Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

“Uya! An Oripon na Babae ni Jehova!”

“Uya! An Oripon na Babae ni Jehova!”

 Arogon an Saindang Pagtubod

“Uya! An Oripon na Babae ni Jehova!”

NAGTINGAG si Maria, na napaburarat an mga mata, mantang an bisita minalaog sa saiyang harong. Dai kaini hinanap an saiyang ama o an saiyang ina. Yaon ini duman tanganing dalawon sia! Bako ining taga Nazaret; segurado sia sa bagay na iyan. Risang-risa an mga dayohan sa sarong sadit na banwaan na arog kan banwaan ninda. Maririsa an sarong ini maski saen. Kinaolay kaini si Maria sa paagi na enterong bago sa saiya, na nagsabi: “Marahay na aldaw, ika na pano nin pabor, si Jehova nasa saimo.”​—Lucas 1:28.

Sa paaging ini na iiniintrodusir sa sato kan Biblia si Maria, aking babae ni Heli, kan banwaan nin Nazaret sa Galilea. Nabisto niato sia sa panahon na garo nasa magkasangang-dalan an saiyang buhay. Nakatrato na siang pakasalan kan karpinterong si Jose​—na bakong mayaman pero sarong tawong maimbod. Kaya an saiyang buhay garo baga planado na—​sarong simpleng buhay nin pagtatrabaho sa pagsuportar bilang agom ni Jose, na nagpapamilya kaiba kaini. Alagad, bigla na sana, kaatubang nia an bisitang ini na nagtao sa saiya nin asignasyon hale sa saiyang Dios, sarong responsabilidad na maliwat kan saiyang buhay.

Tibaad mapangalas kamong maaraman na an Biblia dai nagsasabi sa sato nin dakol manongod ki Maria. Dikit sana an sinasabi kaini dapit sa saiyang pinaghalean, mas kadikit pa dapit sa saiyang personalidad, asin mayo lamang dapit sa saiyang itsura. Pero, dakol an ihinahayag kan talagang sinasabi kan Tataramon nin Dios manongod sa saiya.

Tanganing mamidbid si Maria, kaipuhan na an siyasaton niato bakong an mga dati nang ideya manongod sa saiya na pinapalakop sa manlaenlaen na relihion. Kaya bayaan na nguna niato an dai mabilang na “mga ladawan” na nasa mga ipininta, marmol, o palitada. Bayaan man nguna niato an komplikadong mga teolohiya asin mga opisyal na doktrina na nagtatao sa mapakumbabang babaeng ini nin haralangkawon na titulo arog baga kan “Ina nin Dios” asin “Reyna kan Kalangitan.” Imbes, magkonsentrar kita sa kun ano talaga an ihinahayag kan Biblia. Nagtatao iyan sa sato nin daing kaagid sa halagang pakarorop sa saiyang pagtubod asin sa kun paano niato iyan maaarog.

An Pagbisita nin Sarong Anghel

Arog kan tibaad aram nindo, bakong ordinaryong tawo an bisita ni Maria. Idto an anghel na si Gabriel. Kan apodon kaini si Maria na “pano nin pabor,” sia “napurisaw na gayo” sa mga tataramon kaini asin nag-isip-isip manongod sa pambihirang pataratara kaini. (Lucas 1:29) Pano kan pabor niisay? Dai naglaom si Maria na magin pano nin pabor sa tahaw nin mga tawo. Alagad an anghel nagtataram manongod sa pabor ni Jehova Dios. Importante iyan ki Maria. Sa ibong kaiyan, dai nia orgolyosong inisip na nasa saiya an pabor nin Dios. Kun magmaigot kita na kamtan an pabor nin Dios, na dai noarin man maabhawon na iniisip na iyan nasa satuya na, manonodan niato an sarong mahalagang marhay na leksion na biyong nasabotan kan hoben na si Maria. An Dios minatumang sa mga maabhaw, alagad namomotan asin sinusuportaran nia an mga may kababaan asin mapakumbaba.​—Santiago 4:6.

Kakaipuhanon ni Maria an siring na kapakumbabaan, huling iinalok sa saiya kan anghel an sarong haros dai maimahinar na pribilehio. Ipinaliwanag kaini na magkakaaki sia kan magigin an pinakaimportante sa gabos na tawo. Si Gabriel nagsabi: “Itatao sa saiya ni Jehova Dios an trono ni David na saiyang ama, asin sia mamamahala bilang hade sa kamag-anakan ni Jacob sagkod lamang, asin dai magkakaigwa nin katapusan an saiyang kahadean.” (Lucas 1:32, 33) Seguradong aram ni Maria an manongod sa panuga nin Dios ki David kaidtong labi nang sangribong taon an nakaagi​—arin na baga, na an saro sa saiyang gikan mamamahala sagkod lamang. (2 Samuel 7:12, 13) Kaya an saiyang aki magigin an Mesiyas na sa nag-aging mga siglo pinakahahalat kan banwaan nin Dios na dumatong!

