Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Si Jesu-Cristo—Sinimbag an mga Hapot Niato

Si Jesu-Cristo—Sinimbag an mga Hapot Niato

 Si Jesu-Cristo—Sinimbag an mga Hapot Niato

“Ano an sabi kan kadaklan, siisay daa ako?”—⁠LUCAS 9:⁠18.

IHINAPOT iyan ni Jesus sa mga disipulo nia huling aram nia na nagkakalaenlaen an opinyon nin mga tawo dapit sa saiya. Pero, mayo nin balidong dahelan na maribaraw. Si Jesus bakong ermitanyo, na sekreto an ginigibo. Imbes, daing pag-alangan siang nakiibaiba sa mga tawo sa mga baryo asin siudad. Hayagan siang naghulit asin nagtokdo huli ta gusto niang maaraman nin mga tawo an katotoohan dapit sa saiya.​—⁠Lucas 8:⁠1.

An katotoohan dapit ki Jesus maheheling sa saiyang mga tataramon asin ginibo, na nakasurat sa apat na Ebanghelyo kan Biblia​—⁠an Mateo, Marcos, Lucas, asin Juan. An ipinasabong na rekord na iyan an basehan para sa simbag sa mga hapot niato manongod ki Jesus. *​—⁠Juan 17:⁠17.

 HAPOT: Si Jesus daw talagang nag-eksister sa kasaysayan?

SIMBAG: Iyo. Sinambit nin sekular na mga historyador, kaiba na si Josephus asin Tacitus kan enot na siglo, na si Jesus nag-eksister sa kasaysayan. Mas mahalaga dian, ipinapaheling kan mga Ebanghelyo sa nakakakombensir na paagi na si Jesus tunay na persona, bakong imbento sana. Espesipiko asin detalyado an rekord sa pagsambit nin panahon asin lugar. Halimbawa, sinambit kan kagsurat nin Ebanghelyo na si Lucas an pitong opisyal na namamahala​—⁠na an mga ngaran nasambitan kan sekular na mga historyador​—⁠tanganing patunayan an taon na pinonan ni Jesus an ministeryo nia.​—⁠Lucas 3:​1, 2, 23.

Nakakakombensir an ebidensia na si Jesus nag-eksister sa kasaysayan. “An kadaklan na parasiyasat maadmitir na an tawong inaapod na Jesus na taga Nazaret talagang nabuhay kan enot na siglo,” an sabi kan librong Evidence for the Historical Jesus.

HAPOT: Si Jesus daw talagang Dios?

SIMBAG: Dai. Nungkang inisip ni Jesus na sia kapantay nin Dios. Sa kabaliktaran, paorootro niang ipinaheling na sia mas hababa ki Jehova. * Halimbawa, si Jehova inapod ni Jesus na “Dios ko” asin “ika sana an tunay na Dios.” (Mateo 27:46; Juan 17:⁠3) Solamenteng an saro na may mas hababang posisyon an magamit nin arog kaiyan na pananaram sa pag-apod sa iba. An sarong trabahador na inaapod an among nia na “boss ko” o “an namamahala” malinaw na naniniwala na mas hababa an posisyon nia.

Saro pa, ipinaheling ni Jesus na sia iba man sa Dios. Sarong beses, sinabi ni Jesus sa mga nagkokontra sa saiya, na nagkuestion sa autoridad nia: ‘Sa saindong katogonan nasusurat, na an patotoo nin duwang tawo totoo. Ako iyo an nagpapatotoo dapit sa sako man sana, asin an Ama na nagsugo sako nagpapatotoo dapit sako.’ (Juan 8:​17, 18) Si Jesus seguradong iba man ki Jehova. May iba pa daw na paagi na masasabing sinda duwang nagpapatotoo o testigo? *

HAPOT: Si Jesus daw saro sanang marahay na tawo?

SIMBAG: Dai. Sia orog pa nanggad dian. Aram ni Jesus na sia may nagkapirang mahalagang papel sa pag-otob kan kabotan nin Dios. Uni an nagkapira dian:

‘Bogtong na Aki nin Dios.’ (Juan 3:18) Aram ni Jesus kun saen sia hale. An totoo, nagpoon an buhay nia haloy pa bago sia mamundag digdi sa daga. ‘Ako naghilig [o, nagbaba] hale sa langit,’ an sabi nia. (Juan 6:38) Si Jesus an enot na linalang nin Dios, asin sia nagtabang sa paglalang kan gabos na iba pang bagay. Bilang an solamente na direktang linalang nin Dios, tama sanang apodon si Jesus na ‘bogtong na Aki nin Dios.’​—⁠Juan 1:​3, 14; Colosas 1:​15, 16.

