Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Saen Mangyayari an Ralaban nin Armagedon?

Saen Mangyayari an Ralaban nin Armagedon?

 Naghahapot an mga Parabasa

Saen Mangyayari an Ralaban nin Armagedon?

An ralaban nin Armagedon dai mangyayari sa arin man na espesipikong lugar. Imbes, mangyayari ini sa bilog na daga. Taano? Huli ta an duwang magkalaban na lado dakulaon kaya dai sinda magkakaigo sa arin man na lugar.

An Armagedon, o Har-Magedon, inaapod man na “guerra kan dakulang aldaw nin Dios na Makakamhan sa Gabos.” Gagamiton ni Jehova Dios an saiyang Aki, si Cristo Jesus, tanganing magtipon nin hukbo nin mga anghel na makikiguerra sa pinagsararong puersa kan gabos na maraot na namamahala sa daga.​—Kapahayagan 16:14; 19:11-16.

An mga nasyon garo baga ineengganyar kan mga puersa ni Satanas na makiayon sa ralaban. An Biblia nagsasabi dapit sa “mga tataramon na ipinasabong nin mga demonyo” na nagduduman “sa mga hade [mga namamahala] kan bilog na ineerokan na daga, tanganing tiriponon sinda sa . . . lugar na sa Hebreo inaapod Har–Magedon.”​—Kapahayagan 16:14-16.

Bakong arog kan ibang libro sa Biblia, an Kapahayagan mas nakapukaw sa imahinasyon nin kadakol na nagbabasa kan Biblia. An dakol na nagbabasa na literal an pagsabot nagsabi kan eksaktong lugar na pinapaniwalaan ninda na pagpoponan kan ralaban, asin may takot nindang binabantayan an mga pangyayari sa lugar na iyan. An yaon pa na kaenot-enoteng Griegong komentaryo dapit sa Kapahayagan, na isinurat ni Ecomenio kan ikaanom na siglo C.E., nagsasabi kan ideya na an Armagedon nanonongod sa sarong eksaktong lugar.

Sa pagpahayag kan popular na punto de vista kan Pundamentalistang mga klero, si John F. Walvoord, na dating presidente kan Teolohikong Seminaryo sa Dallas, nagsabi na an Armagedon iyo “an pangultimo asin dai na nin paglaom na ralaban huli sa desperadong pambilog na kinaban na pagdinaraogan na nakasentro sa Tahaw na Sirangan.” Sinabi ni Walvoord na an pinakasentro kan dakulang ralaban na ini sa ngapit iyo “‘an Bukid’ nin Megido, sarong bulod na nasa amihanan na parte nin Palestina sa poro nin sarong mahiwas na kababan.”

Minsan siring, bakong katuyohan kan libro nin Kapahayagan na itokdo an literal na lugar na inaapod na Armagedon. An pambukas na mga tataramon kaiyan nagsasabi na an pagkasaysay na iyan itinao paagi “sa mga tanda.” (Kapahayagan 1:1) Haloy nang sinabi kan Mga Saksi ni Jehova sa saindang publikasyon na Studies in the Scriptures, Volume IV: “Dai niato dapat laoman na literal na matiripon an mga tawo sa Bulod nin Megido.”

An mga pangyayari kaidto sa Megido nagsusuherir nin sarong kamugtakan, o situwasyon, na an mga kaiwal nin Dios dai na makakadulag. Sa siring, sa Armagedon, seseguradohon nin Dios na mahahale an gabos na karatan dawa saen pa iyan sa kinaban na ini.​—Kapahayagan 21:8.

An Armagedon dai dapat katakotan kan mga namomoot ki Jehova Dios asin sa saiyang Aki, si Jesu-Cristo. An ralaban nin Dios solamenteng tumang sa mga tawo na hinokoman na nia sa dahelan na sinda dai na mababakle pa. Pipilion sana kan saiyang guerra kun sairisay an lalaglagon kaiyan. “Si Jehova tataong magligtas sa mga tawong may diosnon na debosyon,” an sabi kan Biblia. (2 Pedro 2:9) An nakakaogmang panuga na nasa Salmo 37:34 nagsasabi: “Maglaom ki Jehova asin otobon an saiyang dalan, asin ika ilalangkaw nia tangani na makasadiri kan daga. Kun pohoon na an mga maraot, maheheling mo iyan.”