Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KANTA 99

Ribo-ribong Magturugang

Pumili nin Audio Recording
Ribo-ribong Magturugang

(Kapahayagan 7:9, 10)

 1. 1. Ribo-ribong magturugang,

  Ngunyan minilyon na.

  Sinda mga marigon,

  Mga maimbod pa.

  An gulpi niyatong bilang,

  Nagdadakula pa.

  Hali kita sa lambang nasyon,

  Rinurukyaw si Jah.

 2. 2. Ribo-ribong magturugang,

  Nagpapatotoo

  Nin maugmang bareta

  Sa gabos na tawo.

  Sa paghuhulit niyato,

  May kasakitan man.

  Pero si Cristo nagtatao

  Nin kaginhawahan.

 3. 3. Ribo-ribong magturugang,

  An iniingatan

  Sa paglilingkod ninda,

  Diyos an nagtatabang.

  Ibalangibog niyato

  An Kahadian niya.

  Ta kita kapwa trabahador

  Nin Diyos na Jehova.

(Hilingon man an Isa. 52:7; Mat. 11:29; Kap. 7:15.)