Kan Domingo nin Enero 5, 2014, sarong grabeng aksidente an nahiling ni Serge Gerardin mantang nakasakay siya sa bus pasiring sa sarong asembleya kan Mga Saksi ni Jehova harani sa Paris, Pransia. “Sarong kotse an buminangga sa konkretong barikada saka luminayog,” an sabi niya. “Tapos tuminama iyan sa tulay, nagkalayo, asin pabaliktad na buminagsak.”

Labing 40 taon nang bombero si Serge. Bilang kapitan nin mga bombero, aram niya tulos an dapat niyang gibuhon. Nagirumduman niya: “Maski nasa ibong na tinampo kami, pinapundo ko su bus, tapos nagresponde tulos ako.” May nadangog si Serge na nagkukurahaw, “Tabang! Tabang!” Sabi niya: “Naka-amerikana ako kaidto, saka mayo lamang akong safety equipment. Pero dahil sa mga kurahaw na idto, aram kong may maililigtas pa!”

Pagrani ni Serge sa kotse, nahiling niya an sarong pasahero na dai makahiro asin tinabangan ini na makaluwas. “Sinabihan niya ako na may duwa pang tawo sa kotse,” an sabi ni Serge. “Kan mga oras na idto, dakul nang lunadan an nagpurundo. Pero dahil sa grabeng init saka kalayo, dai makarani an mga tawo.”

Nagkapirang drayber nin trak, na may darang fire extinguisher, an nagrani para tumabang. Sa panginginot ni Serge, temporaryo nindang nasigbo an kalayo. Naipit sa irarom kan kotse an drayber. Kaya inalsa ni Serge saka kan iba pa an kotse asin binutong paluwas an drayber.

“Pagkatapos, biglang kuminalayo giraray!” an sabi ni Serge. Pero may saro pang pasahero na nawalat sa kotse na nakasulot nin seat belt asin nakasuwi ini. May nag-abot man na saro pang bombero na dai man naka-duty, naka-jacket sana ini nin pang-motor. “Sinabi ko saiya na madali nang magsabog an kotse,” an sabi ni Serge, “kaya binutong mi su takyag kan lalaki para makaluwas sa lunadan.” Dai pang sarong minuto, suminabog an awto.

Kan mag-abot an mga bombero asin medics, inasikaso tulos ninda an mga biktima asin ginadan an kalayo. Huli sa mga lugad asin paso ni Serge sa kamot tinawan siya nin first aid treatment. Kan pabalik na siya sa sinakayan niyang awto para magpasiring sa asembleya, may nagkapirang tawong nagdulok ki Serge para pasalamatan siya.

Maugma si Serge na nakatabang siya. “Pagmati ko responsabilidad ko ki Jehova, na sakong Diyos, an buhay ninda. Nauugma talaga ako ta natabangan ko an mga tawong idto.”