Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Nag-ako Sia nin Karangahan sa Saiyang Dios

Nag-ako Sia nin Karangahan sa Saiyang Dios

 Arogon an Saindang Pagtubod

Nag-ako Sia nin Karangahan sa Saiyang Dios

SI Elias nagdadalagan mantang nag-ooran asin nagdidiklom an langit. Harayo pa sia sa Jezreel, asin may edad na sia. Pero, daing kapagalan siang nagdadalagan, huli ta an mismong “kamot ni Jehova” nagtatabang sa saiya. Nakamate sia nin kosog na siertong dai pa nia namatean kasuarin man, mala ta naenotan pa nia an mga kabayong nagguguyod sa karuwahe ni Hadeng Ahab!—1 Hade 18:46.

Ngonyan, harayoon na sia ki Hadeng Ahab, asin halawig pa an babaklayon nia. Imahinara si Elias na nagkikimatkimat huli sa pagtama nin oran sa saiyang mga mata mantang sia nagdadalagan, na iniisip an mga nangyari sa pinakamakasaysayan na aldaw kan saiyang buhay. Daing duda, mamuraway na kapangganahan idto para sa Dios ni Elias na si Jehova asin sa tunay na pagsamba. Huling harayo na sia asin madiklom an langit dahel sa maraot na panahon, dai na nia maheling an Bukid nin Carmelo, na duman ginamit sia ni Jehova tanganing daogon sa makapangyarihan asin milagrosong paagi an pagsamba ki Baal. Ginatos na propeta ni Baal an nabuyagyag bilang maraoton na mga impostor asin tama sanang ginaradan sinda. Dangan namibi si Elias ki Jehova na logod matapos na an tigmara na nagpasakit sa daga sa laog nin tolo may kabangang taon. Uminoran man nanggad! *1 Hade 18:18-45.

Mantang nagdadalagan si Elias sa 30 kilometros na dalan pa-Jezreel, tibaad iniisip nia na sa katapustapusi magkakaigwa na nin dakulang pagbabago. Dapat nang magbago si Ahab! Pagkatapos kan naheling nia, siertong mayo na siang pagpipilian kundi bayaan an pagsamba ki Baal, pugolan an saiyang reynang si Jezebel, asin paontokon an persekusyon sa mga lingkod ni Jehova.

Kun an mga nangyayari garo baga kaoyon kan gusto niato, natural sanang minakosog an satong paglaom. Tibaad imahinaron niato na padagos nang magrarahay an kamugtakan ta, na tibaad iniisip pa ngani na mawawara na an pinakamasakit na mga problema niato. Bakong makangangalas kun nag-isip si Elias nin siring kaiyan huling sia ‘sarong tawo na may mga pakamate siring kan sa sato.’ (Santiago 5:17) Pero, an totoo, dai pa tapos an mga problema ni Elias. Sa katunayan, pirang oras na sana makakamate na sia nin grabeng takot asin kamondoan, kaya mamawoton na niang magadan. Ano an nangyari? Asin paano tinabangan ni Jehova an propeta nia na pakosogon giraray an saiyang boot asin pagtubod? Helingon ta.

Dai Linalaoman na Pagbabago nin mga Pangyayari

Pag-abot ni Ahab sa palasyo nia sa Jezreel, nagpaheling daw sia nin pagbabago, na sia mas espirituwal nang tawo? Mababasa niato: ‘Si Ahab tuminao nin bareta ki Jezebel kan gabos na ginibo ni Elias, kun baga paano si paggadan nia sa tarom nin hamo kan gabos na mga propeta.’ (1 Hade 19:1) Mangnoha na dai sinambit ni Ahab an Dios ni Elias na si Jehova kan isinaysay nia an mga nangyari sa aldaw na idto. Huling sia makalaman, minansay nia na gibo sana nin tawo—“guinibo ni Elias”—an milagrosong mga pangyayari kan aldaw na idto. Malinaw nanggad, dai nia nanodan na igalang si Jehova Dios. Asin ano an nagin reaksion kan mapamalos na si Jezebel?

 Naanggot siang marhay! Huli kaiyan, ipinaabot nia an mensaheng ini ki Elias: “Siring man logod an guibohon sakuya kan magña dios, asin siring man logod na dagdagan ako ninda, kun noodma sa aga sa magña panahon na ini dai ko guibohon sa saimong buhay an siring sa guinibo mo sa sainda.” (1 Hade 19:2) Makatatakot nanggad an humang ini nin paggadan! Garo man sana nagsumpa si Jezebel na sia mismo an maninigong magadan kun dai nia ikapagadan si Elias sa aldaw na iyan tanganing ibalos an mga propeta ni Baal. Imahinara si Elias na napagmata sa sarong simpleng dagosan sa Jezreel sa bangging idto na maraot an panahon—tangani sanang madangog an makatatakot na mga tataramon na idto sa mensahero kan reyna. Ano an epekto kaiyan sa saiya?

