Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Maninigo daw na Bunyagan, o Bautismohan, an mga Omboy?

Maninigo daw na Bunyagan, o Bautismohan, an mga Omboy?

 Naghahapot an mga Parabasa . . .

Maninigo daw na Bunyagan, o Bautismohan, an mga Omboy?

▪ “Natakot ako na an sadit kong tugang na si John magdadanay sa Limbo,” an sabi ni Victoria. Taano ta igwa sia nin siring na pagkatakot? “Nagadan si John bago sia mabunyagan,” an paliwanag nia, “asin sabi nin sarong Katolikong padi, sa dahelan na iyan, si John magdadanay sa Limbo sagkod lamang.” Seguradong makatatakot an siring na ideya, alagad sono daw iyan sa Biblia? Itinotokdo daw kan Biblia na an mga aking nagadan na dai nabautismohan magdadanay sa purgatoryo sagkod lamang?

Itinotokdo talaga kan Biblia na maninigong bautismohan an mga Kristiano. Ininstruksionan ni Jesus an saiyang mga parasunod: “Guibohon nindong discipulo an gabos na nacion, na buniagan nindo sinda sa gñaran nin Ama asin nin Aki patin nin Espiritu Santo: Na tokdoan nindo sinda na otobon an gabos na bagay na ipinagboot ko saindo.” (Mateo 28:19, 20) Mangnohon na an mga babautismohan dapat na mga disipulo ni Jesus. An boot sabihon, sinda mga indibiduwal na nakanood na manongod ki Jesus asin piniling magsunod sa saiya—sarong desisyon na siempre dai magigibo nin sarong omboy.

Dawa siring, dakol an nag-iinsistir na an pagboot na iyan ni Jesus aplikado man sa saradit na aki. “An gabos dapat na mabautismohan, pati na an mga omboy,” an pag-insistir ni Richard P. Bucher, sarong Luteranong pastor. Sia nagsabi pa: “Kun sinda dai papabunyagan, dai man sinda papatawadon asin sinda mamemeligro na kondenaron sagkod lamang.” Pero, sa katunayan, an siring na mga komento minakontra sa mga katokdoan ni Jesus sa kisiera tolong paagi.

Enot, dai itinokdo ni Jesus na maninigong bautismohan an mga omboy. Taano ta mahalaga an katunayan na iyan? Isip-isipa: Maigot na itinokdo ni Jesus sa saiyang mga disipulo an manongod sa mga kahagadan nin Dios. Kun beses, inootro nia an pangenot na mga katokdoan. Taano? Tanganing masierto na nasabotan kan saiyang mga disipulo an punto. (Mateo 24:42; 25:13; Marcos 9:34-37; 10:35-45) Pero, dai ngani nia itinokdo dawa sarong beses na maninigong bautismohan an mga omboy. Nalingawan daw sana ni Jesus na sambiton an kahagadan na iyan? Imposible! Daing duwa-duwa na kun dapat bautismohan an mga omboy, sinabi kutana iyan ni Jesus.

Ikaduwa, nungkang itinokdo ni Jesus na igwa nin siisay man na nagsasakit pagkagadan. Nagtutubod sia sa Kasuratan na malinaw na nagsasabi: “An mga buhay nakakaaram na sinda magagadan, alagad an mga gadan mayo ni anong pakaaram.” (Qohelet [Parahulit] 9:5, An Banal na Biblia) Aram ni Jesus na an mga gadan dai nagsasakit sa purgatoryo, sa Limbo, sa nagkakalayong impierno, o sa arin man na iba pang lugar. Imbes, itinokdo nia na sinda mayong pakaaram, na garo torog.—Juan 11:1-14.

Ikatolo, itinokdo ni Jesus na “an gabos na nasa lolobgñan” mabubuhay liwat. (Juan 5:28, 29) Daing duda, kaiba digdi an minilyon na nungkang nabautismohan. Pagkabuhay liwat, sinda magkakaoportunidad na manodan an mga kahagadan nin Dios asin mabuhay sagkod lamang sa Paraiso digdi sa daga. *Salmo 37:29.

Kun siring, malinaw nanggad na dai itinotokdo kan Biblia na maninigong bautismohan an mga omboy.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 8 Tanganing makanood nin orog pa manongod sa Paraiso sa daga asin sa paglaom na pagkabuhay liwat, helingon an kapitulo 3 asin 7 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.