‘Aki nin tawo.’ (Mateo 8:20) Dakol na beses na inapod ni Jesus an saiyang sadiri na ‘Aki nin tawo,’ gamit an ekspresyon na maheheling nin mga 80 beses sa mga Ebanghelyo. Ipinaparisa kan ekspresyon na ini na sia nagin tawo talaga asin bakong Dios na nagsulot nin hawak na tawo. Paano namundag bilang tawo an bogtong na Aki nin Dios?  Paagi sa banal na espiritu, ibinalyo ni Jehova an buhay kan Aki nia sa matris kan Judiong birhen na si Maria, kaya nangidam sia. Bilang resulta, namundag si Jesus na mayong kasalan asin perpekto.​—⁠Mateo 1:18; Lucas 1:35; Juan 8:⁠46.

“Paratokdo.” (Juan 13:13) Lininaw ni Jesus na an gibohon na itinao sa saiya nin Dios iyo an ‘pagtokdo asin paghulit kan ebanghelyo,’ o maogmang bareta, dapit sa Kahadean nin Dios. (Mateo 4:23; Lucas 4:43) Ipinaliwanag nia sa malinaw asin simpleng marhay na paagi kun ano an Kahadean nin Dios asin kun ano an gigibohon kaiyan sa pag-otob kan kabotan ni Jehova.​—⁠Mateo 6:​9, 10.

“An Tataramon.” (Juan 1:⁠1) Si Jesus nagserbing Tagapagtaram nin Dios​—⁠an paaging ginamit nin Dios sa pagtao nin impormasyon asin instruksion sa iba. Si Jesus ginamit ni Jehova tanganing ipaabot an mensahe Nia sa mga tawo digdi sa daga.​—⁠Juan 7:​16, 17.

HAPOT: Si Jesus daw an ipinanugang Mesiyas?

SIMBAG: Iyo. Ihinula sa Biblia an pag-abot kan Mesiyas, o Cristo, na nangangahulogan na “Linahidan.” An Ipinanugang ini magkakaigwa nin pangenot na papel sa pag-otob kan katuyohan ni Jehova. Sarong beses, may Samaritana na nagsabi ki Jesus: ‘Naaaraman ko na an Mesiyas madigdi, an inaapod na Cristo.’ Dangan, direktang sinabi sa saiya ni Jesus: “Ako na nagtataram saimo, iyo sia.”​—⁠Juan 4:​25, 26.

Igwa daw nin ano man na prueba na si Jesus talaga an Mesiyas? May tolong ebidensia na makosogon kun pag-iiribanon, arog sa fingerprint na saro sanang tawo an ipinapamidbid. Si Jesus daw an itinotokdo kaiyan? Estudyare ini:

Lahing ginikanan nia. Ihinula kan Biblia na an Mesiyas magikan ki Abraham asin maagi sa pamilya ni David. (Genesis 22:18; Salmo 132:​11, 12) Si Jesus naggikan sa saindang duwa.​—⁠Mateo 1:​1-16; Lucas 3:​23-38.

Naotob na mga hula. An Hebreong Kasuratan kadakol nin hula dapit sa buhay kan Mesiyas digdi sa daga, kaiba na an mga detalye manongod sa pagkamundag asin kagadanan nia. Naotob ki Jesus an gabos na hulang iyan. Uni an nagkapira: Namundag sia sa Betlehem (Miqueas 5:2; Lucas 2:​4-11), inapod sia hale sa Egipto (Oseas 11:1; Mateo 2:15), asin ginadan sia na mayo ni saro sa mga tolang nia an nabari (Salmo 34:20; Juan 19:​33, 36). Imposibleng minaniobra ni Jesus an mga pangyayari sa buhay nia tanganing maotob an gabos na hula dapit sa Mesiyas. *

Patotoo mismo nin Dios. Kan ipangaki si Jesus, nagsugo an Dios nin mga anghel tanganing sabihan an mga pastor na namundag na an Mesiyas. (Lucas 2:​10-14) Durante kan ministeryo ni Jesus, nagkapirang beses na nagtaram mismo an Dios hale sa langit, na ipinapahayag an pag-oyon nia ki Jesus. (Mateo 3:​16, 17; 17:​1-5) Tinawan ni Jehova si Jesus nin kapangyarihan na gumibo nin makangangalas na mga milagro, na orog pang nagpatunay na si Jesus an Mesiyas.​—⁠Guibo 10:⁠38.

 HAPOT: Taano ta si Jesus kaipuhan na magsakit asin magadan?