Nadaog nin Takot Asin Pangluluya nin Boot

Kun sa paghona ni Elias tapos na an pakikilaban sa pagsamba ki Baal, napasala sia. Dai nagbago si Jezebel. Ipinagadan na nia an kadaklan sa maimbod na kairiba ni Elias, asin ngonyan, garo si Elias na an masunod. Sinasabi sa sato kan Biblia: “Natakot si Elias.” (BPV) * Naimahinar daw ni Elias an posibleng makaturotristeng pagpagadan sa saiya ni Jezebel? Kun pigparaisip nia iyan, mangluluya talaga an boot nia. Ano man an naisip ni Elias, “nagdulag siya” tanganing iligtas an saiyang buhay.—1 Hade 18:4; 19:3, BPV.

Bako sanang si Elias an maimbod na tawong nadaog nin takot. Pakalihis nin halawig na panahon, iyan man an nangyari ki apostol Pedro. Halimbawa, kan pangyarihon ni Jesus na lumakaw si Pedro sa tubig kaiba Nia, an apostol nagpoon na ‘magheling sa doros.’ Dangan natakot sia asin nagpoon na mag-irarom. (Mateo 14:30) Sa siring, an mga halimbawa ni Pedro asin Elias nagtotokdo nin mahalagang leksion sa sato. Kun gusto tang mapagdanay an satong kosog nin boot, dai niato pagparaisipon an mga peligrong ikinakatakot niato. Kaipuhan na magdanay kitang nakakonsentrar sa Gikanan kan satong paglaom asin kosog.

“Tama Na!”

Huli sa takot, duminulag si Elias patimog-solnopan mga 150 kilometros pasiring sa Beer-seba, sarong banwaan na harani sa timog na linderos nin Juda. Binayaan nia duman an saiyang katabang asin solo siang nagpasiring sa kaawagan. Sinasabi kan rekord na ‘sarong aldaw siang nagbaklay,’ kaya maiimahinar niato na nagpoon siang maglakaw pagsirang kan saldang, na minalataw na mayo siang darang ano man na kakanon o gamit. Huli sa grabeng kamondoan asin takot, nagmaigot siang maglakaw sa kaawagan na masakit an kamugtakan mantang mainiton an saldang. Mientras na nagsosolnop an saldang, nawaran na nin kosog si Elias. Sa grabeng kapagalan, tuminukaw sia sa sirong nin poon nin retama—an pinakaharaning masisirongan nia sa alang na lugar na idto.—1 Hade 19:4, An Banal na Biblia.

 Huling desperadong marhay si Elias, namibi sia asin hinagad niang magadan na logod sia. Sinabi nia: “Bako akong mas marhay kisa sakong mga magurang.” Aram nia kaidto na an saiyang mga magurang o ginikanan kabokabo asin tolang na sana sa lolobngan, na mayo nang magigibong ano man dawa kiisay. (Parahulit 9:10) Namatean ni Elias na arog man sia kaiyan kadaing halaga. Kaya sia nag-agrangay: “Tama na!” Ano pa an dahelan na mabuhay?

Nakakabigla daw na maaraman na nangluyang gayo an boot nin sarong lingkod nin Dios? Dai man. An nagkapirang maimbod na tawo sa rekord kan Biblia sinasabing nakamate man nin grabeng kamondoan kaya minawot pa ngani nindang magadan—kabilang dian si Rebeca, Jacob, Moises, asin Job.—Genesis 25:22; 37:35; Bilang 11:13-15; Job 14:13.

Ngonyan, nabubuhay kita sa “magña panahon na makahahandal,” kaya bakong makangangalas na dakol na tawo, dawa maimbod na mga lingkod nin Dios, an pinangluluyahan nin boot kun beses. (2 Timoteo 3:1) Kun siring kaiyan kasakit an kamugtakan mo, arogon an halimbawa ni Elias dapit digdi: Biyong ipahayag sa Dios an saimong namamatean. Total, si Jehova an “Dios nin bilog na karagñahan.” (2 Corinto 1:3) Rinanga daw nia si Elias?

