Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 TEMA SA COVER: MARINGIS DAW AN DIYOS?

Taano ta Sinasabi kan mga Tawo na Maringis an Diyos?

Taano ta Sinasabi kan mga Tawo na Maringis an Diyos?

NAKAKABIGLA daw an hapot sa cover kan magasin na ini? Para sa iba iyo, pero dakul ngunyan an iniisip-isip iyan—o ipinapamugtak na maringis an Diyos. Taano?

May mga nakaligtas sa natural na mga kalamidad na naghahapot: “Taano ta tinutugutan nin Diyos na mangyari an mga ini? Mayo daw siyang pakiaram? Maringis daw siya?”

Napupurisaw man an iba kun nababasa ninda sa Bibliya an mga istorya na arog kan ki Noe asin sa Baha. Iniisip ninda, ‘Kun mamumuton an Diyos, taano ta ginadan niya an gabos na tawong idto? Maringis daw siya?’

Naihapot mo na daw iyan? O mayo ka daw nin naisimbag sa mga naghahapot kun baga maringis an Diyos? Arin man diyan, pag-isipan an sarong hapot na makakatabang.

TAANO TA NAUUNGIS KITA SA KARINGISAN?

Nauungis kita sa karingisan ta may pakamati kita kun ano an tama asin sala. Ibang-iba kita sa mga hayop sa bagay na iyan. Ginibo kita kan satong Kaglalang ‘siring sa ladawan niya.’ (Genesis 1:27) Ano an buot sabihon kaiyan? Tinawan niya kita nin kakayahan na ipahiling an mga kuwalidad asin moral na pamantayan niya, an pakamati niya sa kun ano an tama asin sala. Pag-isipan: Kun hali sa Diyos an satong pakamati kun ano an tama asin sala asin may tendensiya kitang maungis sa karingisan, bako daw na nagpaparisa iyan na ikinakaungis man iyan nin Diyos?

Pinapatunayan kan Bibliya an siring na pangangatanusan ta sinisiyerto sato nin Diyos: ‘Halangkaw an sakuyang mga dalan sa saindong dalan, asin an sakuyang mga kaisipan nangungurog sa saindong mga kaisipan.’ (Isaias 55:9) Kun huhusgaran ta an Diyos na siya maringis, bako daw na binabaliktad ta an sinasabi kan Bibliya—na garo sinasabi tang mas halangkaw an dalan ta sa saiya? Rasonable nanggad na magsiyasat nguna bago magsabi nin arog kaiyan. Tibaad an dapat tang ihapot, bako na kun baga maringis an Diyos, kundi kun taano ta garo baga maringis an nagkapira sa mga ginibo niya. Para matabangan kita, pag-ulayan ta an buot sabihon nin “maringis.”

Kun sinasabi ta na an saro maringis, hinuhusgaran ta an motibo niya. An maringis na tawo nauugmang mahiling an iba na nagsasakit o mayo nin pakiaram sa kasakitan nin iba. Kaya, maringis an ama na dinidisiplina an aki niya ta nauugma siyang kulgan an buot kaini. Pero marahay an ama na dinidisiplina an aki niya para tukduan o protektaran ini. Madalion sanang mamis-interpretar an motibo. Aram ta nanggad iyan kun nahusgaran na kita nin sala.

Pag-ulayan ta an duwang dahilan kun taano ta iniisip nin nagkapira na an Diyos maringis—an natural na mga kalamidad ngunyan asin an mga paghukom nin Diyos na nababasa ta sa Bibliya. Ipinapahiling daw talaga kan mga katunayan na maringis an Diyos?