Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Si Abraham—Tawong May Kapakumbabaan

Si Abraham—Tawong May Kapakumbabaan

 Si Abraham—Tawong May Kapakumbabaan

Si Abraham nakatukaw sa laog kan tolda nia, na nagpapaharohayahay mantang nasa kainitan an aldaw. Mantang nagheheling sa harayo, natanaw nia an tolong lalaki na nagbibisita sa lugar ninda. * Daing pag-alangan na nagdalagan sia tanganing sabaton an mga bisita, na inaagda sindang magpahingalo nin dikit tanganing maistimar nia. Inalok nia sinda nin “sarong . . . tinapay,” alagad magarbo an ihinanda nia, na may tinapay na bagong luto, mantikilya, gatas, saka primera klase asin malomoy na karne. Kan ipuesto nia ini sa mga bisita, nagpaheling sia bako sanang nin pambihirang pagkamapag-istimar kundi nin tunay na kapakumbabaan man, arog kan maheheling niato.—Genesis 18:1-8.

ANO AN KAPAKUMBABAAN? Iyan pagigin mayo nin kapalangkawan o kapaabaw-abawan. Nasasabotan nin sarong mapakumbaba na minsan paano an iba mas marahay kisa sa saiya. (Filipos 2:3) Nagdadangog sia sa mga suhestion nin iba, asin andam siang gumibo nin hababang klase nin gibohon para sa sainda.

PAANO SI ABRAHAM NAGPAHELING NIN KAPAKUMBABAAN? Ikinaogma nia na paglingkodan an iba. Arog kan nasambitan sa itaas, kan maheling nia an tolong bisita, inasikaso nia tolos-tolos an pangangaipo ninda. An agom niang si Sara nagpreparar tolos nin kakanon. Pero, mangnoha kun siisay man an haros nag-asikaso: si Abraham an nagdalagan tanganing sabaton an mga bisita, sia an nag-alok sa sainda nin makakakan, sia an nagdalagan tanganing pumili nin bubunoon hale sa ataman na mga baka, asin sia an nagpuesto kan gabos na kakanon sa mga bisita. Imbes na ipagibo an gabos sa mga surugoon nia, an mapakumbabang tawong ini iyo mismo an nag-asikaso kan hababang klaseng gibohon na iyan. Dai nia inisip na makakapababa sa dignidad nia an paglilingkod sa iba.

Nagdangog sia sa mga suhestion kan mga nasasakopan nia. Pira sanang pag-oolay ni Abraham asin Sara an nakasurat sa Biblia. Pero, duwang  beses tang mababasa na si Abraham nagdangog sa mga ideya ni Sara asin sinunod iyan. (Genesis 16:2; 21:8-14) Sa saro sa pag-oolay na iyan, an suhestion ni Sara ‘magabat na gayo’ sa boot ni Abraham kan primero. Pero, kan sabihon sa saiya ni Jehova na marahay man an suhestion ni Sara, mapakumbabang nag-oyon si Abraham asin ginibo iyan.

ANO AN MGA LEKSION PARA SA SATO? Kun talagang mapakumbaba kita, maoogma kitang paglingkodan an iba. Magigin magayagaya kita sa paggibo nin ano man na makakaya niato tanganing magin mas komportable an buhay ninda.

Ikakapaheling man niato an kapakumbabaan paagi sa reaksion niato sa mga suhestion nin iba. Imbes na sayumahan an sarong ideya huli sana ta bako iyan an nasa isip niato, madonong man na akoon niato an mga sinasabi nin iba. (Talinhaga 15:22) An siring na pagigin bukas an isip lalo nang kapakipakinabang sa mga igwa nin autoridad. “Nanodan ko na an sarong marahay na namamayo minagibo nin paagi na dai mag-aalangan an mga indibiduwal na sabihon an nasa boot ninda,” an sabi nin eksperyensiadong superbisor na si John. Sinabi pa nia: “Kaipuhan an kapakumbabaan tanganing admitiron na an saro na nasa superbisyon mo puedeng igwa nin mas marahay na pamamaagi kisa sa saimo. An totoo, mayo ni saro—dawa an namamayo—an nakakaaram kan gabos na marahay na ideya.”

Kun inaarog niato si Abraham paagi sa pagdangog sa mga suhestion nin iba asin sa paggibo nin hababang klase nin gibohon para sa sainda, nakakamtan niato an pag-oyon ni Jehova. Iyo nanggad, “tinutumang nin Dios an magña maabhao, asin tinatawan nin biyaya an magña mapakumbaba.”—1 Pedro 5:5.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 2 Minsan ngani tibaad dai narealisar ni Abraham kan primero, an mga bisitang ini mga mensaherong anghel palan nin Dios.—Hebreo 13:2.