An mga naggradwar sa Gilead isinusugo tanganing pakusugon an pangglobong organisasyon. Magdangog mantang ipinapaliwanag kan pira sa sainda an mga bagay na isinaisip ninda na nakapahiro sa sainda na magin mapagsakripisyo.