Tinabangan ni Jehova an Saiyang Propeta

Ano sa paghona mo an namatean ni Jehova kan maheling nia hale sa langit an saiyang namomotan na propeta na nakahigda sa sirong kan kahoy na iyan sa kaawagan asin nakikimaherak na magadan na sana sia? Ipinaparisa kan Biblia an simbag. Kan makatorog si Elias, nagsugo si Jehova nin anghel sa saiya. Maboot na pinukaw kan anghel si Elias paagi sa pagduta sa saiya asin nagsabi ini: “Magbagñon ka, komakan ka.” Siring an ginibo ni Elias, huling may kabootan na nag-andam an anghel nin simpleng kakanon na mainit asin bagong tinapay saka tubig para sa saiya. Nagpasalamat man lamang daw sia sa anghel? An sinasabi sana kan rekord iyo na an propeta nagkakan asin nag-inom saka nagtorog giraray. Huli daw sa grabeng kamondoan kaya dai na sia nakataram? Ano man an dahelan, pinukaw giraray sia kan anghel, na posibleng kan maagahon na. Sa giraray, sinabihan nia si Elias, “Magbagñon ka, komakan ka,” asin sinabi pa nia an mga tataramon na ini, “huli ta halauig pa an dalan [pagbaklay] na natatada sa saimo.”—1 Hade 19:5-7.

Huli sa pakasabot na itinao nin Dios, aram kan anghel kun saen maduman si Elias. Aram man nia na dai kakayanon ni Elias an pagbaklay sa sadiri nia sanang kosog. Nakakaranga nanggad na maglingkod sa Dios na nakakaaram kan mga gusto niatong maabot asin kan satong mga limitasyon nin orog kisa sa sato! (Salmo 103:13, 14) Paano nakinabang si Elias sa kakanon na idto?

Mababasa niato: “Tominindog man [nanggad] sia asin nagkakan asin naginom siya; asin lominakao sia na may kabagsikan kan kakanon na idto sa laog nin apat na polong aldao asin apat na polong bangui, sagkod sa bukid kan Dios, na iyo an Horeb.” (1 Hade 19:8) Nag-ayuno si Elias nin 40 aldaw asin 40 banggi arog ni Moises na naenot sa saiya nin mga anom na siglo asin ni Jesus na nabuhay haros sampulong siglo pagkagadan nia. (Exodo 34:28; Lucas 4:1, 2) Dai man nahale kan kakanon na idto an gabos na problema nia, alagad sinusteniran sia kaiyan sa milagrosong paagi. Imahinara an gurang nang si Elias na nagmamaigot sa pagbaklay sa mayong dalan na kaawagan aroaldaw sa laog nin haros saro may kabangang bulan!

Tinatabangan man ni Jehova an mga lingkod nia ngonyan, bakong paagi sa milagrosong materyal na pagkakan, kundi sa mas mahalaga nanggad na paagi. Tinatabangan nia sa espirituwal an saiyang mga lingkod. (Mateo 4:4) An pakanood dapit sa Dios paagi sa saiyang Tataramon asin mga publikasyon na maingat na ibinasar sa Biblia nakakasustenir  sa sato sa espirituwal. Tibaad dai man mahale an gabos na problema niato huli sa pagkua nin siring na espirituwal na kakanon, alagad matatabangan kita kaiyan na matagalan an garo baga dai makakayanan na mga kamugtakan. Minagiya man iyan pasiring sa “buhay na dai nin katapusan.”—Juan 17:3.

Naglakaw si Elias nin haros 320 kilometros sagkod na sa katapustapusi makaabot sia sa Bukid nin Horeb, kun saen nagpaheling si Jehova Dios kaidto ki Moises, paagi sa anghel, sa naglalaad na palongpong, asin kan huri duman nakipagtipan si Jehova sa Israel kan tipan na Ley. Nagsirong si Elias sa sarong kueba.

Kun Paano ni Jehova Rinanga Asin Pinakosog an Saiyang Propeta

Sa Horeb, an “tataramon” ni Jehova—na malinaw na ipinaabot paagi sa sarong espiritung mensahero—naghapot: ‘Ano an saimong ginigibo digdi Elias?’ Posibleng marhay na ihinapot iyan sa maboot na paagi, huling ibinilang iyan ni Elias na pangagda na lubos na ipahayag an namamatean nia. Asin iyan an ginibo nia! Sia nagsabi: “Nakamate ako nin sarong buhay na pagmakulog huli ki Jehova na Dios kan magña ejercito; huli ta an magña aki ni Israel nagbaya kan saimong tipan, guinaraba ninda an saimong magña altar, asin guinaradan ninda sa tarom nin hamo an saimong magña profeta: asin ako sana an natada, asin pinaghaharanap ako sa paghale sakuya kan sakuyang buhay.” (1 Hade 19:9, 10) Ihinahayag kan mga tataramon ni Elias an kisiera tolong rason kan saiyang pangluluya.

