Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KANTA 4

“Si Jehova an Sakuyang Pastor”

Pumili nin Audio Recording
“Si Jehova an Sakuyang Pastor”

(Salmo 23)

 1. 1. An Pastor ko si Jehova;

  Lakad niya susundan ko.

  Mawot kan puso ko aram niya

  Pati kaipuhan ko.

  Sa sabsaban giniyahan,

  Tunay na trangkilo diyan.

  Giniyahan niyang may pagkamuot,

  Tiwasay sakong buot.

  Giniyahan sa pagkamuot,

  Tiwasay sakong buot.

 2. 2. Sa dalan mo maugmahon,

  Katanusan mo yaon.

  Nungka akong pabayaan mo

  Na mapasuhay s’imo.

  Maski nasa kadikluman

  S’imong binabantayan.

  Dai mahahandal ta yaon ka,

  Katuod asin Diyos ko.

  Daing paghandal ta yaon ka,

  Katuod asin Diyos ko.

 3.  3. O Jah, ika an Pastor ko;

  Lakad mo susundan ko.

  S’imo akong pinapakusog,

  Gabos mo ’tinatao.

  Ika makapangyarihan,

  Biyong malalauman.

  Lugod an pag-ataman mo sako

  Padagos kong makamtan.

  Lugod pag-ataman mo sako

  Padagos kong makamtan.

(Hilingon man an Sal. 28:9; 80:1.)