SIMBAG: Huling mayo nin kasalan, si Jesus dai kutana dapat magsakit. Dai man sia dapat ipako sa harigi na garo sana sarong kriminal asin pabayaan dian na magadan sa makasusupog na paagi. Pero, inaasahan ni Jesus an siring na pagmaltrato asin gikan sa boot na inako iyan.​—⁠Mateo 20:​17-19; 1 Pedro 2:​21-23.

An mga hula dapit sa Mesiyas nagsasabi na sia kaipuhan na magsakit asin magadan tanganing tahoban an mga kasalan nin iba. (Isaias 53:5; Daniel 9:​24, 26) Sinabi mismo ni Jesus na sia nagdigdi tanganing “magtao kan saiyang buhay sa pagtubos sa kabalakidan,” o sa dakol na tawo. (Mateo 20:28) An mga nagtutubod sa nakakabalukat na halaga kan saiyang sakripisyong kagadanan may paglaom na makatalingkas sa kasalan saka kagadanan asin mabuhay sagkod lamang sa Paraiso digdi sa daga. *​—⁠Juan 3:16; 1 Juan 4:​9, 10.

HAPOT: Makakatubod daw talaga kita na si Jesus binuhay liwat hale sa mga gadan?

SIMBAG: Iyo. Talagang inaasahan ni Jesus na sia bubuhayon hale sa mga gadan. (Mateo 16:21) Minsan siring, mahalagang tandaan na dai noarin man sinabi ni Jesus asin kan mga kagsurat kan Biblia na sia mabubuhay hale sa mga gadan sa natural na paagi. An siring na ideya bakong kapanipaniwala. Imbes, sinabi kan Biblia: ‘Sia binuhay liwat nin Dios, pakahubada kan mga sakit nin kagadanan.’ (Guibo 2:24) Kun inaako niato na may Dios asin na sia an Kaglalang kan gabos na bagay, kun siring, igwa kita kan gabos na dahelan na magtubod na kaya niang buhayon an Aki nia hale sa mga gadan.​—⁠Hebreo 3:⁠4.

Igwa daw nin masasarigan na ebidensia na si Jesus binuhay liwat? Pag-isipan an minasunod.

Patotoo kan mga nakaheling mismo. Mga 22 na taon pagkagadan ni Jesus, nagsurat si apostol Pablo na may labing 500 na nakaheling mismo sa binuhay liwat na si Jesus asin na an kadaklan sa sainda buhay pa kan panahon na isurat ini ni Pablo. (1 Corinto 15:⁠6) Tibaad dai paniwalaan an saro o duwang testigo, pero siisay an makakapahimutik sa testimonya nin 500 na nakaheling mismo?

Masasarigan na mga testigo. An enot na mga disipulo ni Jesus​—⁠na nasa daing kaagid na kamugtakan na maaraman an totoong nangyari​—⁠makosog an boot na nagbalangibog na si Jesus binuhay liwat. (Guibo 2:​29-32; 3:​13-15) Sa katunayan, para sa sainda mahalagang marhay sa Kristianong pagtubod an paniniwala sa saiyang pagkabuhay liwat. (1 Corinto 15:​12-19) An mga disipulong idto andam na magadan imbes na talikdan an pagtubod ninda ki Jesus. (Guibo 7:​51-60; 12:​1, 2) May midbid ka daw na siisay man na andam na magadan para sa sarong bagay na aram niang kaputikan?

Natokar na niato an mga simbag kan Biblia sa anom na pangenot na hapot dapit ki Jesus. Malinaw na sinasabi sa sato kan mga simbag na iyan kun siisay si Jesus. Pero, talaga daw na mahalaga an mga simbag na iyan? Sa ibang pagtaram, importante daw kun ano an pipilion mong tubodon manongod ki Jesus?

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 4 Para sa paliwanag kun paano magkalaen an mga Ebanghelyo kan Biblia asin an palsipikadong mga isinurat dapit ki Jesus, helingon an artikulong ““Apokripal na mga Ebanghelyo​—⁠Nakatagong mga Katotoohan Dapit ki Jesus?” sa pahina 18-19.

^ par. 9 Sa Biblia, Jehova an personal na ngaran nin Dios.

^ par. 10 Para sa mas detalyadong paliwanag, helingon an artikulong “Pakikipag-olay sa Sarong Kagharong​—⁠Dios daw si Jesus?” sa pahina 20-22.

^ par. 21 Para sa lista nin nagkapira sa mga hula na naotob ki Jesus, helingon an pahina 200 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?

^ par. 25 Para sa dugang pang impormasyon manongod sa nakakatubos na halaga kan kagadanan ni Jesus, helingon an kapitulo 5 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?