Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Si Jesus—Kun Saen Sia Hale

Si Jesus—Kun Saen Sia Hale

“[Si Pilato] naglaog giraray sa palasyo kan gobernador saka nagsabi ki Jesus: “Taga saen ka?” Alagad si Jesus dai nagsimbag sa saiya.”—JUAN 19:9.

IYAN an ihinapot kan Romanong Gobernador na si Poncio Pilato kan si Jesus binibista na nakataya an buhay nia. * Aram ni Pilato kun saen na parte kan Israel hale si Jesus. (Lucas 23:6, 7) Aram man nia na si Jesus bako nanggad ordinaryong tawo. Si Pilato daw nag-iisip-isip kun baga dati nang nabuhay si Jesus? An paganong namamahala daw na ini talagang andam na akoon an katotoohan asin humiro oyon dian? Ano man an nasa isip nia, si Jesus dai nagsimbag, asin dai naghaloy nagin malinaw na mas interesado si Pilato sa saiya mismong posisyon kisa sa katotoohan asin hustisya.—Mateo 27:11-26.

Marahay sana ta madaling makakakua nin simbag an sinserong mga tawo na nagmamawot na maaraman kun saen hale si Jesus. Malinaw na ihinahayag kan Biblia an ginikanan ni Jesu-Cristo. Isip-isipa an minasunod.

Huli sa rehistrasyon na ipinagboot ni Cesar Augusto, naobligar an ‘nasa kabulanan nang’ ina ni Jesus na si Maria asin an agom kaini na si Jose na magbaklay pasiring sa Betlehem, an lugar kan mga apoon ni Jose. Huling mayo nang makuang dadagosan sa baryong iyan na pano-pano nin tawo, kinaipuhan kan mag-agom na magdagos sa sarong kuadra, na dian si Jesus namundag asin ibinugtak sa bahogan.—Lucas 2:1-7.

 

Nagkapirang siglo bago kaini, ihinula sa Biblia an lugar na dian mamumundag si Jesus: “Ika, O Betlehem Efrata, na saditon tanganing mapabilang sa rinibo nin Juda, gikan sa saimo maluwas para sa sako an saro na magigin namamahala sa Israel.” * (Miqueas 5:2) Minalataw na an Betlehem saditon tanganing mapabilang sa mga siudad kan teritoryo nin Juda. Pero, an sadit na baryong ini magkakaigwa nin daing kaagid na onra. An ipinanugang Mesiyas, o Cristo, magikan sa Betlehem.—Mateo 2:3-6; Juan 7:40-42.

Kan panahon na iyan, mayo pang tres anyos si Jesus. Si Jesus nagdakula sa sarong dakulang pamilya, na posibleng marhay na simple sana an buhay sa magayon na rehion na iyan na may mga paraoma, pastor, asin parasira.—Mateo 13:55, 56.

 

 Nagkapirang siglo bago kaini, ihinula kan Biblia na an Mesiyas magigin “Nazareno.” An kagsurat nin Ebanghelyo na si Mateo nagsabi na an pamilya ni Jesus nag-istar sa “Nazaret, tanganing maotob an sinabi paagi sa mga propeta: ‘Sia aapodon na Nazareno.’” (Mateo 2:19-23) Minalataw na an ngaran na Nazareno konektado sa Hebreong termino para sa “supang.” Malinaw na an sinambit ni Mateo iyo an hula ni Isaias na inapod an Mesiyas na “sarong supang” hale ki Jese, na nangangahulogan na an Mesiyas magikan ki Jese na ama ni Hadeng David. (Isaias 11:1) Si Jesus talagang naggikan ki Jese paagi ki David.—Mateo 1:6, 16; Lucas 3:23, 31, 32.

An hula ni Miqueas, na kinotar sa enotan, nagsabi pa na an Saiyang “ginikanan kan enot pang mga panahon, kan mga aldaw nin panahon na daing talaan.” (Miqueas 5:2) Bilang panganay na Aki nin Dios, si Jesus sarong espiritung linalang sa langit bago sia mamundag bilang tawo digdi sa daga. Si Jesus mismo nagsabi: “Ako nagbaba hale sa langit.” (Juan 6:38; 8:23) Paano ini nagin posible?

 

Paagi sa banal na espiritu, milagrosong ibinalyo ni Jehova Dios an buhay kan saiyang langitnon na Aki pasiring sa matris kan Judiong birhen na si Maria tanganing mamundag bilang perpektong tawo. * Pasil sana an siring na milagro paagi sa kapangyarihan kan Makakamhan sa Gabos na Dios. Arog kan pagkasabi kan anghel na nagpaliwanag kaiyan ki Maria, “sa Dios mayo nin tataramon na imposible.”—Lucas 1:30-35, 37.

Bako sanang kun saen hale si Jesus an sinasabi sa sato kan Biblia. Dakol an sinasabi sa sato kan apat na Ebanghelyo—an Mateo, Marcos, Lucas, asin Juan—dapit sa kun paano sia namuhay.

^ par. 3 Para sa dugang pang impormasyon manongod sa pag-arestar asin pagbista ki Jesus, helingon an artikulong “An Pinakabakong Makatanosan na Pagbista Kasuarin Man,” sa pahina 18-22 kan magasin na ini.

^ par. 6 Malinaw na Efrata (o Efrat) an enot na ngaran kan Betlehem.—Genesis 35:19.

^ par. 10 Jehova an ngaran nin Dios na ihinahayag sa Biblia.