Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 RUMANI SA DIYOS

Si Jehova ‘Dai Nagpapalain’

Si Jehova ‘Dai Nagpapalain’

Nagin biktima ka na daw nin diskriminasyon? Naeksperyensiyahan mo na daw na dai matawan kan hinahagad mo, isayuma saimo an sarong serbisyo, o menuson pa ngani huli sa kulor kan kublit mo, sa pinaghalian mo, o sa estado mo sa sosyedad? Kun iyo, dai ka nagsosolo. Pero, ini an maugmang bareta: Dawa ordinaryo na sa kinaban an siring na mapang-insultong mga gibo, mayo kaiyan sa langit. ‘An Diyos dai nagpapalain nin mga tawo,’ an marigon na sinabi kan Kristiyanong apostol na si Pedro.—Basahon an Guibo 10:34, 35.

Sinabi ni Pedro an mga tataramon na iyan sa sarong pambihirang kamugtakan—sa harong kan Gentil na si Cornelio. Si Pedro na ipinangaking Judio, nabuhay sa panahon na an mga Gentil minamansay kan mga Judio na maati kaya dai nanggad puwedeng makiiba-iba sa sainda. Kaya, taano ta yaon si Pedro sa harong ni Cornelio? Huling an Diyos na Jehova an nagplano kan pagtagbuan ninda. Nagkaigwa si Pedro nin sarong bisyon hali sa Diyos na diyan sinabihan siya: ‘An lininig nin Diyos dai mo pag-apudon na maramog.’ Dai aram ni Pedro na sarong aldaw bago kaidto, nagkaigwa man si Cornelio nin bisyon, na diyan sinabihan siya nin sarong anghel na ipaapod si Pedro. (Guibo 10:1-15) Kan marisa ni Pedro na si Jehova an nagmaniobra sa bagay na iyan, dai napugulan ni Pedro na magtaram.

“Sa katotoohan,” an sabi ni Pedro, ‘ako nakakaisi na an Diyos dai nagpapalain nin mga tawo.’ (Guibo 10:34) An terminong Griego na trinadusir na ‘nagpapalain,’ o may ipinapaurog, literal na nangangahulugan na “naghihiling sa lalawgon.” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures) Mapadapit sa terminong ini, sarong iskolar an nagpaliwanag: “Nanunungod iyan sa sarong hukom na naghihiling sa lalawgon nin sarong tawo dangan naghuhukom bakong uyon sa merito kan kaso, kundi uyon sa kun gusto niya o dai niya gusto an tawong hinuhukuman.” Dai ipinapaurog nin Diyos an lalawgon nin saro sa lalawgon nin iba huli sa lahi, nasyonalidad, kamugtakan sa sosyedad, o ano man na pangluwas na mga dahilan.

Imbes, hinihiling ni Jehova kun ano an nasa puso ta. (1 Samuel 16:7; Talinhaga 21:2) Sunod, sinabi ni Pedro: ‘Sa arin man na nasyon, an natatakot saiya asin naggigibo nin katanusan iyo an inaako niya.’ (Guibo 10:35) An buot sabihon kan matakot sa Diyos iyo na igalang siya, tawan siya nin onra, asin magtiwala sa saiya, na linilikayan an ano man na ikinakaanggot niya. Kabali sa paggibo nin katanusan an gikan sa buot na paggibo nin tama sa paghiling nin Diyos. Nauugma si Jehova sa tawong an puso pano nin hararom na paggalang sa saiya, na iyo an nagpapahiro sa saro na gibuhon an tama.—Deuteronomio 10:12, 13.

Kun minadungaw si Jehova hali sa langit, an nahihiling niya saro sanang lahi—an lahi nin tawo

Kun nakaeksperyensiya ka na nin diskriminasyon o pagpalain-lain, mapaparigon ka sa sinabi ni Pedro dapit sa Diyos. Dinadagka ni Jehova an mga tawo sa gabos na nasyon pasiring sa tunay na pagsamba. (Juan 6:44; Guibo 17:26, 27) Dinadangog asin sinisimbag niya an mga pamibi kan saiyang mga parasamba ano man an saindang lahi, nasyonalidad, o kamugtakan sa sosyedad. (1 Hade 8:41-43) Makakapagtiwala kita na kun minadungaw si Jehova hali sa langit, an nahihiling niya saro sanang lahi—an lahi nin tawo. Napapahiro ka daw na makanuod nin urog pa dapit sa Diyos na ini na mayong ipinapaurog?

Isinusuherir na Babasahon sa Bibliya

Juan 17-21Guibo 1-10