Dugang pa, sinabihan sia kan anghel na an saiyang aki “aapodon na Aki kan Kaharohalangkawe.” Paano magkakaaki an sarong tawong babae kan Aki nin  Dios? An totoo, paano ngani magkakaaki si Maria? Nakatrato siang pakasal ki Jose alagad dai pa sinda kasal. An bagay na ini prangkang ihinapot ni Maria: “Paano ini mangyayari, mantang dai ako nakikidorog sa lalaki?” (Lucas 1:34) Mangnohon na si Maria nagtaram manongod sa saiyang pagkadaraga na mayo ni kadikit na pagkasupog. Al kontraryo, pinakamamahal nia an saiyang kabinian. Sa ngonyan, dakol na hoben an galaga na basta na sana butasan an saindang pagkasoltero asin pagkadaraga asin madaling mag-olog-olog sa mga dai naggigibo kaiyan. Nagliwat na nanggad an kinaban. Minsan siring, si Jehova dai nagliliwat. (Malaquias 3:6) Arog kan panahon ni Maria, pinapahalagahan nia an mga nagsusunod sa saiyang moral na mga pamantayan.​—Hebreo 13:4.

Minsan ngani saro siang maimbod na lingkod nin Dios, si Maria tawong bakong sangkap. Kun siring, paano sia makakapangaki nin sarong sangkap na aki, an Aki nin Dios? Ipinaliwanag ni Gabriel: “An banal na espiritu madatong sa saimo, asin an kapangyarihan kan Kaharohalangkawe malindong sa saimo. Kaya man an ipapangaki aapodon na banal, Aki nin Dios.” (Lucas 1:35) An banal nangangahulogan “malinig,” “dalisay,” “sagrado.” Sa parate, ipinapamana kan mga tawo sa saindang mga aki an saindang maati, makasalan na kamugtakan. Alagad digdi, magibo si Jehova nin sarong daing kaagid na milagro. Ibabalyo nia an buhay kan saiyang Aki hale sa langit pasiring sa matris ni Maria dangan gagamiton nia an saiyang puersa aktiba, o banal na espiritu, tanganing ‘lindongan’ si Maria, na linilipodan an aki sa ano man na mantsa nin kasalan. Pinaniwalaan daw ni Maria an panuga kan anghel? Ano an nagin reaksion nia?

An Reaksion ni Maria ki Gabriel

Nasasakitan an mga mapagduda, kaiba na an pirang teologo kan Kakristianohan, na paniwalaan na an sarong birhen puedeng magkaaki. Sa ibong kan saindang mga inadalan, dai ninda nakayang saboton an sarong simpleng katotoohan. Arog kan pagkasabi ni Gabriel, “sa Dios mayo nin tataramon na imposible.” (Lucas 1:37) Inako ni Maria an mga tataramon ni Gabriel na katotoohan, huli ta sia sarong hoben na babae na may dakulang pagtubod. Minsan siring, an pagtubod na iyan bakong pagigin madaling mapaniwala. Kapareho nin siisay man na tawong may isip, nangaipo si Maria nin ebidensia na pagbabasaran kan saiyang pagtubod. Andam si Gabriel na dagdagan an ebidensia na dati na niang aram. Sinabihan sia kaini kan manongod sa saiyang may edad nang paryenteng si Elizabet, na haloy nang midbid bilang babaeng baog. Milagrosong pinapangyari ni Jehova na magbados sia!

Ano na ngonyan an gigibohon ni Maria? Nasa atubangan nia an asignasyon sa saiya asin may ebidensia sia na gigibohon nin Dios an gabos na sinabi ni Gabriel. Dai niato ipamugtak na an pribilehiong ini daing darang mga dahelan nin pagkatakot, mga kadepisilan. Primero, kaipuhan niang isip-isipon an saiyang pagkatratong pakasal ki Jose. Paano madadagos an saindang kasal kun maaraman kaini an manongod sa saiyang pagbados? Ikaduwa, an asignasyon mismong iyan tibaad garo baga masakiton na responsabilidad. Dadarahon nia an buhay kan pinakamahalaga sa gabos na linalang nin Dios​—an mismong namomotan na marhay na Aki nin Dios! Kinakaipuhan niang atamanon ini sa panahon na ini sarong daing maginibong omboy asin protehiran ini sa sarong marigsok na kinaban. Tunay nanggad, ini sarong magabat na responsabilidad!

