Nag-aalok an mga Saksi ni Jehova nin programa nin pag-adal sa Bibliya na nagsisimbag sa dakul na hapot, arog kan:

  • Siisay an Diyos?

  • May pagmakulog daw talaga sa sako an Diyos?

  • Paano ko mapapakarhay an relasyon ming mag-agom?

  • Paano daw magigin maugma an buhay ko?

Mahihiling mo sa ibaba an simbag sa parating mga ihinahapot kan mga tawo dapit sa samong programa nin pag-adal sa Bibliya.

Paano ginigibo an pag-adal sa Bibliya? Tinutukar mi an mga tema arog kan “Diyos” o “pag-aguman” dangan sinisiyasat an manlain-lain na teksto sa Bibliya na konektado sa tema. Pigkukurukumparar mi an mga tekstong iyan para mahiling an sinasabi kan bilog na Bibliya dapit sa temang iyan. Sa siring, an Bibliya mismo an nagpapaliwanag kan sadiri kaini.

Tanganing matabangan kami sa pagkondukta nin pag-adal sa Bibliya, ginagamit mi an librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? Malinaw na ipinepresentar kan librong ini an sinasabi kan Bibliya dapit sa Diyos, ki Jesus, sa satong puturo, asin iba pa.

Gurano an pag-adal sa Bibliya? Libre an pag-adal pati an mga publikasyon na gagamiton.

Gurano kalawig an kada sesyon? Dakul an may gusto nin sarong oras o labi an lawig kan saindang pag-adal sa Bibliya surusemana. Pero puwede ming i-adjust iyan depende sa iskedyul mo.

Ano an mangyayari kun mag-request ako nin pag-adal sa Bibliya? Kun mag-request ka nin pag-adal sa Bibliya, mabisita sa saimo an sarong Saksi ni Jehova sa oras asin lugar na kumbenyente ka. Ipapahiling niya sa saimo sa laog nin pirang minuto kun paano ginigibo an pag-adal. Kun magustuhan mo, puwede mong ipagpadagos iyan.

Kun magdesisyon akong mag-adal sa Bibliya, dapat daw akong magin Saksi ni Jehova? Dai. Maugma an mga Saksi ni Jehova na tukduan an mga tawo dapit sa Bibliya, alagad dai mi pinipirit an siisay man na magin miyembro kan samong relihiyon. Imbes, may paggalang ming ipinapahiling an sinasabi kan Bibliya, na ginigirumdom na an lambang indibidwal may deretsong pilion kun ano an paniniwalaan niya.—1 Pedro 3:15.