Iyo. Mga Kristiyano kami huli sa minasunod na dahilan:

  • Pigmamaigutan mi na sunudon na marhay an mga itinukdo asin paggawi ni Jesus.—1 Pedro 2:21.

  • Naniniwala kaming si Jesus an liyabe sa kaligtasan, na ‘dai nin ibang ngaran sa sirong nin langit na itinao sa mga tawo na paagi kaiyan kita maliligtas.’—Gibo 4:12.

  • Pag an saro nagin Saksi ni Jehova, siya nabawtismuhan na sa pangaran ni Jesus.—Mateo 28:18, 19.

  • Namimibi kami sa pangaran ni Jesus.—Juan 15:16.

  • Naniniwala kami na si Jesus an Payo, o an saro na tinawan nin awtoridad sa gabos na tawo.—1 Corinto 11:3.

Pero, dakul kaming pagkakaiba sa ibang relihiyon na inaapod man na Kristiyano. Halimbawa, naniniwala kami na itinutukdo kan Bibliya na si Jesus Aki nin Diyos, bako kabtang nin Trinidad. (Marcos 12:29) Dai kami naniniwala na imortal an kalag, na daing katapusan na pinapasakitan nin Diyos an mga tawo sa impiyerno huling dai man ini itinutukdo kan Bibliya. Dai man kami naniniwala na dapat tawan nin mga titulong nakakalabi sa iba an mga nanginginot sa mga relihiyosong aktibidad.—Parahulit 9:5; Ezequiel 18:4; Mateo 23:8-10.