Enot, namatean ni Elias na daing kamanungdanan an ginibo nia. Sa ibong nin dakol na taon na sia ‘nakakamate nin buhay na pagmakolog’ sa paglilingkod ki Jehova, na ibinibilang niang pinakamahalaga an sagradong ngaran nin Dios asin an pagsamba sa Saiya, naheling ni Elias na garo baga mas nagraraot sana an kamugtakan. An banwaan nagdadanay na daing pagtubod asin rebelyoso, mantang padagos na naglalakop an falsong pagsamba. Ikaduwa, namatean ni Elias na solo na sana sia. “Ako sana an natada,” an sabi nia, na garo baga solo na sana siang lingkod ni Jehova sa nasyon. Ikatolo, natakot si Elias. Ginaradan na an dakol sa kairiba niang propeta, asin aram niang sia na an masunod. Tibaad bakong madali para ki Elias na admitiron an mga namamatean niang idto, alagad dai nia tinogotan na madaog sia nin amor propio asin pagkapasupog. Nagtao sia nin marahay na halimbawa sa gabos na maimbod na tawo paagi sa pagpamibi, na lubos na ipinapahayag sa Dios an nasa boot nia.—Salmo 62:8.

Ano an ginibo ni Jehova dapit sa takot asin kahaditan ni Elias? Sinabihan kan anghel si Elias na tumindog sa entrada kan kueba. Nagsunod sia dawa dai nia aram kun ano an mangyayari. Biglang duminoros nin makosog! Siertong nagresulta iyan sa nakakabungog na hagubuhob, huling iyan makosogon kaya binaraak kaiyan an mga bukid asin kantil. Imahinara si Elias na nagpoprobar na takopan an mga mata nia mientras na kinakapotan nin higot an saiyang mahibog asin simplehon na gubing na gibo sa balukag mantang tinatamaan ini nin makosog na doros. Dangan hiningoa niang dai matumba kan mayugyug an daga huli sa linog! Dai pa  ngani sia nauulian kan may biglang luminakop na dakulang kalayo, kaya napiritan siang lumaog giraray sa kueba tanganing dai sia mapaso kan grabeng init.—1 Hade 19:11, 12.

Sa kada pangyayaring idto, ipinapagirumdom sa sato kan pagkasaysay na mayo si Jehova sa pambihirang pagpaheling na ini nin puersa kan naturalesa. Aram ni Elias na si Jehova bakong eroestorya sanang dios kan naturalesa, arog ni Baal, na inoomaw kan nadayang mga parasamba kaini bilang an “Nakasakay sa mga Panganoron,” o an nagdadara nin oran. Si Jehova an tunay na Gikanan nin gabos na makangangalas na puersa sa naturalesa, asin mas dakula nanggad sia kisa sa ano man na ginibo nia. Dawa sa pisikal na kalangitan dai sia magkakaigo! (1 Hade 8:27) Pero, paano nakatabang ki Elias an gabos na ini? Girumdoma na natakot sia. Mantang nasa kampi nia an Dios na arog ni Jehova, na may siring kadakulang kapangyarihan na puede Niang gamiton ano man na oras, mayong dapat ikatakot si Elias ki Ahab asin Jezebel!—Salmo 118:6.

Kan mawara an kalayo, nagkaigwa nin katoninongan asin si Elias nakadangog nin kalmado asin “maluway na tingog.” (BPV) Inagda kaiyan si Elias na ipahayag giraray an saiyang sadiri, asin iyan an ginibo nia—biyo niang ipinahayag an saiyang mga kahaditan sa ikaduwang beses. * Tibaad mas naginhawahan sia huli kaiyan. Pero, seguradong mas naranga pa si Elias sa sunod na sinabi sa saiya kan kalmado asin “maluway na tingog.” Sinierto giraray sa saiya ni Jehova na sia mahalagang marhay. Paano? Dakol an ihinayag nin Dios dapit sa mga gigibohon pa nia may koneksion sa pakikilaban sa pagsamba ki Baal sa Israel. Malinaw nanggad na bakong sayang an mga ginibo ni Elias, huling dai mapupugolan an pagkaotob kan katuyohan ni Jehova. Apuera kaini, kaiba pa man giraray si Elias sa katuyohan na iyan, huling pinabalik sia ni Jehova sa gibohon na may espesipikong mga instruksion.—1 Hade 19:12-17.