Ipinapaheling kan Biblia na may beses na nag-alangan dawa an makosog, maimbod na mga lalaki na mag-ako nin masakit na mga asignasyon hale sa Dios. Si Moises nag-insistir na dai sia nakakataram nin suelto tanganing magin representante sa pagtaram nin  Dios. (Exodo 4:10) Si Jeremias suminayuma na sia “aki pa,” hoben pang marhay tanganing akoon an trabahong iinasignar sa saiya nin Dios. (Jeremias 1:6) Asin dinulagan ni Jonas an saiyang asignasyon! (Jonas 1:3) Kumusta man si Maria?

Sa nag-aging mga siglo, garo nag-aaniningal an saiyang mga tataramon na pano nin simpleng kapakumbabaan asin pagkuyog. Sinabi nia ki Gabriel: “Uya! An oripon na babae ni Jehova! Mangyari logod sa sakuya an siring sa saimong tataramon.” (Lucas 1:38) An oripon na babae an pinakahamak sa mga surugoon; an saiyang buhay biyong nasa kamot kan saiyang kagurangnan. Iyan an saboot ni Maria manongod sa saiyang Kagurangnan, si Jehova. Aram nia na ligtas sia sa kamot ni Jehova, na si Jehova maimbod duman sa mga maimbod sa saiya, asin na bebendisyonan sia ni Jehova mantang ginigibo nia an saiyang pinakamakakaya sa masakit na asignasyon na ini.​—Salmo 18:25.

Kun minsan garo baga depisil, imposible pa ngani, sa satong pagheling an ipinapagibo sa sato nin Dios. Minsan siring, sa saiyang Tataramon tinatawan nia kita nin bastanteng mga dahelan na magtiwala sa saiya, na ipamahala an satong sadiri sa saiyang kamot arog kan ginibo ni Maria. (Talinhaga 3:5, 6) Gigibohon daw niato iyan? Kun iyo, babalosan nia kita, na tinatawan kita nin mga dahelan na pakosogon pa ngani nin orog an satong pagtubod sa saiya.

An Pagsongko ki Elizabet

An mga tataramon ni Gabriel manongod ki Elizabet dakulang bagay para ki Maria. Sa gabos na babae sa bilog na kinaban, siisay baga an mas makakasabot sa saiyang situwasyon? Dali-daling nagpasiring si Maria sa mabukid na lugar nin Juda na mga tolo o apat na aldaw na pagbaklay. Sa saiyang paglaog sa harong ni Elizabet asin kan saserdoteng si Zacarias, binalosan ni Jehova si Maria nin dagdag pang masasarigan na ebidensia tanganing pasarigon an saiyang pagtubod. Nadangog ni Elizabet an pataratara ni Maria asin tolos-tolos niang namatean an omboy sa saiyang matris na luminukso sa kagayagayahan. Napano sia nin banal na espiritu asin inapod si Maria bilang “an ina kan sakong Kagurangnan.” Ihinayag nin Dios ki Elizabet na an aki ni Maria magigin saiyang Kagurangnan, an Mesiyas. Dugang pa, pinasabngan sia na omawon si Maria huli sa maimbod kaining pagkuyog, na sinasabi: “Maogma man sia na nagtubod.” (Lucas 1:39-45) Iyo, an gabos na ipinanuga ni Jehova ki Maria maootob!

Dangan, si Maria nagtaram man. An saiyang mga sinabi maingat na prineserbar sa Lucas 1:46-55. Iyan an pinakahalawig na pagtaram ni Maria na nasa rekord kan Biblia, asin dakol an ihinahayag kaiyan manongod sa saiya. Ipinapaheling kaiyan an saiyang mapagpasalamat, mapag-apresyar na espiritu, mantang inoomaw nia si Jehova huli sa pagbendisyon sa saiya na tawan kan pribilehio na maglingkod bilang an ina kan Mesiyas. Ipinapaheling kaiyan an rarom kan saiyang pagtubod, mantang nagtataram sia manongod ki Jehova na ibinababa an mga maabhaw saka makapangyarihan asin sinusuportaran an mga hamak saka tios na naghihingoang paglingkodan sia. Ipinaparisa man kaiyan an hiwas kan saiyang kaaraman. Sa sarong pagkarkulo, nasambitan nia nin labing 20 beses an Hebreong Kasuratan!

Malinaw nanggad, hararom na pinaghorophorop ni Maria an Tataramon nin Dios. Sa ibong kaiyan, nagdanay siang mapakumbaba, na mas pinipili na an Kasuratan iyo an magtaram imbes na sia an magtaram nin hale sana sa saiya. An aki na kan panahon na idto nagdadakula sa saiyang matris magpapaheling man nin kaparehong espiritu pag-abot nin panahon, na nagsasabi: “An sakong itinotokdo bako ko, kundi kan nagsugo sa sako.” (Juan 7:16) Marahay na hapoton niato an satong sadiri: ‘Ipinapaheling ko daw an siring na paggalang asin reberensia para sa Tataramon nin Dios? O mas pinipili ko daw an sakong sadiring mga ideya asin katokdoan?’ Malinaw an simbag ni Maria.

