Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

An Dios daw May Ipinapaorog na Rasa?

An Dios daw May Ipinapaorog na Rasa?

 Naghahapot an mga Parabasa . . .

An Dios daw May Ipinapaorog na Rasa?

▪ Mayo. Maliwanag na sinasabi kan Biblia: “An Dios dai nagpapalaen nin magña tauo: Alagad sa arin man na nacion, an natatakot saiya asin nagguiguibo nin katanosan iyo an inaako nia.”—Guibo 10:34, 35.

An pagmansay nin Dios sa bagay na ini nakakalabi nanggad kisa kan sa bakong perpektong mga tawo. Dakol an naniniwala na an sarong rasa (na sa parate rasa ninda) nakakalabi sa iba. An siring na pagpaorog nagpapabanaag kan kaisipan ni Charles Darwin, na nagsurat: “Maabot an panahon, . . . an bakong sibilisadong mga rasa posibleng marhay na paraon asin salidahan kan sibilisadong mga rasa nin tawo.” Makamomondo, dakol an nabiktima nanggad kan mga tawong nag-iisip na an rasa ninda nakakalabi sa iba.

Igwa daw nin ano man na basehan na mag-isip na may nakakalabing rasa? Halimbawa, napatunayan daw nin siensia na an gene nin nagkapirang rasa nakakalabi sa gene nin ibang rasa? Sa kabaliktaran, an nag-eespesyalisar sa genetics asin propesor sa Oxford na si Bryan Sykes nagsabi: “Mayong basehan sa gene para sa ano man na estriktong pagklasipikar nin grupong etniko o rasa. . . . Pirme akong hinahapot kun igwa nin Griegong DNA o Italianong gene, alagad, siempre, mayo. . . . Koronektadong marhay kita.”

An siring na mga nadiskobre kaoyon kan mababasa niato sa Biblia. Itinotokdo kan Biblia na an Dios naglalang nin saro sanang lalaki asin babae na pinaggikanan kan gabos na iba pang tawo. (Genesis 3:20; Guibo 17:26) Kun siring, sa pagheling nin Dios, saro sana talaga an rasa—an rasa nin tawo.

Dai tinatawan ni Jehova nin ano man na importansia an kolor nin kublit o itsura kan lalawgon nin saro. Imbes, pinapahalagahan Nia an orog nanggad na importanteng bagay—an satong piguratibong puso, o an pagkatawo niato sa laog. Sinabi nia: “Hinihiling nin tawo an panluwas na porma, alagad an hinihiling ko iyo an puso.” (1 Samuel 16:7, BPV *) An paggirumdom sa katotoohan na iyan makakapakosog na marhay sa sato. Paano?

Ano man an satong rasa, dakol sa sato an bakong kontento sa mga aspekto kan satong pisikal na itsura, pero dikit sana an magigibo niato dian. Minsan siring, puede niatong mapakarhay an pinakamahalagang bagay—an mga nasa puso niato. (Colosas 3:9-11) Kun onesto kita sa satong sadiri, posibleng marealisar niato na dawa paano may tendensia kitang mag-isip na an satong rasa medyo nakakalabi, o mas hababa, kisa sa iba. Huling pareho iyan bakong kaoyon kan kaisipan nin Dios, maninigo kitang magmaigot na haleon sa satong puso an ano man na siring kaiyan na saboot.—Salmo 139:23, 24.

Mantang nagmamaigot kita na arogon an pagmansay ni Jehova sa sato mismo asin sa iba, makakasierto kita sa tabang nia. An saiyang Tataramon nagpapagirumdom: “Binabantayan nin marahay nin KAGURANGNAN an bilog na daga tanganing pakosogon an mga tawong an puso maimbod saiya.” (2 Cronica 16:9, BPV) Totoo iyan saen man na rasa kita napabilang.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 7 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version)