Pero, kumusta man an pagmate ni Elias na sia nagsosolo? Duwang bagay an ginibo ni Jehova dapit dian. Enot, sinabihan nia si Elias na nombrahan si Eliseo bilang an propeta na masalida sa saiya pag-abot nin panahon. An mas nguhod na lalaking ini iyo an magigin kaibaiba asin katabang ni Elias sa laog nin dakol na taon. Praktikal nanggad na pagranga iyan! Ikaduwa, ihinayag ni Jehova an nakakapukaw sa boot na baretang ini: “Guiguibohon ko na matada sa Israel pitong ribo; an gabos na magña tohod na magña dai ipinaglohod ki Baal, asin magña gñosong dai ipinaghadok sa saiya.” (1 Hade 19:18) Dai nanggad nagsosolo si Elias. Siertong naogma sia kan madangog nia an dapit sa rinibong maimbod na tawong idto na nagsayumang sumamba ki Baal. Para sa kapakanan ninda, kaipuhan na ipadagos ni Elias an maimbod na paglilingkod nia asin magin halimbawa nin dai nangluluyang kaimbodan ki Jehova sa depisil na panahon na idto. Siertong napahirong marhay si Elias kan madangog an mga tataramon na idto paagi sa mensahero ni Jehova, an kalmado asin “maluway na tingog” kan saiyang Dios.

Arog ni Elias, tibaad mapahanga kitang marhay sa pambihirang mga puersa nin naturalesa na naheheling sa mga linalang, asin dapat sana. Malinaw na mababanaag sa mga linalang an kapangyarihan kan Kaglalang. (Roma 1:20) Sagkod ngonyan, gustong marhay ni Jehova na gamiton an daing limite niang kapangyarihan tanganing tabangan an maimbod na mga lingkod nia. (2 Cronica 16:9, BPV) Minsan siring, nagtataram sa sato an Dios nin detalyado nanggad paagi sa saiyang Tataramon, an Biblia. (Isaias 30:21) An Biblia garo man sana an kalmado asin “maluway na tingog,” na paagi kaiyan kita ginigiyahan ni Jehova, itinatanos, asin pinaparigon an boot ngonyan, saka sinisierto nia sa sato na namomotan nia kita.

Inako daw ni Elias an karangahan na itinao ni Jehova sa saiya sa Bukid nin Horeb? Iyo nanggad! Dai nahaloy, buminalik sia sa saiyang gibohon bilang an daing takot asin maimbod na propeta na nanindogan tumang sa karatan nin falsong pagsamba. Kun isasapuso man niato an ipinasabong na mga tataramon nin Dios, an “karagñahan kan magña kasuratan,” maaarog niato an pagtubod ni Elias.—Roma 15:4.

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 4 Helingon an mga artikulong “Sia Nanindogan Para sa Dalisay na Pagsamba” saka “Sia Nagbantay, Asin Sia Naghalat” sa regular na tampok na “Arogon an Saindang Pagtubod” sa Enero-Marso asin Abril-Hunyo 2008 isyu kan An Torrengbantayan.

^ par. 11 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version)

^ par. 29 An ginikanan kan kalmado asin “maluway na tingog” na ini posibleng iyo man sana an espiritung ginamit tanganing ipaabot an “tataramon ni Jehova” na sinambit sa 1 Hade 19:9. Sa bersikulo 15, inaapod na “Jehova” an espiritung ini. Posibleng magirumdoman niato an espiritung representante na ginamit ni Jehova tanganing giyahan an Israel sa kaawagan asin dapit sa saiya sinabi ni Jehova: “An sakuyang gñaran iyaon saiya.” (Exodo 23:21) Siempre, dai man niato iiniinsistir an bagay na ini, alagad mahalagang mangnohon na bago nagin tawo si Jesus, sia naglingkod bilang “an Tataramon,” an espesyal na Representante sa Pagtaram sa mga lingkod ni Jehova.—Juan 1:1.

[Ritrato sa pahina 19]

Lubos na binendisyonan ni Jehova si Elias, sa marahay sagkod sa maraot na mga panahon

[Ritrato sa pahina 20]

Sa grabeng kasakitan, lubos na ipinahayag ni Elias ki Jehova an nasa boot nia

[Ritrato sa pahina 21]

Ginamit ni Jehova an makangangalas na kapangyarihan nia tanganing rangahon asin parigonon an boot ni Elias