Nagdanay si Maria ki Elizabet nin tolong bulan, na daing duda na nag-aako asin nagtatao nin dakula nanggad na pagparigon sa boot. (Lucas 1:56) Ipinapagirumdom  sa sato kan duwang babaeng ini an halaga nin pakikikatood. Kun naghahanap kita nin mga katood na talagang namomoot sa satong Dios, si Jehova, sierto na kita matalubo sa espirituwal asin mas magigin harani sa saiya. (Talinhaga 13:20) Pero, sa katapustapusi, panahon na tanganing magpuli si Maria. Ano daw an sasabihon ni Jose kun maaraman kaini an saiyang kamugtakan?

Si Maria Asin si Jose

Posibleng marhay na dai na hinalat ni Maria na an saiyang pagbados marisa nguna. Daing duda na kaipuhan niang makipag-olay ki Jose. Antes pa, tibaad inisip-isip nia kun ano an magigin reaksion kan disente, matatakton sa Dios na lalaking ini sa kaipuhan niang sabihon digdi. Minsan siring, dinolok nia ini asin sinabi digdi an gabos na nangyari sa saiya. Arog kan tibaad imahinaron nindo, napurisaw nanggad si Jose. Gusto niang paniwalaan an daragang ini na namomotan nia, alagad an sinabi kaini sa saiya sarong bagay na dai pa noarin man nangyari kaidto. Dai sinasabi kan Biblia kun anong mga bagay an naglaog sa saiyang isip o kun paano sia nangatanosan. Alagad sinasabi kan Biblia na nagdesisyon siang idiborsio si Maria, huli ta kaidto an mga nakatratong ikasal minamansay bilang mag-agom na. Minsan siring, dai nia gusto na ini mapasupog sa publiko o mapadusahan, kaya pinili nia na idiborsio ini sa hilom. (Mateo 1:18, 19) Seguradong makolog para ki Maria na maheling an maboot na tawong ini na nagdudusa an boot huli sa dai pa nangyaring situwasyon na ini. Pero, dai nagraot an boot ni Maria.

Dai pinabayaan ni Jehova na idagos ni Jose an sa paghona nia pinakamarahay na gibohon. Sa sarong pangatorogan, sinabi kan anghel nin Dios sa saiya na an pagbabados ni Maria talagang milagroso. Siertong nakapaginhawa iyan ki Jose. Ginibo ngonyan ni Jose an ginibo ni Maria poon pa sa kapinonan​—guminawe sia kaoyon kan paggiya ni Jehova. Pinakasalan nia si Maria, asin nag-andam sia tanganing isaabaga an daing kaagid na responsabilidad na pag-ataman sa Aki ni Jehova.​—Mateo 1:20-24.

An mga may agom​—asin idtong mga nag-iisip na mag-agom—​maninigong makanood sa hoben na mag-agom na ini kaidtong 2,000 na taon na an nakaagi. Mantang naheheling ni Jose an saiyang hoben na agom na inootob an mga obligasyon asin mga dapat na asikasohon bilang ina, siertong ikinaogma nia na giniyahan sia kan anghel ni Jehova. Siertong narealisar ni Jose an halaga nin pananarig ki Jehova kun naggigibo nin magagabat na desisyon. (Salmo 37:5; Talinhaga 18:13) Daing duda na nagdanay siang maingat asin maboot sa mga pagdedesisyon bilang an payo nin pamilya.

Sa ibong na lado, ano an puede niatong isipon sa pagigin andam ni Maria na pakasal ki Jose? Minsan ngani sa primero nadepisilan ini na saboton an estorya nia, naghalat sia digdi bilang an lalaking magigin payo nin pamilya. Tunay nanggad na marahay na leksion idto para sa saiya asin siring man para sa Kristianong mga babae ngonyan. Ultimo, posibleng marhay na dakol an itinokdo kan mga pangyayaring ini ki Jose sagkod ki Maria manongod sa halaga nin onesto asin bukas na komunikasyon.

Pinonan nanggad kan hoben na mag-agom na idto an saindang pag-agoman na may pinakamarahay na pundasyon. Pareho nindang namomotan si Jehova Dios nin orog sa gabos asin hinihimuyawot na paogmahon sia bilang responsable, maasikasong mga magurang. Siempre, may naghahalat sa saindang mas dakulang mga bendisyon​—asin mas dakula man na mga kadepisilan. Nasa atubangan ninda an oportunidad na atamanon si Jesus, na madakula tanganing magin an pinakadakulang tawo na nabisto kan kinaban kasuarin man.

[Ritrato sa pahina 17]

An pagkamoot sa Dios an pinakamarahay na pundasyon sa pag-agoman