Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

1. Maghagad nin Tabang sa Autor

1. Maghagad nin Tabang sa Autor

 Kun Paano Nindo Masasabotan an Biblia

1. Maghagad nin Tabang sa Autor

“May panahon kaidto na binabasa ko an Biblia bago magtorog,” an sabi ni Ninfa, na taga Italia. “Ginibo ko ini huling aram kong iyan Tataramon nin Dios, asin dawa ngani dai akong hilig magbasa, gusto kong maaraman an ipinasurat nin Dios sa Biblia. Plano kong basahon iyan nin bilog. Kan primero pasil iyan, alagad kan ako makaabot sa mga kabtang na depisil kong masabotan, ipinondo ko an pagbasa.”

NAEKSPERYENSIAHAN na daw nindo an naeksperyensiahan ni Ninfa? Dakol an nakaeksperyensia na man kaiyan. Pero, siring kan naheling niato sa naenot na artikulo, gusto kan Autor kan Biblia, si Jehova Dios, na masabotan nindo an saiyang Tataramon. Alagad, paano nindo iyan magigibo? An enot na lakdang iyo na maghagad nin tabang sa Autor.

An mga apostol ni Jesus ibinilang na “daing inadalan asin ordinaryo” huling dai sinda nag-adal sa mga eskuelahan nin mga rabi para sa pagsasanay na pangrelihion. (Gibo 4:13) Minsan siring, sinierto sa sainda ni Jesus na puede nindang masabotan an Tataramon nin Dios. Paano? Si Jesus nagpaliwanag: “An paratabang, an banal na espiritu, na isusugo kan Ama sa ngaran ko, an sarong iyan matokdo sa saindo kan gabos na bagay.” (Juan 14:26) Ginamit nin Dios an banal na espiritung ini, o aktibong puersa, tanganing lalangon an daga asin an gabos na nabubuhay dian. (Genesis  1:⁠2) Ginamit man nia iyan tanganing pasabngan an mga 40 kagsurat na isurat sa Biblia an saiyang mga kaisipan. (2 Pedro 1:​20, 21) An espiritu man sanang iyan puedeng maako tanganing tabangan an mga naghihingoang masabotan an Biblia.

Paano nindo maaako an banal na espiritu nin Dios? Kaipuhan na may pagtubod nindong hagadon iyan. Sa katunayan, tibaad kaipuhan nindong padagos na hagadon iyan. “Padagos kamong maghagad, asin iyan itatao sa saindo,” an sabi ni Jesus. “Kun kamo . . . tataong magtao nin marahay na mga regalo sa saindong mga aki, gurano pa daw an Ama sa langit na dai matao nin banal na espiritu sa mga naghahagad sa saiya!” (Lucas 11:​9, 13) Si Jehova andam na magtao nin banal na espiritu sa mga sinserong naghahagad kaiyan. An aktibong puersang iyan makakatabang sa saindo na masabotan an kahulogan kan ipinasabong na mga tataramon na isinurat sa Biblia rinibong taon na an nakaagi. An espiritu nin Dios makakatao man sa saindo kan kadonongan na kaipuhan tanganing ikaaplikar sa saindong buhay an mapuersang mensahe kan Biblia.​—⁠Hebreo 4:12; Santiago 1:​5, 6.

Kun siring, kada mabasa kamo kan Biblia, mamibi sa Dios, na hinahagad sa saiya na logod tabangan kamo kan banal na espiritu na masabotan an saiyang Tataramon.