehova.

Lakdang 1: Aramon kun ano an itinutukdo kan Bibliya. Ininstruksiyunan ni Jesus an saiyang mga parasunod na ‘gumibo nin mga disipulo . . . , na tinutukduan sinda.’ (Mateo 28:19, 20) An tataramon na itrinadusir na “disipulo” literal na nangangahulugan na “saro na nag-aadal.” Mababasa sa Bibliya, lalo na sa mga katukduan ni Jesu-Cristo, an mga impormasyon na kaipuhan mo tanganing magkaigwa nin maugma asin nakakakontentong buhay. (2 Timoteo 3:16, 17) Nauugma kaming tabangan kang maaraman kun ano an itinutukdo kan Bibliya paagi sa libreng programa nin pag-adal sa Bibliya.​—Mateo 10:7, 8; 1 Tesalonica 2:13.

Lakdang 2: Isabuhay an mga nanunudan mo. Sinabi ni Jesus na idtong mga nakanuod dapat man na “utubon an gabos na bagay na ipinagbuot [niya].” (Mateo 28:20) Nangangahulugan ini na an pag-adal mo nin Bibliya bako sanang para madagdagan an saimong kaaraman, kundi dapat na pahiruon ka kaiyan na gumibo nin kinakaipuhan na mga pagbabago sa saimong kaisipan saka paggawi. (Gibo 10:42; Efeso 4:22-29; Hebreo 10:24, 25) An mga nag-uutob kan pagbuot ni Jesus napapahiro na gumibo nin personal na desisyon na sunudon siya paagi sa pagdusay kan saiyang buhay sa Diyos na Jehova.​—Mateo 16:24.

Lakdang 3: Magpabawtismo. (Mateo 28:19) Sa Bibliya, an bawtismo iinagid sa paglubong. (Ikumparar an Roma 6:2-4) Nagsisimbolisar iyan sa pagkagadan sa dating paagi nin pamumuhay asin kapinunan nin panibagong buhay. Kaya, an saimong bawtismo, sarong pagpapahayag sa publiko na nagibo mo na an inot na duwang lakdang na sinambit ni Jesus saka na hinahagad mo sa Diyos na magkaigwa ka nin sarong malinig na konsiyensiya.​—Hebreo 9:14; 1 Pedro 3:21.

Paano ko maaaraman kun andam na akong magpabawtismo?

Makipag-ulay sa mga elder sa kongregasyon. Kakaulayon ka ninda para masiguradong nasasabutan mo an mga bagay na kalabot sa bawtismo, naiaaplikar mo an mga nanudan mo, asin gikan sa buot mong idinusay an saimong sadiri sa Diyos.​—Gibo 20:28; 1 Pedro 5:1-3.

An mga lakdang daw na ini aplikado man sa mga aki na an mga magurang Saksi?

Iyo. Pinapadakula mi an samong mga aki “sa disiplina asin sadol ni Jehova,” siring kan ipinagbuot kan Bibliya. (Efeso 6:4) Minsan siring, mantang nagdadakula sinda, dapat sindang gumibo nin personal na desisyon para makanuod, akuon, asin iaplikar an mga itinutukdo sa Bibliya bago sinda makuwalipikar sa bawtismo. (Roma 12:2) Sa huri, an lambang indibidwal an dapat na gumibo nin desisyon dapit sa saiyang pagsamba.​—Roma 14:12; Galacia 6:5.